:: دوره 25، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1401 ) ::
جلد 25 شماره 1 صفحات 29-13 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی حسگر فلورسانس بر اساس نانوذرات پلی‌دوپامین برای اندازه‌گیری گالیک اسید
صفیه مؤمنی*
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، safieh.momeni@gmail.co
چکیده:   (961 مشاهده)
زمینه: گالیک اسید (GA) یک ترکیب پلی‌فنولی است که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و گیرنده رادیکال‌های آزاد است و برای محافظت بدن در برابر سرطان و بیماری‌های قلبی- عروقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری کمی غلظت گالیک اسید در غذاها، گیاهان دارویی و نیز سیالات بدن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نانوصفحات دی اکسید منگنز با احیای پتاسیم پرمنگنات در حضور صمغ عربی ساخته شدند. از نانوصفحات MnO2 برای اکسیداسیون سریع دوپامین و تولید نانوذرات پلی‌دوپامین فلورسانس کننده استفاده شد. گالیک اسید این توانایی را دارد تا نانوصفحات MnO2را به یون‌های Mn2+ کاهش دهد و در نتیجه مقدار MnO2 مورد نیاز برای تشکیل نانوذرات پلی دوپامین کاهش می‌یابد و شدت سیگنال فلورسانس کاهش می‌یابد.
یافته‌ها: غلطت گالیک اسید متناسب با کاهش شدت سیگنال فلورسانس نانوذرات پلی‌دوپامین است. اثر پارامترهای مختلف از قبیل pH، زمان و طول موج برانگیختگی در حسگر طراحی شده ارزیابی شد. تحت شرایط بهینه، رابطه خطی خوبی بین مقادیر کاهش شدت سیگنال فلورسانس (F0-F) و غلظت گالیک اسید در محدوده 1 تا 100 میکرومولار مشاهده شد و مقدار حد تشخیص 5/0 میکرومولار به دست آمد. علاوه بر این، حسگر طراحی شده دارای انتخابگری خوب نسبت به گالیک اسید است.
نتیجه‌گیری: بنابراین، حسگر فلورسانس طراحی شده بر اساس نانوذرات پلی‌دوپامین با حساسیت و انتخابگری مناسب برای اندازه‌گیری گالیک اسید در نمونه‌های حقیقی مورد استفاده قرار گرفت.
واژه‌های کلیدی: اکسید منگنز، گالیک اسید، فلورسانس، حسگر، صمغ عربی
متن کامل [PDF 672 kb]   (188 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/8/4 | پذیرش: 1400/10/11 | انتشار: 1400/12/22
فهرست منابع
1. Marino T, Galano A, Russo N. Radical Scavenging Ability Of Gallic Acid Toward OH And OOH Radicals. Reaction Mechanism And Rate Constants From The Density Functional Theory. J Phys Chem B 2014; 118(35): 10380-9. [DOI]
2. Asnaashari M, Farhoosh R, Sharif A. Antioxidant Activity Of Gallic Acid And Methyl Gallate In Triacylglycerols Of Kilka Fish Oil And Its Oil-In-Water Emulsion. Food Chem 2014; 159: 439-44. [DOI]
3. Borges A, Ferreira C, Saavedra MJ, et al. Antibacterial Activity And Mode Of Action Of Ferulic And Gallic Acids Against Pathogenic Bacteria. Microb Drug Resist 2013; 19(4): 256-65. [DOI]
4. Mudnic I, Modun D, Rastija V, et al. Antioxidant And Vasodilatory Effects Of Phenolic Acids In Wine. Food Chem 2010; 119(3): 1205-10. [DOI]
5. Cedó L, Castell-Auví A, Pallarès V, et al. Gallic Acid Is An Active Component For The Anticarcinogenic Action Of Grape Seed Procyanidins In Pancreatic Cancer Cells. Nutr Cancer 2014; 66(1): 88-96. [DOI]
6. Stanković DM, Ognjanović M, Martin F, et al. Design Of Titanium Nitride- And Wolfram Carbide-Doped RGO/GC Electrodes For Determination Of Gallic Acid. Anal Biochem 2017; 539: 104-12. [DOI]
7. Baiano A. Gallic Acid: Occurrence In Plant Foods And Effects Of Agricultural Practices, Vegetative Stage And Processing. Gallic Acid: Natural Occurrences, Antioxidant Properties And Health Implications. Nova Publications, 2013, 177-92.
8. Asfaram A, Ghaedi M, Dashtian K. Rapid Ultrasound-Assisted Magnetic Microextraction Of Gallic Acid From Urine, Plasma And Water Samples By HKUST-1-MOF-Fe3O4-GAMIP-NPs: UV–vis Detection And Optimization Study. Ultrason Sonochem 2017; 34: 561-70. [DOI]
9. Takemoto JK, Davies NM. Method Development For β -Glucogallin And Gallic Acid Analysis: Application To Urinary Pharmacokinetic Studies. J Pharm Biomed Anal 2011; 54(4): 812-6. [DOI]
10. Andreu-Navarro A, Fernández-Romero JM, Gómez-Hens A. Determination Of Antioxidant Additives In Foodstuffs By Direct Measurement Of Gold Nanoparticle Formation Using Resonance Light Scattering Detection. Anal Chim Acta 2011; 695(1-2): 11-7. [DOI]
11. Dhalwal K, Shinde VM, Biradar YS, et al. Simultaneous Quantification Of Bergenin, Catechin, And Gallic Acid From Bergenia Ciliata And Bergenia Ligulata by Using Thin-Layer Chromatography. J Food Compos Anal 2008; 21(6): 496-500. [DOI]
12. Souza LP, Calegari F, Zarbin AJG, et al. Voltammetric Determination Of The Antioxidant Capacity In Wine Samples Using A Carbon Nanotube Modified Electrode. J Agric Food Chem 2011; 59(14): 7620-5. [DOI]
13. Luo JH, Li BL, Li NB, et al. Sensitive Detection Of Gallic Acid Based On Polyethyleneimine-Functionalized Graphene Modified Glassy Carbon Electrode. Sensor Actuat B-Chem 2013; 186: 84-9. [DOI]
14. Abdel-Hamid R, Newair EF. Adsorptive Stripping Voltammetric Determination Of Gallic Acid Using An Electrochemical Sensor Based On Polyepinephrine/Glassy Carbon Electrode And Its Determination In Black Tea Sample. J Electroanal Chem 2013; 704: 32-7. [DOI]
15. Tan X, Li Q, Yang J. CdTe QDs Based Fluorescent Sensor For The Determination Of Gallic Acid In Tea. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2020; 224: 117356. [DOI]
16. Ruedas-Rama MJ, Walters JD, Orte A, et al. Fluorescent Nanoparticles For Intracellular Sensing: A Review. Anal Chim Acta 2012; 751: 1-23. [DOI]
17. Wolfbeis OS. An Overview Of Nanoparticles Commonly Used In Fluorescent Bioimaging. Chem Soc Rev 2015; 44(14): 4743-68. [DOI]
18. Dai C, Yang CX, Yan XP. Ratiometric Fluorescent Detection Of Phosphate In Aqueous Solution Based On Near Infrared Fluorescent Silver Nanoclusters/Metal-Organic Shell Composite. Anal Chem 2015; 87(22): 11455-9. [DOI]
19. Huang H, Tan Y, Shi J, et al. DNA Aptasensor For The Detection Of ATP Based On Quantum Dots Electrochemiluminescence. Nanoscale 2010; 2(4): 606-12. [DOI]
20. Michalet X, Pinaud FF, Bentolila LA, et al. Quantum Dots For Live Cells, In Vivo Imaging, And Diagnostics. Science 2005; 307(5709): 538-44. [DOI]
21. Feng L, Zhu C, Yuan H, et al. Conjugated Polymer Nanoparticles: Preparation, Properties, Functionalization And Biological Applications. Chem Soc Rev 2013; 42(16): 6620-33. [DOI]
22. Reisch A, Klymchenko AS. Fluorescent Polymer Nanoparticles Based On Dyes: Seeking Brighter Tools For Bioimaging. Small 2016; 12(15): 1968-92. [DOI]
23. Wang L, Yan R, Huo Z, et al. Fluorescence Resonant Energy Transfer Biosensor Based On Upconversion-Luminescent Nanoparticles. Angew Chem Int Ed Engl 2005; 44(37): 6054-7. [DOI]
24. Lin Y, Chen C, Wang C, et al. Silver Nanoprobe For Sensitive And Selective Colorimetric Detection Of Dopamine Via Robust Ag-Catechol Interaction. Chem Commun 2011; 47(4): 1181-3. [DOI]
25. Choi CKK, Li J, Wei K, et al. A Gold@ Polydopamine Core-Shell Nanoprobe For Long-Term Intracellular Detection Of Micrornas In Differentiating Stem Cells. J Am Chem Soc 2015; 137(23): 7337-46. [DOI]
26. Ma W, Liu HT, Long YT. Monitoring Dopamine Quinone-Induced Dopaminergic Neurotoxicity Using Dopamine Functionalized Quantum Dots. ACS Appl Mater Interfaces 2015; 7(26): 14352-8. [DOI]
27. Zhao Y, Yeh Y, Liu R, et al. Facile Deposition Of Gold Nanoparticles On Core-Shell Fe3O4@Polydopamine As Recyclable Nanocatalyst. Solid State Sci 2015; 45: 9-14. [DOI]
28. Wang Z, Li C, Xu J, et al. Bioadhesive Microporous Architectures By SelfAssembling Polydopamine Microcapsules For Biomedical Applications. Chem Mater 2015; 27(3): 848-56. [DOI]
29. Hwang C, Lee SY, Kim HJ, et al. Polypseudorotaxane And Polydopamine Linkage-Based Hyaluronic Acid Hydrogel Network With A Single Syringe Injection For Sustained Drug Delivery. Carbohyd Polym 2021; 266: 118104. [DOI]
30. Zhang X, Wang S, Xu L, et al. Biocompatible Polydopamine Fluorescent Organic Nanoparticles: Facile Preparation And Cell Imaging. Nanoscale 2012; 4(18): 5581-4. [DOI]
31. Kong XJ, Wu S, Chen TT, et al. MnO2- Induced Synthesis Of Fluorescent Polydopamine Nanoparticles For Reduced Glutathione Sensing In Human Whole Blood. Nanoscale 2016; 8(34): 15604-10.
32. Lin Z, Li M, Lv S, et al. In Situ Synthesis Of Fluorescent Polydopamine Nanoparticles Coupled With Enzyme-Controlled Dissolution Of MnO2 Nanoflakes For A Sensitive Immunoassay Of Cancer Biomarkers. J Mater Chem B 2017; 5(43): 8506-13.
33. Pendashteh A, Senokos E, Palma J, et al. Manganese Dioxide Decoration Of Macroscopic Carbon Nanotube Fibers: From High-Performance Liquid-Based To All-SolidState Supercapacitors. J Power Sources 2017; 372: 64-73.
34. Ahn MS, Ahmad R, Yoo JY, et al. Synthesis Of Manganese Oxide Nanorods And Its Application For Potassium Ion Sensing In Water. J Colloid Interface Sci 2018; 516: 364-70.
35. Wu ZL, Li CK, Yu JG, et al. MnO2/Reduced Graphene Oxide Nanoribbons: Facile Hydrothermal Preparation And Their Application In Amperometric Detection Of Hydrogen Peroxide. Sensor Actuat B-Chem 2017; 239: 544-52.
36. Ali GAM, Yusoff MM, Shaaban ER, et al. High Performance MnO2 Nanoflower Supercapacitor Electrode By Electrochemical Recycling Of Spent Batteries. Ceram Int 2017; 43(11): 8440-8.
37. Peng H, Li Y, Liu C, et al. Ultrathin α-MnO2 Nanosheets Wrapped On AcanthosphereLike Microspheres With Highly Reversible Performance For Energy Storage. Electrochim Acta 2017; 247: 745-53.
38. Liu Y, Zhang X, He D, et al. Amperometric Glucose Biosensor Based On A MnO2/ Graphene Composite Modified Electrode. RSC Adv 2016; 6(22): 18654-61.
39. Zhang M, Xing L, Ke H, et al. A MnO2-Based Nanoplatform Serves As Drug Vehicle And MRI Contrast Agent For Cancer Theranostics. ACS Appl Mater Interfaces 2017; 9(13): 11337-44.
40. Rao D, Zhang X, Sheng Q, et al. Highly Improved Sensing Of Dopamine By Using Glassy Carbon Electrode Modified With MnO2, Graphene Oxide, Carbon Nanotubes And Gold Nanoparticles. Microchim Acta 2016; 183: 2597-604.
41. Zhang L, Lian J, Wu L, et al. Synthesis Of A Thin-Layer MnO2 Nanosheet-Coated Fe3O4 Nanocomposite As A Magnetically Separable Photocatalyst. Langmuir 2014; 30(23): 7006-13.
42. Roque ACA, Wilson Jr OC. Adsorption Of Gum Arabic On Bioceramic Nanoparticles. Mater Sci Eng C 2008; 28(3): 443-7.
43. Momeni S, Sedaghati F. CuO/Cu2O Nanoparticles: A Simple And Green Synthesis, Characterization And Their Electrocatalytic Performance Toward Formaldehyde Oxidation. Microchem J 2018; 143: 64-71.
44. Jaberie H, Momeni S, Nabipour I. Total Antioxidant Capacity Assessment By A Development Of An Antioxidant Assay Based On Green Synthesized MnO2nanosheets. Microchem J 2020; 157: 104908.
45. Chen L, Yang J, Chen W, et al. Perovskite Mesoporous LaFeO3 With Peroxidase-Like Activity For Colorimetric Detection Of Gallic Acid. Sensor Actuat B Chem 2020; 321: 128642.
46. Yan L, Ren H, Guo Y, et al. Rock Salt Type NiO Assembled On Ordered Mesoporous Carbon As Peroxidase Mimetic For Colorimetric Assay Of Gallic Acid. Talanta 2019; 201: 406-12.
47. Tan Q, An X, Pan S, et al. A Facile And Sensitive Ratiometric Fluorescent Sensor For Determination Of Gallic Acid. Microchem J 2022; 172: 106922.
48. Ma W, Han D, Gan S, et al. Rapid And Specific Sensing Of Gallic Acid With A Photoelectrochemical Platform Based On Polyaniline-Reduced Graphene Oxide-TiO2. Chem Commun 2013; 49(71): 7842-4.
49. Puangjan A, Chaiyasith S. An Efficient ZrO2/Co3O4/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Electrochemical Sensor For Simultaneous Determination Of Gallic Acid, Caffeic Acid And Protocatechuic Acid Natural Antioxidants. Electrochim Acta 2016; 211: 273-88.
50. Sivakumar M, Pandi K, Chen SM, et al. Highly Sensitive Detection Of Gallic Acid In Food Samples By Using Robust NiAl2O4 Nanocomposite Materials. J Electrochem Soc 2019; 166(2): B29-B34.
51. Zhang D, Yamamoto T, Tang D, et al. Enhanced Biosynthesis Of Cds Nanoparticles Through Arabidopsis Thaliana Phytochelatin Synthase-Modified Escherichia Coli With Fluorescence Effect In Detection Of Pyrogallol And Gallic Acid. Talanta 2019; 195: 447-55.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها