:: دوره 19، شماره 3 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) ::
جلد 19 شماره 3 صفحات 411-424 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق سوء مصرف کنندگان
یوسف دهقانی
گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر ، ydehghani@yahoo.com
چکیده:   (3835 مشاهده)

زمینه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق سوء مصرف کنندگان مرد شهر بوشهر انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه که یک کار شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، نمونه مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و از مردان مراجعه کننده به کلینک‌های ترک اعتیاد بوشهر انتخاب شد که از میان آنها تعداد 30 نفر به طور تصادفی، به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه‌گیری، پرسشنامه سازگاری زناشویی- فرم کوتاه، پرسشنامه رضایت زناشویی و مقیاس تنظیم خلق گرانسفکی بود که توسط شرکت‌کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردیدند. گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه گروهی قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از اعمال مداخله میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0P<). میزان سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق در گروه آزمایش در پس آزمون به طور معنی­داری بیش از گروه کنترل بود.

نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر کیفیت زندگی که از ترکیب روان‌شناسی مثبت‌نگر و با رویکرد شناختی- رفتاری شکل گرفته، می‌تواند سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق افراد سوء مصرف کنندگان را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی، تنظیم خلق، سوء مصرف کنندگان مرد
متن کامل [PDF 588 kb]   (1402 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی
دریافت: 1394/2/25 | پذیرش: 1394/9/16 | انتشار: 1395/4/27XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 3 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها