:: دوره 20، شماره 2 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 192-180 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده‌های دارای کودک معلول و بدون کودک معلول شهر بوشهر از دیدگاه مادران آنها- 1394
سهیلا زائری1، مسعود بحرینی*2، کامران میرزایی3، مریم روانی‌پور1، سمیه زائری4
1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، m.bahreini@bpums.ac.ir
3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور آبادان، خوزستان، ایران
چکیده:   (4726 مشاهده)

زمینه: سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده از مؤلفه‌های اصلی هر خانواده‌ای محسوب می‌شوند. در خانواده‌های دارای کودک معلول، ممکن است این ساختارها و کارکردها تحت تأثیر قرار گیرند. هدف این مطالعه مقایسه سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده دارای کودک معلول و بدون کودک معلول شهر بوشهر از دیدگاه مادران آنها (1394) بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 150 نفر از مادران کودکان معلول و بدون کودک معلول  شهر بوشهر به ترتیب به روش مبتنی بر هدف و خوشه‌ای انتخاب شدند. سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده، از دیدگاه مادران با استفاده از ابزار سنجش نظام خانواده ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 18 و آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و مجذور کای مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: بر اساس نتایج، بین خانواده‌های مورد مطالعه از نظر قدرت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/22=p) ولی میانگین نمره انسجام خانواده‌های دارای فرزند معلول جسمی (0/54±1/90 و 0/0001=p) و ذهنی (0/73±1/56و 0/0001=p) کمتر از خانواده‌های سالم (0/52±2/26 و 0/0001=p) بود، همچنین از نظر ساختار بین خانواده‌های دارای فرزند سالم و معلول جسمی و معلول ذهنی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05=p).

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد انسجام خانواده دارای فرزند معلول نسبت به خانواده سالم آسیب‌پذیرتر است. آگاه‌سازی زوج‌های جوان نسبت به نتایج تولد فرزند معلول و در گام بعد ارائه آموزش‌ها و حمایت‌های لازم به خانواده‌های دارای فرزند معلول ضرورتی انکارناپذیر است.

واژه‌های کلیدی: قدرت، روابط خانواده، کودک معلول، ساختار خانواده
متن کامل [PDF 635 kb]   (1931 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1394/12/3 | پذیرش: 1395/4/29 | انتشار: 1396/2/9
فهرست منابع
1. Javadian R. A comparative study of adaptability and cohesion in families with and without a disabled child. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011; 30: 2625-30. [Google Scholar]
2. Nasiripour AA, Afkar A, Tabibi J, et al. Measurement of the components of community-based rehabilitation (CBR): A factor analysis. J Gilan university 2012; 1: 56-64. (Persian) [Google Scholar]
3. Mokhberi-Ghomsheh A, Rashedi V. Editorial Note: Female high school student's attitude toward physical disability. J Rehab 2015; 15(4): 1-10. (Persian) [Google Scholar]
4. Davarmanesh A, Barati Sade F. Introduction to the rehabilitation Principle of disabled persons. 1st ed. Tehran: Roshd Press, 2007, 26 .(Persian)
5. Berjis M, Hakim Javadi M, Taher M, et al. A comparison of the amount of worry, hope and meaning of life in the mothers of deaf children, children with autism, and children with learning disability. J learn disabil 2013; 3: 6-27. (Persian). [Google Scholar]
6. Kouhsali M, Mirzamani S, Mohammadkhani P, et al. Comparison of social adjustment between mothers of educable mentally retarded girls and mothers of normal girls in kashan. J Rehab 2007; 8: 40-7. (Persian) [Google Scholar]
7. Ays H. Child-family characteristics and coping patterns of Indonesian families with a mentally retarded child [dissertation]. Washington: Catholic University of America, 1993.
8. Soleimani M, Azimian S, Nazari AM, et al. Relationship between family power structure, marital conflicts, and mental health in male retirees of Alborz province Department, Iran Ministry of Education. Iranian J Ageing. 2016;10(4): 80-7. (Persian) [Google Scholar]
9. Kahn JS, Meier ST. Children’s definitions of family power and cohesion affect scores on the family system test. Am J Fam Ther 2001; 29(2): 141-54. [Google Scholar]
10. Rivera FI, Guaranccia PJ, Mulvaney-Day N, et al. Family cohesion and its relationship to psychological distress among latino groups. Hisp J Behav Sci 2008; 30: 357-78. [PubMed] [Google Scholar]
11. Conger RD, Conger KJ, Elder GH, et al. A family process model of economic hardship and adjustment of early adolescent boys. Child Dev 1992; 63: 526-41. [PubMed] [Google Scholar]
12. Green RJ, Werner PD. Intrusiveness and closeness-caregiving: Rethinking the concept of family enmeshment. Fam Process 1996; 35: 115-36. [PubMed] [Google Scholar]
13. Bahreini M, Behzadi S, Jokar B, et al. Relationship between structure of power and cohesion in family and self concept of student. JBUMS 2010: 12: 64-71. (Persian) [Google Scholar]
14. Shakoor M, Tavakol Kh, Karimi M, et al. The lived experiences of Iranian family members with disable children: a phenomenological study. J Res in Rehab Sci 2009; 5: 48-56. (Persian) [Google Scholar]
15. Ahmadi Kh. Khodadadi GhR, Anisi J. Problems of families with disabled children. J Mil Med 2011; 13: 49-52. (Persian) [Google Scholar]
16. Ghasemi S, Hosseini M, AlaviMajd H, et al. Comparison of perceived family structure of mothers with a disabled boy and mothers with a boy without disabilities upon circumplex model in Tehran in 2011. Advances in Nurses and Midwifery 2015; 25(88):1-8. (Persian) [Google Scholar]
17. Vermaes IP, Janssens JM, Bosman AM, et al. Parents Psychosocial adjustment in family of children with spina bifidia: a meta-analysis. BMC Pediatr 2005; 5: 32. [Google Scholar]
18. Tsamparli A, Tsibidaki A, Roussos P. Siblings in Greek families: raising a child with Disabilities. Scand J Disabil Res 2011; 13: 1-19. [Google Scholar]
19. Gehring TM, Debry M, Smith PK. Family System Test FAST: Theory and Application. 1sh ed. Philadelphia: Bruner-Routledge, 2001, 3-27. [Google Scholar]
20. Aliakbari Dehkordi M, Kako Joibari AA, Mohtashami T. A comparison of coping styles of mothers of exceptional children with mothers of normal children. J Rehab 2012; 13: 71-8. (Persian) [Google Scholar]
21. Khaledi Sh, Mootabi F, Pourebrahim T, et al. The Marriage Protective Factors in Married People With Risk Factors. J Fam Res 2014; 10: 31-45. (Persian) [Google Scholar]
22. Saeedian F. The study of relation between power structure in family with marital conflict [dissertation]. Tehran: Tarbiat Moderres Uuniv., 2003. (Persian)
23. Haldy MB, Hanzlik JR. A comparison of perceived competence in child-rearing between mothers of children with Down syndrome and mothers of children without delay. Educ Train Ment Ret 1990; 25(2): 132-41. [Google Scholar]
24. Narimani M, Aghamohammadian HR, Rajabi S .A comparison between the mental health of mothers of exceptional children and mothers of normal children. Fundamentals of Mental Health 2007; 9: 15-24. (Persian) [Google Scholar]
25. Amiri M, Hosseini SF, Jafari A. Comparing the quality of life and marital intimacy among parents of children with Down syndrome, parents of children with learning disabilities, and parents of normal children. J Learn Disabil 2014; 4(1): 38-55. [Google Scholar]
26. Gau SSF, Chou MC, Chiang HL, et al. Parental adjustment, marital relationship, and family function in families of children with autism. Res Autism Spectr Disord 2012; 6: 263-70. [Google Scholar]
27. Walsh CE, O'Leary DK. A comparative study of the marital relationship between parents with children with autism and those with children without autism. Good Autism Practice (GAP) 2013; 14: 28-33. [Google Scholar]
28. Higgins DJ, Bailey SR, Pearce JC. Factors associated with functioning style and coping strategies of families with a child with an autism spectrum disorder. Autism 2005; 9(2): 125-37. [PubMed] [Google Scholar]
29. Nuovo S, Azzara G. Families with autistic children. Rivista di Studi Familiari 2011; 2: 25-38. [Google Scholar]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 2 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها