[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 2 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 206-193 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی
مرجان طریقت1، مریم روانی‌پور2، شهناز پولادی3، نیلوفر معتمد4
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، ravanipour@bpums.ac.ir
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
چکیده:   (5619 مشاهده)

زمینه: با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت سالمندی و کاهش توانائی‌های جسمی، روانی و فراوانی بیشتر بیماری‌های مزمن در آنها، توجه به توانمندی آنها یک ضرورت محسوب می‌شود. لذا هدف از این مطالعه طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه روش‌شناسی، 294 سالمند 60 تا 70 سال به روش نمونه‌گیری آسان در شهر بوشهر وارد مطالعه شدند. جهت طراحی پرسشنامه از روش والتز 2010 استفاده شد. بر اساس بررسی هدفمند متون، مدارک و مستندات موجود پیرامون توانمندی سالمندان، نسخه اولیه پرسشنامه با 42 گویه طراحی شد. پس از تأیید اعتبار صوری توسط مشارکت کنندگان، روایی محتوی پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصین دانشگاه و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام گردید. پایایی درونی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بیرونی پرسشنامه با استفاده از آزمون بازآزمایی تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ویرایش 18 استفاده شد.

یافته‌ها: نسخه اول پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی با 42 گویه طراحی گردید. در فرایند روان‌سنجی پرسشنامه طی انجام روایی محتوی هیچ گویه‌ای حذف نگردید. پرسشنامه با شاخص روایی محتوایی 0/95 و نسبت روایی محتوایی0/82 از روایی محتوای مطلوبی برخوردار است. بر اساس تحلیل عامل اکتشافی تعداد گویه‌های پرسشنامه به 32 گویه تقلیل یافت و ابعاد توانمندی در 8 عامل شامل توان جسمی، احترام به خود، معنویت، تعهد، عملکرد نقش، موقعیت شناسی، خودمدیریتی و خود ارزیابی با توان پیش‌بینی 75/787درصد حاصل گردید. ابعاد پرسشنامه با آلفای کرونباخ 0/84-0/62 و ثبات بیرونی با ضریب همبستگی 0/96 از پایایی مطلوبی برخوردار بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان بکارگیری آن در مراکز آموزشی، درمانی و مراکز توانبخشی جهت ارزیابی سطح توانمندی سالمندان به منظور بررسی میزان نیازمندی و ارائه خدمات بهینه به آنان توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: روانسنجی، پرسشنامه، توانمندی شناختی، سالمند، تغییرات فردی
متن کامل [PDF 878 kb]   (2870 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1395/4/2 | پذیرش: 1395/7/7 | انتشار: 1396/2/9
فهرست منابع
1. Thomopoulou I, Thomopoulou D, Koutusi D. The diffrences at qulity of life and loneliness betwen elderly people. Biology of Exercise 2010; 6(2): 13-28. [Google Scholar]
2. Harley D, Fitzpatrick G, Axelrod L, et al. Making the Wii at home: game play by older people in sheltered housing. Proceedings in Symposium of the Austrian HCI and Usability Engineering Group. 2010 Nov. 156-76, Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2010. [Google Scholar]
3. Tesch-Romer C. Freedom of choice and dignity for the elderly. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Berlin, German Centre of Gerontology 2007, 1-29. [Google Scholar]
4. Mendoza-Núñez VM, Martínez-Maldonado Mde L, Correa-Muñoz E. Implementation of an active aging model in Mexico for prevention and control of chronic diseases in the elderly. BMC 2009; 9(40): 1-7 [PubMed] [Google Scholar]
5. Esmaeil Shahmirzadi S, Shojaeizadeh D, Azam K, et al. The Relationship between Co-morbidity of chronic diseases and elderlies’ health-related quality of life in Tehran, Iran. Scholars Research Library 2012; 3(3): 1402-7. [Google Scholar]
6. Noroozian M. The Elderly population in Iran: An ever growing concern in the health system. Iran J Psychiatry Behav Sci 2012; 6(2): 1-6. [PubMed] [Google Scholar]
7. Teymoori F, Dadkhah A, Shirazikhah M. Social welfare and health (mental, social, physical) status of aged people in Iran. Middle East J Age Ageing 2006; 3(1): 39-45. [Google Scholar]
8. Karimi H. The efficacy of integrated and instrumental memorization treatment on eldely depression sign in older people who lived in Kahrizak [dissertation]. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, 2010. (Persian) [Google Scholar]
9. de la Luz Martínez-Maldonado M, Correa-Muñoz E, Mendoza-Núñez VM. Program of active aging in a rural Mexican community: a qualitative approach. BMC Public Health 2007; 276(7): 1-9. [PubMed] [Google Scholar]
10. Costa Santos SS, Devos Barlem EL, Dasilva BT, et al. Health promotion for the elderly: Gerontogeriatric Nursing Commitment. Acta Paul Enferm 2008; 21(4): 649-53. [Google Scholar]
11. Vahedian Azimi A, Alhani F, Ahmadi F, et al. Effect of family-centered empowerment model on the life style of myocardial infarction patients. J Nurs Cr Care 2007; 2(4): 127-32. (Persian) [Google Scholar]
12. Ravanipour M, Salehi Sh, Taleghani F, et al. Power in old age: a qualitative study. Iran J Psychiat Clin Psychol (IJPCP) 2009; 14(4): 447-53. (Persian) [Google Scholar]
13. Musavi SM, Ravanipour M, Pouladi Sh, Motamed N, Barekat M. Evaluation of elderly cardiac patient's ability to receiving their needed social support. Iran J Rehabil Res 2015; 1(3):1-12. (Persian) [Google Scholar]
14. Khezri R, Ravanipour M, Motamed N, et al. The effect of self-management empowerment model on ability condition of elderly patients with hypertention. Nurs J Vulnerables (NVJ) 2014; (1): 1-16. (Persian) [Google Scholar]
15. Figar S, Galarza C, Petrlik E, et al. Effect of education on blood pressure control in elderly persons. Am J Hypertens 2006; 19(7): 737-43. [Google Scholar]
16. DeCoster VA, George L. An empowerment approach for elders living with diabetes: A pilot study of a community-based self-help group-the diabetes club. Education Gerontol 2005; 31(9): 699-713. [Google Scholar]
17. Lotfi MS, Tagharrobi Z, Sharifi K, et al. Psychometric Evaluation of the Cognitive State Test (COST) in a Sample of Iranian Elderly People. Iranian Red Crescent Med J 2016; 18(5): 1-8. [PubMed] [Google Scholar]
18. Spreitzer GM. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Acad Manag J 1995; 38(5): 1442-65. [Google Scholar]
19. Teymournejad K, Sarihi Asafestani R. Effects of organizational learning on psychological empowerment, in the ministry of economic affairs and finance. J Manage Stud Develop Eval 2010; 20(62): 37-59. [Google Scholar]
20. Vahedian Azimi A, Alhani F, Ahmadi F, et al. Effect of family-centered empowerment model on the life style of myocardial infarction patients. IJCCN 2010; 2(4): 127-132. (Persian) [Google Scholar]
21. Western D, Rosenthal R. Quantifying construct validity: two simple measures. J Pers Soc Psychol 2003; 84(3): 608. [PubMed] [Google Scholar]
22. Polit DF, Beck CT. Nursing research: principles and methods. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004: 337-59. [Google Scholar]
23. Waltz CF, Strickland OL, Len Ez. Measurement in nursing and health research. New York City: Springer Publishing Company; 2010, 91. [Google Scholar]
24. Ravanipour M, Salehi Sh, Taleghani F, et al. Sense of power among older people in Iran. Edu Gerontol 2008; (34): 923-38. [Google Scholar]
25. Vakili MM, Hidarnia AR, Niknami SH. Development and psychometrics of an interpersonal communication skills scale (A.S.M.A) among Zanjan health volunteers. Hayat 2012;18(1): 5-19. (Persian) [Google Scholar]
26. Nitko AJ. Educational assessment of students. 3rd ed. New Jersy: Merrill, Perentice-Hal, 2001, 409. [Google Scholar]
27. Hajizadeh E, Asghari M. Statistical methods and analyses in health and biosciences a research methodological approach. Tehran: Jahade Daneshgahi Publications, 2011, 395. (Persian) [Google Scholar]
28. Ravanipour M. A Review on Ageing with Empowerment Approach. Iran South Med J 2011; 14(2): 140. (Persian) [Google Scholar]
29. Soleymani L, Najafpour Boushehri S, Tahmasbi R. Knowledge, attitude and practice declaration of Elderly in Ahram city toward nutrition behavior in 2013. Iran South Med J 2015; 18(2): 370-82. (Persian) [Google Scholar]
30. Cramm JM, Strating MMH, de Vreede PL, et al. Validation of the self-management ability scale (SMAS) and development and validation of a shorter scale (SMAS-S) among older patients shortly after hospitalization. Health and Quality of Life Outcomes 2010; 10(9): 9. [PubMed] [Google Scholar]
31. Shearer NBC. Health empowerment theory as a guide for practice. Geriatric Nursing 2009; 30(2): 4-10. [PubMed] [Google Scholar]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tarighat M, Ravanipour M, Pouladi S, Motamed N. Designing and Psychometric Properties of Elderly Cognitive Empowerment Questionnaire of Individual Changes. Iran South Med J. 2017; 20 (2) :193-206
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-871-fa.html

طریقت مرجان، روانی‌پور مریم، پولادی شهناز، معتمد نیلوفر. طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی. طب جنوب. 1396; 20 (2) :206-193

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-871-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 2 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419