:: دوره 20، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 301-307 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر ویتامین D بر هیپوتیروییدی
افسانه طلایی* 1، فریبا قربانی2، پریسا ناصری3، علی چهره‌ای4
1- مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، afsanehtalaeii@yahoo.com
2- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
3- گروه آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
4- مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
چکیده:   (1775 مشاهده)

زمینه: کمبود و نارسایی ویتامین D یک مشکل بزرگ جهانی است. ارتباط کمبود ویتامین D و هیپوتیروییدی مورد اختلاف نظر است. هدف ما در مطالعه حاضر بررسی اثر ویتامین D بر عملکرد تیرویید در بیماران هیپوتیرویید است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی مورد- شاهدی، 201 بیمار هیپو تیرویید مراجعه کننده به درمانگاه‌های غدد شهر اراک انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. همه بیماران لوتیروکسین دریافت کردند. گروه مورد علاوه بر دریافت لوتیروکسین، ویتامین D 50000 واحد هفتگی و گروه کنترل علاوه بر لوتیروکسین، پلاسبو دریافت کردند. بعد از سه ماه آزمایش‌های عملکرد تیرویید مجدداً تکرار و نتایج آن با نتایج اولیه در داخل هر گروه و نیز بین دو گروه مداخله و کنترل با استفاده از آزمون paired t test و
student t test مقایسه گردید.

یافته‌ها: نسبت مرد به زن در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب 24/0 و 15/0 بودند (1/0=P). شیوع کمبود و نارسایی ویتامین D در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب 7/68 درصد (138) و 5/93 درصد (188) و بعد از دریافت ویتامین D 70 درصد (35) و 2/51 (103) بود. آزمون Student t نشان داد که TSH در گروه ویتامین  Dدر مقایسه با گروه پلاسبو کاهش معناداری داشت (05/0P<). تغییر معنادار در سطح TSH بین دو گروه در سطح ویتامین D 30-10 نانوگرم بر میلی‌لیتر دیده شد.

نتیجه‌گیری: اکثر بیماران هیپوتیرویید مبتلا به کمبود ویتامین D بودند و دادن ویتامین D موجب بهبود عملکرد تیرویید با کاهش TSH در این بیماران شد. ما بررسی کمبود ویتامین D را در همه بیماران هیپوتیرویید پیشنهاد می‌کنیم. گرچه مطالعات بیشتری جهت توضیح مولکولی این فرضیه لازم است صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: ویتامین D، هیپوتیرویید، اثر، TSH
متن کامل [PDF 645 kb]   (506 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اختلالات سیستمیک- متابولیکی
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۴
فهرست منابع
1. Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, et al. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Washington: National Academies Press, 2011, 3-11. [Google Scholar]
2. Agmon-Levin N, Theodor E, Segal RM, et al. Vitamin D in systemic and organ-specific autoimmune diseases. Clin Rev Allergy Immunol 2013; 45(2): 256-66. [PubMed] [Google Scholar]
3. Mangin M, Sinha R, Fincher K. Inflammation and vitamin D: the infection connection. Inflamm Res 2014; 63(10): 803-19. [PubMed] [Google Scholar]
4. Gouni-Berthold I, Krone W, Berthold HK. Vitamin D and cardiovascular disease. Curr vasc Pharmacol 2009; 7(3): 414-22. [Google Scholar]
5. Hollick MF, Chen TC. Vitamin D deficiency a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr 2008; 87(4): 1080S-6S. [PubMed] [Google Scholar]
6. Choi HS, Oh HJ, Choi H, et al. Vitamin D insufficiency in Korea--a greater threat to younger generation: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) 2008. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96(3): 643-51. [PubMed] [Google Scholar]
7. Yasuda T, Okamoto Y, Hamada N, et al. Serum vitamin D levels are decreased and associated with thyroid volume in female patients with newly onset Graves’ disease. Endocrine 2012; 42 (3): 739-41. [PubMed] [Google Scholar]
8. Vitamin D Deficiency and Thyroid Disease. (Accessed at May 30, 2017 at https:// www.goodhormonehealth.com/VitaminD6mar10.pdf)
9. Hong Q, Xu J, Xu S, et al. Associations between serum 25-hydroxyvitamin D and disease activity, inflammatory cytokines and bone loss in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2014; 53(11): 1994-2001. [PubMed] [Google Scholar]
10. Holmøy T, Torkildsen Ø, Myhr KM, et al. Vitamin D supplementation and monitoring in multiple sclerosis: who, when and wherefore. Acta Neurol Scand Suppl 2012; (195): 63-9. [PubMed] [Google Scholar]
11. Joergensen C, Hovind P, Schmedes A, et al. Vitamin D levels, Microvascular complications and mortality in type 1 diabetes. Diabetes Care 2011; 34(5): 1081-5. [PubMed] [Google Scholar]
12. Vilarrasa N, Vendrell J, Maravall J, et al. Is plasma 25(OH) D related to adipokines, inflammatory cytokines and insulin resistance in both a healthy and morbidly obese population. Endocrine 2010; 38(2): 235-42. [PubMed] [Google Scholar]
13. Robien K, Butler LM, Wang R, et al. Genetic and environmental predictors of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations among middle-aged and elderly Chinese in Singapore. Br J Nutr 2013; 109(3): 493-502. [PubMed] [Google Scholar]
14. G R, Gupta A. vitamin D deficiency in India: prevalence, causalities and interventions. Nutrients 2014; 6(2): 729-75. [PubMed] [Google Scholar]
15. Yamashita H, Noguchi S, Takatsu K, et al. High prevalence of vitamin D deficiency in Japanese female patients with Graves’ disease. Endocr J 2001; 48(1): 63-9. [PubMed] [Google Scholar]
16. Wang J, Lv S, Chen G, et al. Meta-analysis of the association between vitamin D and autoimmune thyroid disease. Nutrients 2015; 7(4): 2485-98. [PubMed] [Google Scholar]
17. Tamer G, Arik S, Tamer I, et al. Relative vitamin D insufficiency in Hashimoto's thyroiditis. Thyroid 2011; 21(8): 891-6. [PubMed] [Google Scholar]
18. Low Vitamin D Contributes to Thyroid Problems.Richards Byron. Health news 2008. (Accessed May 30, 2017, at http://www.wellnessresources.com/health/articles/low vitamin d contributes to thyroid problems)
19. Mackawy AM, Al-Ayed BM, Al-Rashidi BM. Vitamin D deficiency and its association with thyroid disease. Int J Health Sci (Qassim) 2013; 7(3): 267-75. [PubMed] [Google Scholar]
20. Sar M, Stumpf WE, DeLuca HF. Thyrotropes in the pituitary are target cells for 1,25 dihydroxy vitamin D3. Cell Tissue Res 1980; 209(1): 161-6. [PubMed] [Google Scholar]
21. Smith MA, McHenry C, Oslapas R, et al. Altered TSH levels associated with increased serum 1, 25-dihydroxyvitamin D3: a possible link between thyroid and parathyroid disease. Surgery 1989; 106(6): 987-91. [PubMed] [Google Scholar]
22. Gross HA, Appleman MD, Nicoloff JT. Effect of biologically active steroids on thyroid function in man. J Clin Endocrinol Metab 1971; 33(2): 242-8. [PubMed] [Google Scholar]
23. Kinuta K, Tanaka H, Moriwake T, et al. Vitamin D is an important factor in estrogen biosynthesis of both female and male gonads. Endocrinology 2000; 141(4): 1317-24. [PubMed] [Google Scholar]


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها