دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب- هیات تحریریه
هیئت تحریریه طب جنوب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاونت پژوهشی

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عصفوری (استادیار، خون و سرطان کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)

سردبیر: دکتر مجید اسدی (استاد، طب هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)

دستیار سردبیر: دکتر صمد اکبرزاده (دانشیار، بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)

اسامی هیئت تحریریه طب جنوب (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر شاهین آخوندزاده (استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)، E-mail: s.akhond@neda.net

دکتر حجت احمدزاده فر (دانشیار، گروه پزشکی هسته‌ای، دانشکده پزشکی، کلینک-دانشگاه بن، بن، آلمان)، E-mail: nuklearmedizin@gmail.com

دکتر عباس دهقان (استادیار، گروه داخلی- قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند)، E-mail: a.dehghan@erasmusmc.nl

دکتر عبدالمحمد رستمی (استاد، گروه نورولوژی، دانشگاه توماس جفرسون، فیلادلفیا، آمریکا)، E-mail: amin.rostami@manchester.ac.uk 

دکتر جمشید روزبه (استاد، گروه داخلی- نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)، E-mail: roozbehj@sums.ac.ir

دکتر کیوان زندی (دانشیار گروه میکروب شناسی و انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه اِموری، آتلانتا، آمریکا)، E-mail:  keivan.zandi@emory.edu

دکتر اکبر سلطانی (دانشیار، گروه داخلی- غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)، E-mail: ak_soltani@yahoo.com

دکتر مسعود سلیمانی دودران (دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)، E-mail: solaymani.m@iums.ac.ir  

دکتر احمد عریان (استاد، گروه باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران)،  E-mail: oryan@shirazu.ac

دکتر عباس قادری (استاد، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)، E-mail: ghaderia@sums.ac.ir

دکتر آرش مولا (دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)، E-mail: mowlaa@sums.ac.ir, mowlaar@gmail.com

دکتر ایرج نبی‌پور (استاد، گروه داخلی- غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: inabipour@gmail.com

دکتر کتایون وحدت (استاد، گروه داخلی- بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: vahdatk@gmail.com

هیئت مشاور (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر صمد اکبرزاده (دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: akbarzade@bpums.ac.ir

دکتر سینا دوبرادران (دانشیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: dobaradaran@bpums.ac.ir

دکتر مریم روانی پور (دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: ravanipour@bpums.ac.ir

دکتر رحیم طهماسبی (دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: r.tahmasebi@bpums.ac.ir

دکتر فاطمه فرشادپور (استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: f.farshadpoor@bpums.ac.ir

دکتر بابک قائدنیا (استادیار، پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، ایران)

آدرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=40&sid=1&slc_lang=fa

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب:
http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب