دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب- ارسال مقاله
ارسال مقاله- شروع مراحل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:
::  پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
::  دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
::  پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
::  بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
::  تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن
AWT IMAGE  برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.

آدرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=77&sid=1&slc_lang=fa

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب:
http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.77.31.fa
برگشت به اصل مطلب