[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) ::
جلد 24 شماره 6 صفحات 596-582 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب‌های ناشی از سرترالین بر بافت بیضه موش سوری بالغ نژاد NMRI
حسن مروتی* 1، فرشته مرشدی2، حجت عنبرا2
1- گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، hmorovvati@ut.ac.ir
2- گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (939 مشاهده)
زمینه: سرترالین از پرمصرف‌ترین داروهای ضدافسردگی در جهان می‌باشد که در ارتباط با عوارض این دارو بر دستگاه تولیدمثل اطلاعات زیادی در دسترس نیست. مطالعه حاضر به‌منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب‌های ناشی از سرترالین بر بافت بیضه موش سوری انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش نر بالغ به هشت گروه پنج‌تایی تقسیم شدند. گروه اول کنترل که سرم فیزیولوژی را به­مقدار 3/0 میلی‌لیتر به‌صورت خوراکی و روزانه دریافت کرد. گروه­های دوم، سوم و چهارم سرترالین را به‌ترتیب به‌میزان 5، 10 و 20 میلی­گرم به­ازای هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت خوراکی و روزانه دریافت کردند. گروه پنجم، ویتامین E را به‌میزان 100 واحد بین‌المللی به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت خوراکی و روزانه دریافت نمود. گروه‌های ششم، هفتم و هشتم، سرترالین را به‌ترتیب به‌میزان 5، 10 و 20 میلی­گرم به­ازای هر کیلوگرم وزن بدن به­همراه ویتامین E به‌میزان 100 واحد بین‌المللی به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت خوراکی و روزانه دریافت کردند. پس از 42 روز، نمونه‌های بافتی بیضه جمع‌آوری و جهت بررسی‌های هیستومورفولوژی، هیستومورفومتری و هیستوشیمیایی استفاده گردید. داده­ها با نرم‌افزار SPSS ویرایش 19 به‌روش آنالیز واریانس یک­طرفه و تست توکی و در سطح معنی­داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: سرترالین موجب تغییرات مخرب هیستومورفولوژی و هیستوشیمیایی بافت بیضه و همچنین کاهش معنی‌دار قطر لوله­های منی‌ساز، ارتفاع اپی‌تلیوم زایگر، تعداد اسپرماتوسیت‌ها، تعداد سلول‌های لیدیگ و سرتولی و نیز شاخص جانسن نسبت به گروه کنترل گردید (05/0>p). تجویز ویتامین E موجب بهبود وضعیت هیستومورفولوژی، هیستوشیمیایی و افزایش معنی­دار مقادیر پارامترهای هیستومورفومتری نسبت به گروه­های دریافت کننده سرترالین در بافت بیضه گردید (05/0>p).
نتیجه‌گیری: ویتامین E می­تواند اثرات منفی بر پارامترهای هیستومورفولوژی، هیستومورفومتری و هیستوشیمیایی در بافت بیضه موش­های دریافت­کننده سرترالین را بهبود بخشد.
واژه‌های کلیدی: سرترالین، ویتامین E، بافت بیضه، هیستومورفولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی
متن کامل [PDF 948 kb]   (278 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه ادراری- تناسلی
دریافت: 1400/7/2 | پذیرش: 1400/8/25 | انتشار: 1400/10/25
فهرست منابع
1. Morovvati H, Koohi MK, Khaksar Z, et al. Histological and Histometrical Study of Prostate Following Administration of Sertraline in Adult Mice. Iran South Med J 2020; 23(3): 205-21. (Persian)
2. Morshedi F, Morovvati H, Sadeghinezhad J, et al. Evaluation of Sperm Quality and Serum Parameters in Sertraline-Exposed Mice and Protective Role of Vitamin E. JBUMS 2020; 22(1): 1-8. (Persian)
3. Atli O, Baysal M, Aydogan-Kilic G, et al. Sertraline-Induced Reproductive Toxicity In Male Rats: Evaluation Of Possible Underlying Mechanisms. Asian J Androl 2017; 19(6): 672-9.
4. Chandra J, Samali A, Orrenius S. Triggering And Modulation Of Apoptosis By Oxidative Stress. Free Radic Biol Med 2000; 29(3-4): 323-33.
5. Anbara H, Sheibani MT, Razi M, et al. Insight Into The Mechanism Of Aspartame-Induced Toxicity In Male Reproductive System Following Long-Term Consumption In Mice Model. Environ Toxicol 2021; 36(2): 223-37.
6. Chandra AK, Chatterjee A, Ghosh R, et al. Vitamin E-Supplementation Protect Chromium (VI)-Induced Spermatogenic And Steroidogenic Disorders In Testicular Tissues Of Rats. Food Chem Toxicol 2010; 48(3): 972-9.
7. Anbara H, Sheibani MT, Razi M. Long-Term Effect of Aspartame on Male Reproductive System: Evidence for Testicular Histomorphometrics, Hsp70-2 Protein Expression and Biochemical Status. Int J Fertil Steril 2020; 14(2): 91-101.
8. Jahromy MH, Moghadam AA. Effects of Sertraline on Sperm Motility, Number and Viability and Its Relation to Blood Levels of Testosterone, FSH and LH in Adult Male Mice. Adv Sex Med 2014; 4(2): 17-24.
9. Hamdi H. The Preventive Role Of Wheat Germ Oil Against Sertraline-Induced Testicular Damage In Male Albino Rats. Andrologia 2019; 51(10): e13369.
10. Anbara H, Shahrooz R, Mozafari AA, et al. Protective Effects of Ethyl Pyruvate and Vitamin E Against Phenylhydrazine-Induced Nephrotoxicity in Mice. Yafte 2018; 20(1): 52-67. (Persian)
11. Zajecka J, Mitchell S, Fawcett J. TreatmentEmergent Changes In Sexual Function With Selective Serotonin Reuptake Inhibitors As Measured With The Rush Sexual Inventory. Psychopharmacol Bull 1997; 33(4): 755-60.
12. Collin O, Damber JE, Bergh A. 5- Hydroxytryptamine--A Local Regulator Of Testicular Blood Flow And Vasomotion In Rats. J Reprod Fertil 1996; 106(1): 17-22.
13. Csoka AB, Shipko S. Persistent Sexual Side Effects After SSRI Discontinuation. Psychother Psychosom 2006; 75(3): 187-8.
14. Hajizadeh Z, Soleimani Mehranjani M, Najafi G, et al. Black Grape Seed Extract Modulates Fluoxetine-Induced Oxidative Stress and Cytotoxicity in the Mouse Testis. Jundishapur J Nat Pharm Prod 2016; 11(2): e27512.
15. Li Y, Couch L, Higuchi M, et al. Mitochondrial Dysfunction Induced By Sertraline, An Antidepressant Agent. Toxicol Sci 2012; 127(2): 582-91.
16. Csaba Z, Csernus V, Gerendai I. Intratesticular Serotonin Affects Steroidogenesis In The Rat Testis. J Neuroendocrinol 1998; 10(5): 371-6.
17. Jalili T, Khaki A, Ghanbari Z, et al. A Study Of The Therapeutic Effects Of Vitamin E On Testicular Tissue Damage Caused By Fluoxetine. Crescent J Med Biol Sci 2014; 1(2): 37-41.
18. Aggarwal A, Jethani SL, Rohatgi RK, et al. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) Induced Weight Changes: A Dose and Duration Dependent Study on Albino Rats. J Clin Diagn Res 2016; 10(3): AF01-3.
19. Subhi Madlool Z, Abood Faris S, Hussein AM. Effect Of Sertraline And Fluoxetine On The Reproductive Abilities Of Male Rats Rattus Norvegicus. Univ Thi-Qar J Sci 2019; 7(1): 26-32.
20. Khosravanian H, Razi M, Farokhi F, et al. Simultaneous Administration of Dexamethasone and Vitamin E Reversed Experimental Varicocele-induced Impact in testicular tissue in Rats; Correlation with Hsp70-2 Chaperone Expression. Int Braz J Urol 2015; 41(4): 773-90.
21. Anbara H, Shahrooz R, Razi M, et al. The Effect Of Vitamin C On Mice Hemolytic Anemia Induced By Phenylhydrazine: An Animal Model Study Using Histological Changes In Testis, Pre-Implantation Embryo Development, And Biochemical Changes. Iran J Basic Med Sci 2018; 21(7): 668-77.
22. Hong Z, Hailing L, Hui M, et al. Effect Of Vitamin E Supplementation On Development Of Reproductive Organs In Boer Goat. Anim Reprod Sci 2009; 113(1-4): 93-101.
23. Ghorbani H, Akhavanrezayat A, Jarahi L, et al. Effects of Sertraline on Spermatogenesis of Male Rats and its Reversibility after Terminating the Drug. Urol J 2021; 18(4): 434-8.
24. Aggarwal A, Jethani SL, Rohatgi RK, et al. Effects of Fluoxetine on Testis of Albino rats - A Histological Assessment. Int J Sci Eng Res 2012; 3(7): 849-53.
25. Saddein E, Haghpanah T, NematollahiMahani SN, et al. Preventative Effects of Vitamin E on Testicular Damage and Sperm Parameters in the First-Generation Mice Pups due to Pre- and Postnatal Mancozeb Exposure. J Toxicol 2019; 2019: e4763684.
26. Najafi G, Nejati V, Shalizar Jalali A, et al. Protective Role of Royal Jelly in Oxymetholoneinduced Oxidative Injury in Mouse Testis. Iran J Toxicol 2014; 8(25): 1073-80.
27. Sakr HF, Abbas AM, Elsamanoudy AZ, et al. Effect Of Fluoxetine And Resveratrol On Testicular Functions And Oxidative Stress In A Rat Model Of Chronic Mild Stress-Induced Depression. J Physiol Pharmacol 2015; 66(4): 515-27.
28. Kaplanoglu GT, Bahcelioglu M, Gozil R, et al. Effects Of Green Tea And Vitamin E In The Testicular Tissue Of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Saudi Med J 2013; 34(7): 734-43.
29. Hegazy AA, Elsayed NE, Ahmad MM, et al. Effect Of Formaldehyde On Rat Testis Structure. Acad Anat Int 2017; 3(2): 15-23.
30. Soliman ME, Mahmoud BL, Kefafy MA, et al. Effect Of Antidepressant Drug (Fluoxetine) On The Testes Of Adult Male Albino Rats And The Possible Protective Role Of Omega-3. Menoufia Med J 2017; 30(4): 1135-42.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Morovvati H, Morshedi F, Anbara H. The Protective Effects of Vitamin E against Sertraline-Induced Damage on Testicular Tissue in Adult NMRI Mice. Iran South Med J 2021; 24 (6) :582-596
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1525-fa.html

مروتی حسن، مرشدی فرشته، عنبرا حجت. اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب‌های ناشی از سرترالین بر بافت بیضه موش سوری بالغ نژاد NMRI. طب جنوب 1400; 24 (6) :596-582

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1525-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4509