دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب- هیات تحریریه
هیئت تحریریه طب جنوب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاونت پژوهشی

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عصفوری (استادیار، خون و سرطان کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، Email: Osfori@Bpums.ac.ir

سردبیر: دکتر مجید اسدی (استاد، طب هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، Email: Asadi@bpums.ac.ir
دستیار سردبیر: دکتر صمد اکبرزاده (دانشیار، بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، Email: akbarzade@bpums.ac.ir


اسامی هیئت تحریریه طب جنوب (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر شاهین آخوندزاده (استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)، E-mail: s.akhond@neda.net

دکتر حجت احمدزاده فر (دانشیار، گروه پزشکی هسته‌ای، دانشکده پزشکی، کلینک-دانشگاه بن، بن، آلمان)، E-mail: Hojjat.ahmadzadehfar@ukb.uni-bonn.de
دکتر عباس دهقان (استادیار، گروه داخلی- قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند)، E-mail: a.dehghan@erasmusmc.nl

دکتر عبدالمحمد رستمی (استاد، گروه نورولوژی، دانشگاه توماس جفرسون، فیلادلفیا، آمریکا)، E-mail: amin.rostami@manchester.ac.uk 

دکتر جمشید روزبه (استاد، گروه داخلی- نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)، E-mail: roozbehj@sums.ac.ir

دکتر کیوان زندی (دانشیار گروه میکروب شناسی و انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه اِموری، آتلانتا، آمریکا)، E-mail:  keivan.zandi@emory.edu

دکتر اکبر سلطانی (دانشیار، گروه داخلی- غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)، soltania@sina.tums.ac.irE-mail: 

دکتر مسعود سلیمانی دودران (دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)، E-mail: solaymani.m@iums.ac.ir  

دکتر احمد عریان (استاد، گروه باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران)،  E-mail: oryan@shirazu.ac

دکتر عباس قادری (استاد، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)، E-mail: ghaderia@sums.ac.ir

دکتر آرش مولا (دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)، E-mail: mowlaa@sums.ac.ir

دکتر ایرج نبی‌پور (استاد، گروه داخلی- غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: nabipourpg@bpums.ac.ir

دکتر کتایون وحدت (استاد، گروه داخلی- بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: K.vahdat@bpums.ac.ir 


هیئت مشاور (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر صمد اکبرزاده (دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: akbarzade@bpums.ac.ir

دکتر سینا دوبرادران (دانشیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: dobaradaran@bpums.ac.ir

دکتر مریم روانی پور (دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: ravanipour@bpums.ac.ir

دکتر رحیم طهماسبی (دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: r.tahmasebi@bpums.ac.ir

دکتر فاطمه فرشادپور (استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران)، E-mail: f.farshadpoor@bpums.ac.ir

دکتر بابک قائدنیا (استادیار، پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، ایران)، Email: b_ghaednia@ifro.ir

آدرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=40&sid=1&slc_lang=fa

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب:
http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب