دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب- اطلاعات تماس
طب جنوب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوماهنامه علمی پژوهشی طب جنوب

تلفن: 33341827 (077) 98+

فکس: 33341828 (077) 98+

دوماهنامه طب جنوب: 33336950-077

پست الکترونیکی: ismj@bpums.ac.ir

آدرس سایت: http://ismj.bpums.ac.ir

آدرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=55&sid=1&slc_lang=fa

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب:
http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب