دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- راهنمای قبل از ارسال مقاله
راهنمای قبل از ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه نویسندگان گرامی

1. دریافت متون علمی فقط از طریق وب سایت مقالهقابل پذیرش است. متون ارائه شده از طرق دیگر (ایمیل و...) قابلیت بررسی ندارند.

2. نویسنده مسئول مکاتبات بایستی فرم تعهد نامهرا دانلود، تکمیل و سپس اقدام به ارائه متن علمی خود نماید.

3. نویسندگان بایستی متون علمی خود را براساس قالب مذکور در راهنمای نگارش مقالهتنظیم نمایند. بدیهی است متون فاقد چارچوب درخواستی مجله قابلیت رسیدگی نداشته و به نویسنده عودت داده می‌شوند.

آدرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=79&sid=1&slc_lang=fa

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.79.33.fa
برگشت به اصل مطلب