:: دوره 22، شماره 3 - ( دوماهنامه طب جنوب 1398 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 141-149 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum Crantz) بر هورمون‌های تیروئیدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
علیرضا بانشی1 ، اردوان نوروزی اصل1، غلامحسین دریا 2، فرید هاشمی3، سیده مریم موسوی4
1- گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران
2- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران ، ghdarya88@gmail.com
3- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران
4- گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
چکیده:   (747 مشاهده)
زمینه: اختلالات تیروئید از جمله بحث‌برانگیزترین عوارض دیابت به شمار می‌رود. با توجه به قابلیت گیاه شقایق کوهی در کاهش قندخون، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی- اتانولی شقایق کوهی و گلیبن‌کلامید بر هورمون‌های T3 و T4 سرمی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان در مقایسه با موش‌های سالم انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 56 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به هفت گروه 8 تایی تقسیم شدند که شامل: شاهد سالم، سالم تیمار با عصاره شقایق کوهی با دوزهای 250 و 500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره با دوزهای 250 و 500 میلی‌گرم بر کیلوگرم و دیابتی تیمار با گلیبن‌کلامید با دوز 5 میکروگرم بر کیلوگرم. دیابت با کمک تزریق داخل صفاقی تک دوز آلوکسان القاء گردید. پس از دوره سی روزه تیمار، نمونه‌های خون جمع‌آوری و غلظت سرمی T3 و T4 اندازه‌گیری و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.
یافته‌ها: سطوح سرمی هورمون‌ها در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه شاهد سالم کاهش معنی‌داری داشته است (001/0>P). میانگین هورمون T3 در گروه دیابتی تیمار با عصاره 250 به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد دیابتی بود (001/0>P). همچنین میانگین T4 در گروه تیمار با عصاره 250 به طور معنی‌داری بیشتر از گروه دیابتی تیمار با دارو مشاهده شد (047/0=P).
نتیجه‌گیری: عصاره شقایق کوهی می‌تواند عامل بهبود سطح سرمی T3 و T4 در مبتلایان به دیابت باشد. به منظور تعیین دقیق عوامل این بهبودی، مطالعات بیشتر بر روی ترکیبات اصلی این گیاه همچون گلوسین توصیه می­‌گردد.
واژه‌های کلیدی: دیابت، شقایق کوهی، هورمون تیروئیدی، موش صحرایی، آلوکسان
متن کامل [PDF 663 kb]   (233 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه غدد
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۰
فهرست منابع
1. Sugahara M, Tanaka T, Inagi R, et al. Diabetic Kidney Disease. In: Yamagishi S, editors. Diabetes and Aging-related Complications. Springer, 2017, 1-17. [DOI:10.1007/978-981-10-4376-5_1]
2. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology. 9th ed. Philadelphia: Saunders, 2012, 343-5. [Article]
3. Hall JE. 2015. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology: Elsevier Health Sciences. 2015, 862. [Article]
4. Xu M, Bi Y, Cui B, et al. The New Perspectives on Genetic Studies of Type 2 Diabetes and Tthyroid Diseases. Current Genom 2013; 14(1): 33-48. [DOI:10.2174/138920213804999138]
5. Ambadiari V, Mitrou P, Maratou E, et al. Thyroid Hormones are Positively Associated with Iinsulin Resistance Early in the Development of Type 2 Diabetes. Endocrine 2011; 39(1): 28-32. [DOI:10.1007/s12020-010-9408-3]
6. Dehghani F, Kalantar Hormozi M, Nabipour I, et al. Effects of Short Term Resveratrol Supplementation on Thyroid Function in Patients with Type 2 Diabetes. Iran South Med J 2018; 21(5): 374-382. (Persian) [Article]
7. Martel J, Ojcius DM, Chang CJ, et al. Anti-Obesogenic and Antidiabetic Effects of Plants and Mushrooms. Nat Rev Endocrinol 2016; 13: 149. [DOI:10.1038/nrendo.2016.142]
8. Krysiak R, Gilowska M, Szkróbka W, et al. The Effect of Metformin on the HypothalamicPituitary-Thyroid Axis in Patients with Type 2 Diabetes and Amiodarone-Iinduced Hypothyroidism. Pharmaco Rep 2016; 68(2): 490-4. [DOI:10.1016/j.pharep.2015.11.010]
9. Shafiee A, Lalezari I, Lajevardi S, et al. Alkaloids of Glaucium Flavum Grantz, Populations Isfahan and Kazerun. J Pharm Sci 1977; 66(6): 873-4. [DOI:10.1002/jps.2600660636]
10. Gran A, Sharifnia F. Micro-Macro Morphological Studies of the Genus Glaucium (Papaveraceae) in Iran. Iran J Bot 2008; 14(1): 23-38. [Article]
11. Bogdanov MG, Svinyarov I, Keremedchieva R, et al. Ionic Liquid-Supported Solid-Liquid Extraction of Bioactive Alkaloids. I. New HPLC Method for Quantitative Determination of Glaucine in Glaucium Flavum Cr(Papaveraceae). Sep Purif Technol 2012; 97: 221-7. [DOI:10.1016/j.seppur.2012.02.001]
12. Cortijo J, Villagrasa V, Pons R, et al. Bronchodilator and Anti‐Inflammatory Activities of Glaucine: In Vitro Studies in Human Airway Smooth Muscle and Polymorphonuclear Leukocytes. Br J Pharmacol 1999; 127(7): 1641-51. [DOI:10.1038/sj.bjp.0702702]
13. Spasova M, Philipov S, Nikolaeva-Glomb L, et al. Cinnamoyl-and Hydroxycinnamoyl Amides of Glaucine and Their Antioxidative and Antiviral Activities. Bioorg Med Chem 2008; 16(15): 7457-61. [DOI:10.1016/j.bmc.2008.06.010]
14. Dargan P, Button J, Hawkins L, et al. Detection of the Pharmaceutical Agent Glaucine as a Recreational Drug. Eur J Clin Pharmacol 2008; 64(5): 553-4. [DOI:10.1007/s00228-007-0451-9]
15. Raafat K, El-Lakany A. Phytochemical and Antinociceptive Investigations of Anemone Coronaria Active Part Ameliorating Diabetic Neuropathy Pain. Planta Med Int Open 2018; 5(1): 5-13. [DOI:10.1055/s-0044-100148]
16. Hamamcioglu B, Kocanci FG, Aslim B. Phytochemical Screening and Evaluation of Neuroprotective, Anti-Mutagenic and AntiGenotoxic Effects of Turkish Endemic Glaucium Acutidentatum. S Afr J Bot 2018; 117: 232-9. [DOI:10.1016/j.sajb.2018.05.027]
17. Lenzen S. The Mechanisms of Alloxan-and Streptozotocin-induced Diabetes. Diabetologia 2008; 51(2): 216-26. [DOI:10.1007/s00125-007-0886-7]
18. Darya GH, Nowroozi-Asl A, Khoshvaghti A, et al. Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Yellow Horned Poppy (Glaucium Flavum) on Serum Concentration of Glucose and Lipid Profile and Weight Changes in Alloxan Induced Diabetic Rats. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2019; 24(1): 45-55 [Article]
19. Tiwari BK, Pandey KB, Abidi A, et al. Markers of Oxidative Stress During Diabetes Mellitus. J Biomark 2013; 15-23. [DOI:10.1155/2013/378790]
20. Santos MC, Louzada RA, Souza EC, et al. Diabetes Mellitus Increases Reactive Oxygen Species Production in the Thyroid of Male Rats. Endocrinology 2013; 154(3): 1361-72. [DOI:10.1210/en.2012-1930]
21. Beidokhti MN, Rasoavaivo P, Staerk D, et al. Investigation of Medicinal Plants from Madagascar Against DPP-IV Linked to Type 2 Diabetes. S Afr J Bot 2018; 115: 113-9. [DOI:10.1016/j.sajb.2018.01.018]
22. Panda S. The Effect of Anethum Graveolens L.(Dill) on Corticosteroid Induced Diabetes Mellitus: Involvement of Thyroid Hormones. Phytother Res 2008; 22(12): 1695-7. [DOI:10.1002/ptr.2553]
23. Patel S, Santani D. Role of NF-κB in the Pathogenesis of Diabetes and Its Associated Complications. Pharmacol Rep 2009; 61(4): 595-603. [DOI:10.1016/S1734-1140(09)70111-2]
24. Wang C, Dai X, Zhang D, et al. Jinlida Granules Improve Dysfunction of Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis in Diabetic Rats Induced by STZ. Biomed Res Int 2018; 2018: 5-14. [DOI:10.1155/2018/4764030]
25. Wajner SM, Goemann IM, Bueno AL, et al. IL-6 Promotes Nonthyroidal Illness Syndrome by Blocking Thyroxine Activation While Promoting Thyroid Hormone Inactivation in Human Cells. J Clin Invest 2011; 121(5): 1834-45. [DOI:10.1172/JCI44678]
26. Bogdanov MG, Keremedchieva R, Svinyarov I. Ionic Liquid-Supported Solid-Liquid Extraction of Bioactive Alkaloids. III. Ionic Liquid Regeneration and Glaucine Recovery from Ionic Liquid-Aqueous Crude Extract of Glaucium Flavum Cr.(Papaveraceae). Sep Purif Technol 2015; 155: 13-9 [DOI:10.1016/j.seppur.2015.02.003]
27. Kang H, Jang SW, Pak JH, et al. Glaucine Inhibits Breast Cancer Cell Migration and Invasion by Inhibiting MMP-9 Gene Expression Through the Suppression of NF-κB Activation. Mol Cell Biochem 2015; 403(1): 85-94 [DOI:10.1007/s11010-015-2339-9]
28. Gyurkovska V, Philipov S, Kostova N, et al. Acetylated Derivative of Glaucine Inhibits Joint Inflammation in Collagenase-Induced Arthritis. Immunopharmacol Immunotoxicol 2015; 37(1): 56-62. [DOI:10.3109/08923973.2014.972414]XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( دوماهنامه طب جنوب 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها