[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) ::
جلد 24 شماره 1 صفحات 62-46 برگشت به فهرست نسخه ها
مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف و برخی عوامل مؤثر برآن در کودکان شهر بوشهر در سال 1398
زهرا رحیمی‌ درازی1 ، راضیه باقرزاده2، مجید بهره‌مند3، مریم روانی‌پور 4
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- گروه بیومکانیک علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، ravanipour@bpums.ac.ir
چکیده:   (1394 مشاهده)
زمینه: اختلال در مهارت ‌حرکتی از شایع‌ترین اختلالات بین کودکان دبستانی است. با توجه به اهمیت مهارت ‌حرکتی در سلامتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف و برخی عوامل مؤثر برآن در کودکان شهر بوشهر در سال 1398 صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی، 403 کودک سن مدرسه شهر بوشهر مورد بررسی قرارگرفتند. نمونه‌گیری بصورت تصادفی خوشه‌ای از هر منطقه شهر بوشهر و از دبستان‌های دولتی و غیردولتی پسرانه و دخترانه انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل فرم مشخصات جمعیت‌شناختی، شاخص‌های آنتروپومتریک و فرم کوتاه آزمون تبحر‌حرکتی برونینکس- اوزرتسکی بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های تحلیلی (رگرسیون تک متغیره و چند متغیره)، تحلیل گردیدند. سطح معنی‌داری در تمام موارد کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی کودکان شرکت‌کننده در پژوهش 1/72±9/65 سال و میانگین مهارت ‌حرکتی درشت و ظریف به‌ترتیب 7/52±29/18 و 00/17±28/5 بود. متغیرهای پیش‌بین مهارت حرکتی درشت روی هم 18 درصد از واریانس این متغیر را تبیین می‌نمودند و مدل آزمون شده از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0/001>p). جنس پسر، سن کودک، سطح تحصیلات‌ پدر (زیر دیپلم)، ارتباط مستقیم و کارمند بودن مادر و شاخص‌توده بدنی ارتباط معکوس با مهارت حرکتی درشت داشتند (0/05>p). متغیرهای پیش‌بین مهارت حرکتی ظریف روی هم 22 درصد از واریانس این متغیر را تبیین می‌نمودند و مدل آزمون شده از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0/001>p). سن کودک و سطح تحصیلات ‌پدر (زیر دیپلم) با مهارت ‌حرکتی ظریف ارتباط مستقیم داشتند (0/05>p).
نتیجه‌گیری: اتخاذ تدابیر مناسب برای ارتقاء مهارت ‌حرکتی و برنامه‌های مبتنی بر خانواده، مدرسه و جامعه در کودکان به ویژه دختران، کودکان با شاخص‌توده بدنی بالا و کودکانی که مادر آن‌ها خانه‌دار نیستند ضروری است. پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده‌نگر و طولی با استفاده از ابزار فرآیند محور جهت بررسی عوامل مرتبط با مهارت‌های حرکتی کودکان صورت گیرد.
واژه‌های کلیدی: مهارت حرکتی، اختلال هماهنگی تکاملی، کودک، شاخص‌توده بدنی
متن کامل [PDF 560 kb]   (550 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1399/2/20 | پذیرش: 1399/7/15 | انتشار: 1399/12/9
فهرست منابع
1. Jiménez Díaz J, Salazar Rojas W, Morera Castro M. Age And Gender Differeces In Fundamental Motor Skills.(Original Version In English). Pensar En Movimiento: Revista De Ciencias Del Ejercicio Y La Salud 2015; 13(2): 1-16. [DOI:10.15517/pensarmov.v13i2.18327]
2. Loprinzi PD, Davis RE, Fu YC. Early Motor Skill Competence As A Mediator Of Child And Adult Physical Activity. Prev Med Rep 2015; 2: 833-8. [DOI:10.1016/j.pmedr.2015.09.015]
3. Mohammadi Orangi B, Bahram A, Yaali R. The Comparison Effect Of BMI And Age On Motor Proficiency In Children, Adolescents, And Adults. Razi J Med Sci 2018; 25(9): 74-83. (Persian)
4. Zarezadeh M, Sahebzamani M, Farahmand S. Prevalence Of Developmental Coordination Disorder In Female 9 To 11 Years Of Fars Province: (Khorrambid City). J Except Edu 2015; 9(137): 27-33. (Persian)
5. Bardid F, Rudd JR, Lenoir M, et al. Cross-Cultural Comparison Of Motor Competence In Children From Australia And Belgium. Front Psychol 2015; 6: 964. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.00964]
6. Ganapathysankar U. The Prevalence Of Developmental Coordination Disorder At Kattupakkam, Tamilnadu. IOSR J Pharm 2018; 8(2): 49-52.
7. Malekpour M, Mohammadi Khozani Z, Ghamarani A, et al. Prevalence Of Developmental Coordination Disorder And Its Relationship With Demographic Factors Among First And Second Grade Students Of Primary School In The City Of Isfahan. Middle East J Disabil Stud 2015; 5: 220-9. (Persian)
8. Baghernia R, Asle Mohammadizadeh MA. Prevalence Of Developmental Coordination Disorder In Iranian 3-To-11-Year-Old Children. J Res Rehabil Sci 2014; 9(6): 1077-99. (Persian)
9. Abdullah B, Aziz WAA, Yusof A. Level Of Motor Skill Development Of Preschool Students. J Phys Edu Sport 2016; 16(Supplement Issue 2): 1095-8.
10. Haga M, Tortella P, Asonitou K, et al. CrossCultural Aspects: Exploring Motor Competence Among 7-To 8-Year-Old Children From Greece, Italy, And Norway. Sage Open 2018; 8(2): 1-9. [DOI:10.1177/2158244018768381]
11. Kabiri LS, Mitchell K, Brewer W, et al. Motor Skill Proficiency Among Homeschooled Children. J Motor Learn Dev 2017; 5(2): 336-45. [DOI:10.1123/jmld.2016-0085]
12. Laukkanen A, Bardid F, Lenoir M, et al. Comparison Of Motor Competence In Children Aged 6 To 9 Years Across Northern, Central, And Southern European Regions. Scand J Med Sci Sport 2020; 30(2): 349-60. [DOI:10.1111/sms.13578]
13. Vameghi R, Shams A, Dehkordi PS. The Effect Of Age, Sex And Obesity On Fundamental Motor Skills Among 4 To 6 Years-Old Children. Pak J Med Sci 2013; 29(2): 586-9. [DOI:10.12669/pjms.292.3069]
14. Brian A, Bardid F, Barnett LM, et al. Actual And Perceived Motor Competence Levels Of Belgian And United States Preschool Children. J Motor Learn Dev 2018; 6(S2): S320-S36. [DOI:10.1123/jmld.2016-0071]
15. Chow SM, Henderson SE, Barnett AL. The Movement Assessment Battery For Children: A Comparison Of 4-Year-Old To 6-Year-Old Children From Hong Kong And The United States. Am J Occup Ther 2001; 55(1): 55-61. [DOI:10.5014/ajot.55.1.55]
16. Morley D, Till K, Ogilvie P, et al. Influences Of Gender And Socioeconomic Status On The Motor Proficiency Of Children In The UK. Hum Mov Sci 2015; 44: 150-6. [DOI:10.1016/j.humov.2015.08.022]
17. Bardid F, Huyben F, Lenoir M, et al. Assessing Fundamental Motor Skills In Belgian Children Aged 3-8 Years Highlights Differences To US Reference Sample. Acta Paediatr 2016; 105(6): e281-90. [DOI:10.1111/apa.13380]
18. To QG, Gallegos D, Do DV, et al. The Level And Pattern Of Physical Activity Among Fifth-Grade Students In Ho Chi Minh City, Vietnam. Public Health 2018; 160: 18-25. [DOI:10.1016/j.puhe.2018.03.021]
19. WHO. Growth Reference data 5-19 Years. (Accessed July 12, 2019, at https://www.who.int/growthref/who2007_bmi _for_age/en/).
20. Hoseini S. The Relationship Between Birth Weight With Motor Proficiency In Elemantary Shool Girls [dissertation]. Tehran: Allameh Tabataba'I University, 2013. (Persian)
21. Khayatinaghadeh S. Comparison Of Motor Proficiency For 11-15 Years Old Athlete And Non-Athlete Students Of Urmia City [dissertation]. Tehran: Payame Noor University Department Of Tehran, 2010. (Persian)
22. Jifri AA. The Performance Of Saudi Arabian Children On Burininks -Oseretsky Test Of Motor Proficiency [dissertation]. Ann Arbor: Arkansas University, 2003.
23. Salahi N. Effects Of Socioeconomic Status On Motor Proficiency Of 4-6 Years Old Tehran Children With Very Low And Normal Birth Weight [dissertation]. Tehran: Kharazmi University, 2017. (Persian)
24. Mostafaei A, Niknam A, Mehri Nejad N, et al. The Role Of Social Physique Anxiety And Cognitive-Emotional Ordering On The Motor Skills Of Children Aged 9-11. J Motor Behav Sci 2019; 2(1): 12-20. (Persian)
25. Moradi A, Hemayattalab R, Shirbaigy M. The Comparison Between Motor Proficiency And Body Composition In Pupils 9-10 Years Old. J Phys Educ 2014; 2(1): 9-18. (Persian)
26. Seifi S. Comparison Of Motor Mastery Factors Of Girls And Boys Aged 7 To 11 Years In Nahavand City [dissertation]. Kermanshah: Razi University, 2009. (Persian)
27. Shams A, Vameghi R. Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance Of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years. Iran J Health Educ Health Promot 2018; 6(1): 39-52. (Persian) [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.39]
28. Mohammadi Orangi B, Shahrzad N, Yaali R. The Relationship Between Motor Proficiency With Body Mass Index And Nutritional Status In Healthy Boys 10-14 Years Old. Res Sport Manage Motor Behav 2018; 7(14): 59-69. (Persian)
29. Kordi H. Assessment Of Fine And Gross Motor Skills And Its Relationship With Some Anthropometric Indices And Environmental Factors Among Preschool Children Aged In 3-6 In North Of Tehran. Arch Rehab 2015; 15(4): 52-61. (Persian)
30. Sabzi AH. Comparison Of Components Of Physical Fitness, Motor Skills, And Perceived Physical In Obese And Non-Obese Children. J Child Ment Health 2019; 5(4): 169-81. (Persian)
31. Abdoli B, Asghari Z, Akradi M, et al. Comparison Of Motor Skills Of Working Children And School Children. Motor Behav Sport Psychol 2012; 7(10): 13-26. (Persian)
32. Shiravanibrojeni S, Seifi S. Assesment Of Relationship Between Body Mass Index And Perceptual-Motor Abilities In 7-11.5 Years Old Boys And Girls. Motor Behav 2013; 5(12): 129-40. (Persian)
33. Salehi H, Zarezadeh M. Prevalence Distribution of Fundamental Movement Skills in Children of Tehran Elementary Schools. J Dev Motor Learn 2016; 8(2): 281-99. (Persian)
34. Borba LS, Pereira KRG, Valentini NC. Motor And Cognitive Development Predictors Of Infants Of Adolescents And Adults Mothers. J Phys Educ 2017; 28: 1-16. [DOI:10.4025/jphyseduc.v28i1.2811]
35. Gutman LM, Feinstein L. Parenting Behaviours And Children's Development From Infancy To Early Childhood: Changes, Continuities And Contributions. Early Child Dev Care 2010; 180(4): 535-56. [DOI:10.1080/03004430802113042]
36. Mohammadi Parsa N, Moradi A, Einabadi F. An Investigation Of The Relationship Between Maternal Depression With Gross Motor And Fine Motor Delay In One-Year Old Children. J Paramed Sci Rehab 2015; 4(4): 43-50. (Persian)
37. Hosseini AS, Zarghamhajebi M, Habibzadeh A, et al. Comparison Of Responsibility And Motivation For Academic Achievement In Adolescents With Working Moms And Housewives (Son And Daughter). J Woman Stud Fam 2018; 11(40): 29-50. (Persian)
38. Zeng N, Johnson SL, Boles RE, et al. SocialEcological Correlates Of Fundamental Movement Skills In Young Children. J Sport Health Sci 2019; 8(2): 122-9. [DOI:10.1016/j.jshs.2019.01.001]
39. Valadi S, Gabbard C. The Effect Of Affordances In The Home Environment On Children's Fine-And Gross Motor Skills. Early Child Dev Care 2020; 190(8): 1225-32. [DOI:10.1080/03004430.2018.1526791]
40. Vilaseca R, Rivero M, Bersabé RM, et al. Demographic And Parental Factors Associated With Developmental Outcomes In Children With Intellectual Disabilities. Front Psychol 2019; 10: 872. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.00872]
41. Sheikholeslami Vatani D, Manouchehri P, Noori H, et al. The Relationship Between Physical Activity, Physical Composition, And Parental Education With Watching Time Screenshots For 10-12 Year Old Male Students In Sanandaj. Physiol Res Manag Sport 2018; 10(3): 43-54. (Persian)
42. Dregval L, Petrauskienė A. Associations Between Physical Activity Of Primary School First-Graders During Leisure Time And Family Socioeconomic Status. Medicina 2009; 45(7): 549-56. [DOI:10.3390/medicina45070073]
43. Hamilton M, Liu T, Elgarhy S. The Relationship Between Body Weight And Motor Skill Competence In Hispanic Low-SES Preschool Children. Early Child Educ J 2017; 45: 529-35. [DOI:10.1007/s10643-016-0785-y]
44. Badami R, Nezakathoseini M, Rajabi F, et al. The Effect of Body Mass Index on Fundamental Motor Skills in Six-Year-Old Children of Isfahan City. J Dev Motor Learn 2014; 6(3): 397-414. (Persian)
45. Kazemi S. The Role Of Some Individual And Family Characteristics In Predicting Motor Proficiency And Physical Activity Level Among 7- Year-Old Females In Kamyaran [dissertation]. Tehran: Alzahra University, 2013. (Persian)
46. Rovshan B, Hassanzadeh Rad A, Dalili S, et al. Developmental Skills Of Children With And Without Congenital Hypothyroidism. Iran South Med J 2020; 23(4): 321-9. (Persian)
47. Kavousipor S. Which Aspects Of Child Development Are Related To The Home Environment? : A Narrative Review. J Rehabil Sci Res 2019; 6(1): 1-5.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimi Derazi Z, Bagherzadeh R, Bahremand M, Ravanipour M. Coarse and Fine Motor Skills and Some Factors Affecting Them in Children in Bushehr, 2019. Iran South Med J. 2021; 24 (1) :46-62
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1408-fa.html

رحیمی‌ درازی زهرا، باقرزاده راضیه، بهره‌مند مجید، روانی‌پور مریم. مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف و برخی عوامل مؤثر برآن در کودکان شهر بوشهر در سال 1398. طب جنوب. 1400; 24 (1) :62-46

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1408-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419