:: دوره 19، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) ::
جلد 19 شماره 5 صفحات 799-808 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر پیوند سلول‌های شوان با مدل اتوگرافت در بازسازی بافت اعصاب محیطی در مدل حیوانی
سام زربخش1، نسرین خان‌محمدی2، مهرداد بختیاری3
1- مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی سیستم عصبی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ، smzarbakhsh@gmail.com
2- مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی سیستم عصبی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
3- گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (3498 مشاهده)

زمینه: پیوند سلول‌های شوان می‌تواند به بازسازی اعصاب محیطی کمک کند. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر پیوند سلول‌های شوان با مدل اتوگرافت در بازسازی اعصاب محیطی در مدل حیوانی بود. 

مواد و روش‌ها: 20 سر رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی به سه گروه کنترل، پیوند سلول‌های شوان و مدل اتوگرافت تقسیم شد. در گروه کنترل، یک قطعه 10 میلی‌متری از عصب سیاتیک سمت چپ را برداشته، لوله سیلیکون جایگزین آن گردید. در گروه پیوند سلول‌های شوان پس از قرار دادن لوله سیلیکونی، حدود 500000 سلول شوان داخل لوله تزریق شد. در گروه مدل اتوگرافت، قطعه 10 میلی‌متری از عصب سیاتیک سمت چپ را برداشته، پس از معکوس کردن به دو انتهای عصب پیوند زده شد. 12 هفته پس از جراحی، تعداد آکسون‌ها، تعداد عروق خونی و ضخامت غلاف میلین بازسازی شده مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: بررسی‌های بافت‌شناسی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد، تعداد آکسون‌ها و ضخامت غلاف میلین در گروه مدل اتوگرافت به طور معنی‌داری بیش از سایر گروه‌ها، و در گروه پیوند سلول‌های شوان به طور معنی‌داری بیش از گروه کنترل بود. همچنین تعداد عروق خونی بازسازی شده در گروه پیوند سلول‌های شوان به صورت معنی‌داری بیش از سایر گروه‌ها بود (05/0P<).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد پیوند سلول‌های شوان در بهبود بازسازی اعصاب محیطی مؤثر است و احتمالاً می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش اتوگرافت شود. 

واژه‌های کلیدی: اتوگرافت، سلول‌های شوان، پیوند، اعصاب محیطی
متن کامل [PDF 578 kb]   (792 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه اعصاب
دریافت: 1395/8/27 | پذیرش: 1395/8/27 | انتشار: 1395/8/27
فهرست منابع
1. Martens W, Sanen K, Georgiou M, et al. Human dental pulp stem cells can differentiate into Schwann cells and promote and guide neurite outgrowth in an aligned tissue-engineered collagen construct in vitro. Faseb J 2014; 28(4): 1634-43. [PubMed] [Google Scholar]
2. Belkas JS, Shoichet MS, Midha R. Peripheral nerve regeneration through tubes. Neurol Res 2004; 26(2): 151-60. [PubMed] [Google Scholar]
3. Sadeghi M, Manaheji H, Haghparast A, et al. Study of the effect of GABAA receptore and glial inhibition on behavioral responses in CCI model of neuropathic pain in rat. Iran South Med J 2015; 17(6): 1120-34. (Persian) [Google Scholar]
4. Pereira Lopes FR, Lisboa BC, Frattini F, et al. Enhancement of sciatic nerve regeneration after vascular endothelial growth factor (VEGF) gene therapy. Neuropathol Appl Neurobiol 2011; 37(6): 600-12. [PubMed] [Google Scholar]
5. Moges H, Wu X, McCoy J, et al. Effect of 810 nm light on nerve regeneration after autograft repair of severely injured rat median nerve. Lasers Surg Med 2011; 43(9): 901-6. [PubMed] [Google Scholar]
6. Arslantunali D, Dursun T, Yucel D, et al. Peripheral nerve conduits: technology update. Med Devices (Auckl) 2014; 7: 405-24. [PubMed] [Google Scholar]
7. Daly WT, Knight AM, Wang H, et al. Comparison and characterization of multiple biomaterial conduits for peripheral nerve repair. Biomaterials 2013; 34(34): 8630-9. [PubMed] [Google Scholar]
8. Tseng TC, Yen CT, Hsu SH. Visualization of peripheral nerve regeneration. Neural Regen Res 2014; 9(10): 997-9. [PubMed] [Google Scholar]
9. Wang D, Liu XL, Zhu JK, et al. Bridging small-gap peripheral nerve defects using acellular nerve allograft implanted with autologous bone marrow stromal cells in primates. Brain Res 2008; 1188: 44-53. [PubMed] [Google Scholar]
10. Bellamkonda RV. Peripheral nerve regeneration: an opinion on channels, scaffolds and anisotropy. Biomaterials 2006; 27(19): 3515-8. [PubMed] [Google Scholar]
11. Ishikawa N, Suzuki Y, Dezawa M, et al. Peripheral nerve regeneration by transplantation of BMSC-derived schwann cells as chitosan gel sponge scaffolds. J Biomed Mater Res A 2009; 89(4): 1118-24. [PubMed] [Google Scholar]
12. Shimizu S, Kitada M, Ishikawa H, et al. Peripheral nerve regeneration by the in vitro differentiated-human bone marrow stromal cells with schwann cell property. Biochem Biophys Res Commun 2007; 359: 915-20. [PubMed] [Google Scholar]
13. Rodrigues MC, Rodrigues AA Jr, Glover LE, et al. Peripheral nerve repair with cultured schwann cells: getting closer to the clinics. ScientificWorld Journal 2012; 2012: 413091. [PubMed] [Google Scholar]
14. Hsu SH, Kuo WC, Chen YT, et al. New nerve regeneration strategy combining laminin-coated chitosan conduits and stem cell therapy. Acta Biomater 2013; 9(5): 6606-15. [PubMed] [Google Scholar]
15. Zarbakhsh S, Moradi F, Joghataie MT, et al. Evaluation of the functional recovery in sciatic nerve injury following the co-transplantation of schwann and bone marrow stromal stem cells in rat. Basic Clin Neurosci 2013; 4(4): 291-8. [PubMed] [Google Scholar]
16. Dai LG, Huang GS, Hsu SH. Sciatic nerve regeneration by cocultured Schwann cells and stem cells on microporous nerve conduits. Cell Transplant 2013; 22(11): 2029-39. [PubMed] [Google Scholar]
17. Zarbakhsh S, Bakhtiari M, Faghihi A, et al. The effects of Schwann and bone marrow stromal stem cells on sciatic nerve injury in rat: A comparison of functional recovery. Cell J 2012; 14(1): 39-46. [PubMed] [Google Scholar]
18. Berrocal YA, Almeida VW, Gupta R, et al. Transplantation of schwann cells in a collagen tube for the repair of large, segmental peripheral nerve defects in rats. J Neurosurg 2013; 119(3): 720-32. [PubMed] [Google Scholar]
19. Zhang P, Lu X, Chen J, Chen Z. Schwann cells originating from skin-derived precursors promote peripheral nerve regeneration in rats. Neural Regen Res 2014; 9(18): 1696-702. [PubMed] [Google Scholar]
20. Guenard V, Kleitman N, Morrissey TK, et al. Syngeneic schwann cells derived from adult nerves seeded in semipermeable guidance channels enhance peripheral nerve. J Neurosci 1992; 12(9): 3310-20. [PubMed] [Google Scholar]
21. Braga-Silva J, Gehlen D, Roman JA, et al. Bone marrow stem cells and platelet-rich plasma effects on nervous regeneration and functional recovery in an acute defect model of rats` peripheral nerve. Acta Ortop Bras 2006; 14(5): 273-5. [Google Scholar]
22. Chen CJ, Ou YC, Liao SL, et al. Transplantation of bone marrow stromal cells for peripheral nerve repair. Exp Neurol 2007; 204(1): 443-53. [PubMed] [Google Scholar]
23. Murakami T, Fujimoto Y, Yasunaga Y, et al. Transplanted neuronal progenitor cells in a peripheral nerve gap promote nerve repair. Brain Res 2003; 974(1-2): 17-24. [PubMed] [Google Scholar]
24. Ao Q, Fung CK, Tsui AY, et al. The regeneration of transected sciatic nerves of adult rats using chitosan nerve conduits seeded with bone marrow stromal cell-derived Schwann cells. Biomaterials 2011; 32(3): 787-96. [PubMed] [Google Scholar]
25. de Luca AC, Lacour SP, Raffoul W, et al. Extracellular matrix components in peripheral nerve repair: how to affect neural cellular response and nerve regeneration. Neural Regen Res 2014; 9(22): 1943-8. [PubMed]
26. Uccelli A, Benvenuto F, Laroni A, et al. Neuroprotective features of mesenchymal stem cells. Best Pract Res Clin Haematol 2011; 24(1): 59-64. [PubMed] [Google Scholar]
27. Ladak A, Olson J, Tredget EE, et al. Differentiation of mesenchymal stem cells to support peripheral nerve regeneration in a rat model. Exp Neurol 2011; 228(2): 242-52. [PubMed] [Google Scholar]
28. Goulart CO, Jurgensen S, Souto A, et al. A combination of Schwann-cell grafts and aerobic exercise enhances sciatic nerve regeneration. PLoS One 2014; 9(10): e110090. [PubMed] [Google Scholar]
29. Haastert K, Lipokatic E, Fischer M, et al. Differentially promoted peripheral nerve regeneration by grafted Schwann cells over-expressing different FGF-2 isoforms. Neurobiol Dis 2006; 21(1): 138-53. [PubMed] [Google Scholar]
30. Feng SQ, Zhou XF, Rush RA, et al. Graft of pre-injured sural nerve promotes regeneration of corticospinal tract, and functional recovery in rats with chronic spinal cord injury. Brain Res 2008; 1209: 40-8. [PubMed] [Google Scholar]
31. Hoyng SA, De Winter F, Gnavi S, et al. A comparative morphological, electrophysiological and functional analysis of axon regeneration through peripheral nerve autografts genetically modified to overexpress BDNF, CNTF, GDNF, NGF, NT3 or VEGF. Exp Neurol 2014; 261: 578-93. [PubMed] [Google Scholar]
32. Gerth DJ, Tashiro J, Thaller SR. Clinical outcomes for Conduits and Scaffolds in peripheral nerve repair. World J Clin Cases 2015; 3(2): 141-7. [PubMed]
33. Liu Z, Huang L, Liu L, et al. Activation of Schwann cells in vitro by magnetic nanocomposites via applied magnetic field. Int J Nanomedicine 2014; 10: 43-61. [PubMed]
34. Wang Y, Zhang G, Hou Y, et al. Transplantation of microencapsulated Schwann cells and mesenchymal stem cells augment angiogenesis and improve heart function. Mol Cell Biochem 2012; 366(1-2): 139-47. [PubMed] [Google Scholar]
35. Fan L, Yu Z, Li J, et al. Schwann-like cells seeded in acellular nerve grafts improve nerve regeneration. BMC Musculoskelet Disord 2014; 15: 165. [PubMed]XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها