:: دوره 20، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 89-77 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394
عبدالرسول عباسی1، مسعود بحرینی*2، محمدرضا یزدان‌خواه‌فرد1، کامران میرزایی3
1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، m.bahreini@bpums.ac.ir
3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
چکیده:   (6205 مشاهده)

زمینه: پرستاران بزرگ‌ترین رکن نظام بهداشتی درمانی در جهان می‌باشند و رضایت شغلی و صلاحیت بالینی آنها، کارایی و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394 انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 257 پرستار شاغل در دو بیمارستان شهر بوشهر به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه روا و پایای رضایت شغلی و مقیاس سنجش صلاحیت بالینی پرستاری بنر بود. داده‌ها با نرم‌افزار spss ویرایش 21، آمار توصیفی، آزمون t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد رضایت شغلی پرستاران بیمارستان دانشگاهی با میانگین 34/29±96/126 و پرستاران بیمارستان غیر دانشگاهی با میانگین 26/23±31/128 تفاوت معنی‌داری ندارند. همچنین نمره کلی صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستان دانشگاهی 09/18±18/62 و پرستاران بیمارستان غیر دانشگاهی 64/17±78/67 بوده است که تفاوت معنی‌داری داشتند. بین میزان صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران در هر دو بیمارستان رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود داشت.

نتیجه‌گیری: هر چند صلاحیت بالینی و رضایت شغلی اکثر پرستاران هر دو بیمارستان در سطح مطلوب ارزیابی شد اما هر دو معیار در پرستاران بیمارستان غیر دانشگاهی، از سطح بالاتری برخوردار بود. ضروری است مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی ارزیابی و ارتقاء صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران را مورد توجه خاص قرار دهند.

واژه‌های کلیدی: بیمارستان، پرستار، رضایت شغلی، صلاحیت بالینی
متن کامل [PDF 602 kb]   (1659 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1394/11/13 | پذیرش: 1395/3/17 | انتشار: 1395/12/8
فهرست منابع
1. Komeili Sani H, Etemadi A, Boustani H, et al. The relationship between nurses' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital-2013. J Clin Nurs Midwifery 2015; 4: 39-49. (Persian) [Google Scholar]
2. Sheikhi MR, Fallahi Khoshknab M, Mohammadi F, et al. Nurses experiences from flourishing work environment in Career advancement: qualitative study. J Qazvin Univ Med Sci 2015; 18 (6): 55-62. (Persian) [Google Scholar]
3. Heydari A, Mazloum R, Karimi Moonaghi H, et al. Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2013; 1(4): 125-8. [Google Scholar]
4. Jafari Golestan N, Vanaki Z, Memarian R. Organizing “nursing mentors committee”: an effective strategy for improving novice nurses’ clinical competency. Iranian Journal of Medical Education 2008; 7(2): 237-47. (Persian) [Google Scholar]
5. Karimi Baboukani M, Keikha M, Mirzaei H, et al. Factors influencing job satisfaction of nurses. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2015; 22(2): 263-9. (Persian) [Google Scholar]
6. Rezaie A, Bahreini M, Sarvghad S, et al. Prediction of nurses' job satisfaction by their emotional intelligence and competence. Iran South Med J 2013; 16(2): 128-37. (Persian) [Google Scholar]
7. Blegen MA, Vaughn T, Pepper G, et al. Patient and staff safety: voluntary reporting. Am J Med Qual 2004; 19(2): 67-74. [PubMed] [Google Scholar]
8. Bahreini M, Shahamat S, Hayatdavoudi P, et al. Comparison of the clinical competence of nurses working in two university hospitals in Iran. Nurs Health Sci 2011; 13(3): 282-8. [PubMed] [Google Scholar]
9. Manokian A, Pedram Razi S, Monjamed Z, et al. Comparison between oncology and labor delivery nurse's job satisfaction. Hayat 2007; 13(3): 49-55. (Persian) [Google Scholar]
10. Cranny CJ, Smith CP, Stone EF. Job satisfaction: How people feel about their jobs and how it affects their performance. New York: Lexington Books, 1992, 98. [Google Scholar]
11. Darabi F, Amolaee K, Assarezadegan M, et al. Frequency of Nursing and Midwifery errors in referred cases to the Iranian Medical Council and Imam Reza Training Hospital in Kermanshah. Behbood 2009; 13(3): 261-6. (Persian) [Google Scholar]
12. Aghahosseini S. Nurses’ knowledge and attitude in Evidence-Based Nursing in Kashan University of Medical Sciences’ Teaching Hospitals, 2011. Nurse Midwifery J 2011; 22: 45-54. [Google Scholar]
13. Kacel B, Miller M, Norris D. Measurement of nurse practitioner job satisfaction in a Midwestern state. J Am Acad Nurse Prac 2005; 17(1): 27-32. [PubMed] [Google Scholar]
14. Dimeglio K, Padula C, Piatek C, et al. Group cohesion and nurse satisfaction:examination of a team-building approach. J Nurs Adm 2005; 35(3): 110-20. [PubMed] [Google Scholar]
15. Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, et al. A Comparison of Nurses' Clinical Competences in Two Hospitals Affiliated to Shiraz and Bushehr Universities of Medical Sciences: A Self-Assessment. Iranian Journal of Medical Education 2010; 10(2): 101-10. (Persian) [Google Scholar]
16. Memarian R, Salsali M, Vanaki Z, et al. Factors affecting the process of obtaining clinical competency. Sci J Zanjan 2006; 14(56): 40-9. (Persian) [Google Scholar]
17. Moosavitabar SY, Rahmani R, Sirati Nayyer M, et al. Influence factors in job satisfaction of nurses in the selected military and civil hospital in Tehran Journal of nurses and physicians in combat 2013; 23-24: 34-9. (Persian) [Google Scholar]
18. Yang J, Liu Y, Chen Y, et al. The effect of structural empowerment and organizational commitment on Chinese nurses' job satisfaction. Appl Nurs Res 2014; 27(3): 186-91. [PubMed] [Google Scholar]
19. Zhang LF, You LM, Liu K, et al .The association of Chinese hospital work environment with nurse burnout, job satisfaction, and intention to leave. Nursing Outlook 2014; 62(2): 128-37. [PubMed] [Google Scholar]
20. Monjamed Z, Ghorbani T, Mostofian, et al. Study on Job satisfaction of nursing group in health care centers of Iran. Hayat 2005; 10(4): 39-48. (Persian) [Google Scholar]
21. Mirzabeigi G, Salemi S, Sanjari M, et al. Job Satisfaction among Iranian Nurses. Hayat 2009; 15(1): 49-59. (Persian) [Google Scholar]
22. Madanipour N, Mohagheghiyan SH, Rahimi M, et al. An Investigation of the Relationship between Job Satisfaction and Emotional Intelligence among Isfahan State Hospital’s Nurs. Journal of torbat heydariyeh 2013; 1(2): 63-9. [Google Scholar]
23. Meretoja R, Isoaho H, Leino-Kilpi H. Nurse competence scale: development and Psychometric testing. J Adv Nurs 2004; 47(2): 124-33. [PubMed] [Google Scholar]
24. Bahraini M, Moattari M, Akaberian SH, et al. Determining nurses clinical competence in hospitals of Bushehr university of medical sciences by self-assessment method. Iran South Med J 2008; 11(1): 69-45. (Persian) [Google Scholar]
25. Movahhed M, Moghaddam Y. Survey of Job Satisfaction and the Factors Affecting it, with Employed Nurses in the Educational and Curative Centers of Uromieh University of Medical Sciences 2001. J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci 2004; 2(2): 86-91. (Persian) [Google Scholar]
26. Ziapour A. An investigation of the job satisfaction and related factors in nurses of Kermanshah hospitals. JPSR 2013; 2(2): 27-34. (Persian) [Google Scholar]
27. Zahedi M, Palahang H, Ghafari M. Job satisfaction among health personnel in Chaharmahal & Bakhtiari province. J Shahrekord Univ Med Sci 2000; 2(1): 27-33. (Persian) [Google Scholar]
28. Molazem M, Mohammadhoseini S, Karimi Z, et al. a study on job stress-making factors and their degrees of stressfulness from the nurse’s viewpoint in the university hospital of kohgiluyeh & boyrahmad. Armaghane Danesh 2005; 10(3): 96-103. (Persian) [Google Scholar]
29. Karimi Moonghi H, Gazrani A, Gholami H, et al. Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses’ Clinical Competency. J Sabzevar Univ Med Sci 2011; 18(2): 132-9. (Persian) [Google Scholar]
30. Meretoja R, Leino-Kilpi H, Kaira AM. Comparison of nurse competence in different hospital work environments. J Nurse Manage 2004; 12(5): 329-36. [PubMed] [Google Scholar]
31. The relationship between clinical competence and job satisfaction of nurses working in public hospitals in Kermanshah Special Sections 92-93 years. (Accessed April 15, 2016, at http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode= 3003834).
32. Forsgren S, Forsman B, Carlstrom ED. Working with Manchester triage--job satisfaction in nursing. Int Emerg Nurs 2009; 17(4): 226-32. [PubMed] [Google Scholar]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها