دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب- پایگاههای نمایه کننده
پایگاههای نمایه کننده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

پایگاههایی که مجله در آن نمایه شده است:

Databank

Status

Linked

Ebsco

Indexed

Link

DOAJ 

Indexed

Link

Research

Indexed

Link

ISC

Indexed

Link

Barakatkns

Indexed

Link

SID

Indexed

Link

Magiran

Indexed

Link

google scholar

Indexed

Link

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب:
http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.82.34.fa
برگشت به اصل مطلب