[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 211-197 برگشت به فهرست نسخه ها
فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر و برازجان در سال 1398
فاطمه نجفی شرج‌آباد* 1، اعظم امینی2، مریم کمالی3، محمد رایانی4
1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، f.najafi@bpums.ac.ir
2- گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
چکیده:   (1143 مشاهده)
زمینه: استرس بالای شغلی، فرد را در معرض فرسودگی شغلی قرار می‌دهد. افرادی که استرس زیاد، مداوم و کنترل نشده در محیط کار را تجربه می‌کنند، بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار می‌گیرند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی سطح فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز جامع سلامت شهر بوشهر و برازجان انجام شده است. 
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 203 نفر از پرسنل شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه استانداردهای مدیریتی مؤسسه سلامت و ایمنی در سال 1398 جمع‌آوری شدند. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 24 انجام شد و از آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین و فراوانی و درصد)، تی مستقل، آنالیز واریانس، کای دو، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سنی واحدهای پژوهش، 8/40±36/74 بود. 99 درصد کارکنان دارای فرسودگی شغلی پایین و متوسط بودند. بین فرسودگی شغلی و استانداردهای مدیریتی همبستگی قوی و منفی وجود داشت (0/69- r=، 0/001>P). دو مؤلفه نقش و ارتباط پیشگویی کننده فرسودگی شغلی بوده و 63 درصد از تغییرات فرسودگی شغلی را تبیین کردند.
نتیجه‌گیری: اکثرکارکنان دارای فرسودگی شغلی پایین و متوسط بودند. دو مؤلفه نقش سازمانی و ارتباط شغلی بیشترین پیشگویی کننده‌های فرسودگی شغلی بودند. عدم آشنایی فرد از جایگاه نقش خود در سیستم و روابط نامطلوب بین فردی در محیط کار از مهم‌ترین عوامل استرس‌زا بوده که بر ایجاد فرسودگی شغلی تأثیرگذارند و نیازمند توجه ویژه از سوی سیاستگذاران حوزه سلامت می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، استرس شغلی، کارکنان بهداشتی، مراکز بهداشتی
متن کامل [PDF 543 kb]   (194 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1399/11/14 | پذیرش: 1400/4/12 | انتشار: 1400/6/10
فهرست منابع
1. Kouhpayezade J, Aghilinejad M, Mokamelkhah EK, et al. Professional Burnout And Related Factors In Employees Of Ex-Iran University Of Medical Sciences Faculties In 2010. Razi J Med Sci 2011; 18(90): 27-36. (Persian)
2. La Dou J. Current Occupational & Environmental Medicine.4 th ed. New York: Mcgraw-Hill, 2006, 864.
3. Gonzalez-Morales MG, Peiro JM, Rodriguez I, et al. Perceived Collective Burnout: A Multilevel Explanation Of Burnout. Anxiety Stress Coping 2012; 25(1): 43-61.
4. Abdi H, Shahbazi L. Correlation Between Occupation Stress In Nurses At Intensive Care Unit With Job Burnout. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Health Serv 2001; 9(3): 58-63. (Persian)
5. Edwards D, Burnard P, Coyle D, et al. Stress And Burnout In Community Mental Health Nursing: A Review Of The Literature. J Psychiatr Ment Health Nurs 2000; 7(1): 7-14.
6. Rasoli Z. Survey Relationship Job Stress And Burnout With Rat Productivity In Helicopter Pilots. Ann Mil Health Sci Res 2012; 10(2): 133-7. (Persian)
7. Rashedi V, Foroughan M, Hosseini MA. Correlation Between Organizational Culture And Burnout In The Staff Of Tehran Province Welfare Organization. J Health Promot Manag 2012; 1(2): 15-22. (Persian)
8. Shahnazdoust M, Maghsudi S, Tabari R, et al. Relationship Between Nursing Burnout And Occupational Support. J Guilan Univ Med Sci 2012; 20(80): 49-59. (Persian)
9. Ziaei M, Yarmohammadi H, Moradi M, et al. Level Of Workload And Its Relationship With Job Burnout Among Administrative Staff. Int J Occup Hyg 2015; 7(2): 53-60.
10. Hamidi Y, Bashirian S, Babamiri M, et al. Relationship Between Stress And Burnout Of Health Workers. J Occup Hyg Eng 2018; 5(1): 35-43. (Persian)
11. Hosseinian S, Pordelan N, Heidari H, et al. Analysis Of Exhaustion Vocational Nurses Structure With Structural Analysis Of Burnout Among Nurses Considering Acceptance, Commitment, And Emotion Regulation. Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(113): 37-46. (Persian)
12. Hannani M, Motalebi Kashani M, Gilasi HR. Evaluating The Correlation Between Burnout Syndrome Dimensions And Demographic Characteristics Of Cashiers In State Banks Of Kashan. Feyz 2011; 15(1): 66-73. (Persian)
13. Balch CM, Freischlag JA, Shanafelt TD. Stress And Burnout Among Surgeons: Understanding And Managing The Syndrome And Avoiding The Adverse Consequences. Arch Surg 2009; 144(4): 371-6.
14. Gharagozlou F, Kalantari R, Salimi N, et al. The Frequency And Intensity Of Job Burnout And Its Determinants In First Level Healthcare Employees In Islamabad-E Gharb In 2015. Health Develop J 2018; 7(2): 121-30. (Persian)
15. Zubairi AJ, Noordin S. Factors Associated With Burnout Among Residents In A Developing Country. Ann Med Surg 2016; 6: 60-3.
16. Ghaniyoun A, Soloukdar AR. Burnout, Dimensions And Its Related Factors In The Operational Staff Of Tehran Medical Emergency Center. J Health Promot Manag 2016; 5(3): 37-44. (Persian)
17. Bozorgi F, Laali A, Mohammadi kia SA. Prevalence And Factors Associated With Burnout In Emergency Medical Workers In Mazandaran University Of Medical Sciences. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(112): 2-7. (Persian)
18. Maghsoudi J, Poorkhaghan N, Yadegarfar GH, et al. The Effect Of A Gratitude Program On Job Stress & Burnout In Esfahan Prehospital Technicians 2018. Iran Occup Health 2020; 17(1): 208-18. (Persian)
19. Filian E. Evaluation Of Burnout And Its Correlation With Coping Mechanisms In Nurses Of Educational Hospitals Of Tehran [Dissertation]. Faculty of Medical Sciences. Tarbiat Modares Univ, 1993.
20. Talaei A, Mokhber N, Mohammad Nejad M, et al. Burnout And Its Related Factors In Staffs Of University Hospitals In Mashhad In 2006. Koomesh 2008; 9(3): 237-46.
21. Cousins R, Mackay CJ, Clarke SD, et al. Management Standards’ Work-Related Stress In The UK: Practical Development. Work Stress 2004; 18(2): 113-36.
22. Azad Marz Abadi E, Gholami Fesharaki M. Reliability And Validity Assessment For The HSE Job Stress Questionnaire. Int J Behav Sci 2011; 4(4): 291-7. (Persian)
23. Mozayan M, Rezaee M, Kalantari M, et al. A Survey On Burnout And Related Factors Among Occupational Therapists In Iran. Sci J Rehab Med 2012; 1(1): 34.
24. Kabir MJ, Heidari A, Etemad K, et al. Job Burnout, Job Satisfaction, And Related Factors Among Health Care Workers In Golestan Province, Iran. Electron Physician 2016; 8(9): 2924-30.
25. Bragard I, Dupuis G, Fleet R. Quality Of Work Life, Burnout, And Stress In Emergency Department Physicians: A Qualitative Review. Eur J Emerg Med 2015; 22(4): 227-34.
26. Zeighami Mohammadi SH, Asgharzadeh Haghighi S. Relation Between Job Stress And Burnout Among Nursing Staff. Avicenna J Nurs Midwife Care 2011; 19(2): 42-52. (Persian)
27. Lopez Franco M, Rodriguez Nunez A, Fernandez Sanmartin M, et al. Burnout Syndrome Among Health Workers In Pediatrics. An Pediatr (Barc) 2005; 62(3): 248-51.
28. Hosseini M, Sedghi Goyaghaj N, Alamadarloo A, et al. The Relationship Between Job Burnout And Job Performance Of Clinical Nurses In Shiraz Shahid Rajaei Hospital (Thruma) In 2016. J Clin Nurs Midwife 2017; 6(2): 59-68.
29. Keyvanara M, Shaarbafchi Zadeh N, Alimoradnori M. Occupational Burnout In The Operating Room Staff In Teaching Hospitals: Affiliated Isfahan University Of Medical Sciences In 2016. J Payavard Salamat 2018; 12(3): 210-20. (Persian)
30. Shahnazi H, Daniali SS, Sharifirad G. Job Satisfaction Survey Among Health Centers Staff. J Educ Health Promot 2014; 3: 35.
31. Awa WL, Plaumann M, Walter U. Burnout Prevention: A Review Of Intervention Programs. Patient Educ Couns 2010; 78(2): 184-90.
32. Arab M, Rahimi A, Vali L, et al. Study Of The Relationship Between Nurses’ Work Environment Indices And Their Burnout Aspects In TUMS Teaching Hospitals. Iran Occup Health 2012; 9(3): 39-51.
33. Kilfedder CJ, Power KG, Wells TJ. Burnout In Psychiatric Nursing. J Adv Nurs 2001; 34(3): 383-96.
34. Ewers P, Bradshaw T, Mcgovern J, et al. Does Training In Psychosocial Interventions Reduce Burnout Rates In Forensic Nurses?. J Adv Nurs 2002; 37(5): 470-6.
35. Gutierrez LSC, Rojas PL, Tovar SS, et al. Burnout Syndrome Among Mexican Hospital Nursery Staff. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2005; 43(1): 11-5.
36. Saberi H, Moraveji A, Naseh J. Occupational Burnout Among School Teachers And Some Related Factors In Kashan 2007. Iran South Med J 2011; 14(1): 41-50. (Persian)
37. Bayani AA, Samiei R. The Effect Of Job Stress And Job Burnout On Mental Health Of Elementary Teachers: Examining A Hypothetical Model. Iran J Health Educ Health Promot 2015; 2(4): 312-21. (Persian)
38. Judeh M. Role Ambiguity And Role Conflict As Mediators Of The Relationship Between Socialization And Organizational Commitment. Int Bus Res 2011; 4(3): 171-81.
39. DeConinck JB, Stilwell CD. Incorporating Organizational Justice, Role States, Pay Satisfaction And Supervisor Satisfaction In A Model Of Turnover Intentions. J Bus Res 2004; 57(3): 225-31.
40. Celik K. The Effect Of Role Ambiguity And Role Conflict On Performance Of Vice Principals: The Mediating Role Of Burnout. Eurasian J Educ Res 2013; 51: 195-213.
41. Fichter C. A Research Study Of Role Conflict, Role Ambiguity, Job Satisfaction, And Burnout Among Financial Advisors. [Dissertation]. Lynn Univ, 2010.
42. Dubale BW, Friedman LE, Chemali Z, et al. Systematic Review Of Burnout Among Healthcare Providers In Sub-Saharan Africa. BMC Public Health 2019; 19(1): 1247.
43. Saatchi M. Productivity Psychology: A Systematic, Purposeful, And Indigenous Attitude Towards Industrial-Organizational Psychology. Tehran: Virayesh, 2001, 216-8.
44. Parvin S, Halimi S. Internal Factors Affecting The Rate Of Burnout (Case Study: Social Workers Working In The Organization Tehran Welfare). Res J Soc Work 2017; 2(6): 101-35. (Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafi Sharjabad F, Amini A, Kamali M, Rayani M. Job Burnout and its Related Factors Among the Workers of Comprehensive Healthcare Centers in Bushehr and Borazjan, Iran, in 2019. Iran South Med J. 2021; 24 (3) :197-211
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1476-fa.html

نجفی شرج‌آباد فاطمه، امینی اعظم، کمالی مریم، رایانی محمد. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر و برازجان در سال 1398. طب جنوب. 1400; 24 (3) :211-197

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1476-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4447