دوره 25، شماره 2 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1401 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 129-114 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadi F, Tahmasebi R, Noroozi A, Akbarizade F. Prevalence of and Factors Affecting Sexual Dysfunction in Women of Reproductive Age. Iran South Med J 2022; 25 (2) :114-129
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1613-fa.html
احمدی فاطمه، طهماسبی رحیم، نوروزی آزیتا، اکبری‌زاده فاطمه. شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل مؤثر بر آن در زنان سنین باروری. طب جنوب 1401; 25 (2) :129-114

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1613-fa.html


1- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، azitanoroozi@yahoo.com
4- گروه سلامت روان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
چکیده:   (499 مشاهده)
زمینه: اختلال عملکرد جنسی بر کیفیت زندگی و بسیاری از مشکلات اجتماعی تأثیرگذار است، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال عملکرد جنسی و ارزیابی اثر پیشگویی کنندگی برخی عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن، در زنان سنین باروری شهر بوشهر انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، از نوع مقطعی است که بر روی 548 زن متأهل ۱۵ تا ۴۹ سال ساکن شهر بوشهر به صورت آنلاین انجام شد. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی متناسب از بین تمامی ده مرکز جامع سلامت شهر بوشهر بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر مشخصات فردی و شاخص عملکرد جنسی زنان بود که عملکرد جنسی زنان را در شش حوزه می‌سنجد. تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS ویرایش 22 با استفاده از آزمون‌های کای- دو و مدل رگرسیون لجستیک انجام گردید. سطح معنی‌داری برای تمام آزمون‌ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. 
یافته‌ها: در این مطالعه 548 نفر شرکت نمودند که از این تعداد 267 نفر (7/48 درصد) اختلال عملکرد جنسی داشتند. از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی، سطح تحصیلات (۰۰۱/۰>p)، سطح درآمد خانواده (۰14/۰=p)، اختلاف با همسر (۰۰1/۰=p)، سابقه اختلال عملکرد جنسی (۰۰۱/۰>p) و وضعیت عملکرد جنسی (۰۰۱/۰>p) عوامل پیشگویی کننده معنادار اختلال عملکرد جنسی بودند.
نتیجه‌گیری: شیوع اختلال عملکرد‌‌ جنسی در زنان متأهل شهر بوشهر نسبتاً بالا می‌باشد. از آنجا که وضعیت عملکرد جنسی پیشگویی‌کنندگی قوی در بروز اختلال عملکرد جنسی است، می‌توان از این عامل جهت شناسایی افراد دارای اختلال عملکرد جنسی استفاده نمود. جهت پیشگیری از این اختلال، نیاز به بستر مناسب جهت تشخیص و درمان اختلالات جنسی در زنان است. طراحی و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای جهت بهبود عملکرد جنسی زنانی که با همسر خود اختلاف داشته و سطح درآمد ناکافی دارند، ضروریست.
متن کامل [PDF 658 kb]   (152 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1400/10/1 | پذیرش: 1401/2/12 | انتشار: 1401/7/4

فهرست منابع
1. Jaafarpour M, Khani A, Khajavikhan J, Suhrabi Z. Female sexual dysfunction: prevalence and risk factors. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR 2013; 7(12): 2877. [DOI]
2. Lau J, Cheng Y, Wang Q, Yang X. Prevalence and correlates of sexual dysfunction among young adult married women in rural China: A population-based study. International Journal of Impotence Research 2006; 18(1): 89-97. [DOI]
3. Lin C-Y, Broström A, Årestedt K, Mårtensson J, Steinke EE, Pakpour AH. Using extended theory of planned behavior to determine factors associated with help-seeking behavior of sexual problems in women with heart failure: a longitudinal study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2020; 41(1): 54-61. [DOI]
4. Lindau ST, Schumm LP, Laumann EO, Levinson W, O'Muircheartaigh CA, Waite LJ. A study of sexuality and health among older adults in the United States. New England Journal of Medicine 2007; 357(8): 762-74. [DOI]
5. Laumann EO, Nicolosi A, Glasser DB, Paik A, Gingell C, Moreira E, et al. Sexual problems among women and men aged 40–80 y: prevalence and correlates identified in the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. International journal of impotence research 2005; 17(1): 39. [DOI]
6. Abdo C, Oliveira Jr W. MoreiraJr. ED, Fittipaldi JA. Prevalence of sexual dysfunctions and correlated conditions in a sample of Brazilian women--results of the Brazilian study on sexual behavior (BSSB). Int J Impot Res 2004; 16(2): 160-6. [DOI]
7. Ali RMA, Al Hajeri RM, Khader YS, Shegem NS, Ajlouni KM. Sexual dysfunction in Jordanian diabetic women. Diabetes care 2008; 31(8): 1580-1. [DOI]
8. Elnashar A, EL‐Dien Ibrahim M, El‐Desoky M, Ali O, El‐Sayd Mohamed Hassan M. Female sexual dysfunction in Lower Egypt. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2007; 114(2): 201-6. [DOI]
9. Ojomu F, Thacher T, Obadofin M. Sexual problems among married Nigerian women. International journal of impotence research 2007; 19(3): 310-6. [DOI]
10. Ranjbaran M, Chizary M, Matory P. Prevalence of female sexual dysfunction in Iran: Systematic review and Meta-analysis. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2016; 22(7): 117-1125.
11. Vahdaninia M, Montazeri A, Goshtasebi A. Help-seeking behaviors for female sexual dysfunction: a cross sectional study from Iran. BMC women's health 2009; 9(1): 3. [DOI]
12. Leiblum SR, Koochaki PE, Rodenberg CA, Barton IP, Rosen RC. Hypoactive sexual desire disorder in postmenopausal women: US results from the Women's International Study of Health and Sexuality (WISHeS). Menopause 2006; 13(1): 46-56. [DOI]
13. Bolourian Z, Ganjloo J. Evaluating Sexual Dysfunction And Some Related Factors In Women Attending Sabzevar Health Care Centers. J Reprod Fert 2007; 8(2): 163-170. (Persian)
14. Heydari M, Faghihzadeh S. The female sexual function index (FSFI): validation of the Iranian version. Payesh (Health Monitor) 2008; 7(3): 0. [DOI]
15. Afshary P, Nik Bina M, Najjar S. Determination of Factors Related to Sexual Function in Women; a Case Study. Health Research Journal 2018; 3(4): 197. [DOI]
16. Mazinani R, Akbari Mehr M, Kaskian A, et al. Evaluation of prevalence of sexual dysfunctions and its related factors in women. RJMS 2013; 19(105): 59-66.
17. Bakouei F, Omidvar S, Nasiri F. Prevalence of female sexual dysfunction in married women and its related factors (Babol 2006). Journal of Babol University of Medical Sciences 2007; 9(4): 59-64.
18. Aslan E, Beji NK, Gungor I, et al. Prevalence and risk factors for low sexual function in women: a study of 1,009 women in an outpatient clinic of a university hospital in Istanbul. The Journal of Sexual Medicine 2008; 5(9): 2044-52. [DOI]
19. Parish WL, Laumann EO, Pan S, et al. EPIDEMIOLOGY: Sexual Dysfunctions in Urban China: A Population-Based National Survey of Men and Women. The journal of sexual medicine 2007; 4(6): 1559-74. [DOI]
20. Khalesi ZB, Jafarzadeh-Kenarsari F, Mobarrez YD, et al. The impact of menopause on sexual function in women and their spouses. African Health Sciences 2020; 20(4): 1979-84. [DOI]
21. Brzozowska M, Lewiński A. Changes of androgens levels in menopausal women. Przegla̜d Menopauzalny= Menopause Review 2020; 19(4): 151. [DOI]
22. Dastoorpoor M, Zamanian M, Moradzadeh R, Nabavi SM, Kousari R. Prevalence of sexual dysfunction in men with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 2021; 10(1): 1-9. [DOI]
23. Nascimento ER, Maia ACO, Pereira V, Soares-Filho G, Nardi AE, Silva AC. Sexual dysfunction and cardiovascular diseases: a systematic review of prevalence. Clinics 2013; 68(11): 1462-8. [DOI]
24. Pontiroli AE, Cortelazzi D, Morabito A. Female sexual dysfunction and diabetes: A systematic review and meta‐analysis. The journal of sexual medicine 2013; 10(4): 1044-51. [DOI]
25. foroutan sk, jadid milani m. The Prevalence of Sexual Dysfunction among Divorce Requested. Daneshvar Medicine 2009; 16(78): 39-44.
26. Neijenhuijs KI, Hooghiemstra N, Holtmaat K, Aaronson NK, Groenvold M, Holzner B, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI)—a systematic review of measurement properties. The journal of sexual medicine 2019; 16(5): 640-60. [DOI]
27. Hoseini Tabaghdehi M, Hoseini F. The relative frequency of sexual dysfunction and some related factors in the women referred to the health centers of Sari city (2006). Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 22(91): 102-7.
28. Bakhtiari A, Basirat Z, Nasiri-Amiri F. Sexual Dysfunction in Women Undergoing Fertility Treatment in Iran: Prevalence and Associated Risk Factors. J Reprod Infertil 2016; 17(1): 26–33.
29. Akrami R, Agah Z. Prevalence of Sexual Dysfunction and ralated psychological factors in women of Sabzevar. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2018; 25(1): 101-9.
30. Hartmann U, Philippsohn S, Heiser K, et al. Low sexual desire in midlife and older women: personality factors, psychosocial development, present sexuality. Menopause 2004; 11(6 Part 2 of 2): 726-40. [DOI]
31. Ponholzer A, Roehlich M, Racz U, et al. Female sexual dysfunction in a healthy Austrian cohort: prevalence and risk factors. European urology 2005; 47(3): 366-75. [DOI]
32. Sidi H, Puteh SEW, Abdullah N, et al. Epidemiology: The prevalence of sexual dysfunction and potential risk factors that may impair sexual function in malaysian women. The journal of sexual medicine 2007; 4(2): 311-21. [DOI]
33. Verit FF, Verit A, Billurcu N. Low sexual function and its associated risk factors in preand postmenopausal women without clinically significant depression. Maturitas 2009; 64(1): 38-42. [DOI]
34. Çayan S, Akbay E, Bozlu M, et al. The prevalence of female sexual dysfunction and potential risk factors that may impair sexual function in Turkish women. Urologia internationalis 2004; 72(1): 52-7. [DOI]
35. Mehrabi S, Amirhasani S, Tahmouri F. The prevalence of female sexual dysfunctions in Fatemiyeh hospital, Hamedan, Iran during 1385. Journal of Research in Urology 2016; 1(1): 18-23.
36. Mirghafourvand M, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Asghari Jafarabadi M, et al. Socio demographic predictors of marital satisfaction in women of reproductive age, Tabriz, Iran, 2013. the iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility 2013; 16(72): 1-12. [DOI]
37. Safarinejad M. Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: prevalence and associated risk factors. International journal of impotence research 2006; 18(4): 382-95. [DOI]
38. Dennerstein L, Lehert P. Modeling mid-aged women's sexual functioning: a prospective, population-based study. Journal of Sex & Marital Therapy 2004; 30(3): 173-83. [DOI]
39. Nazarpour S, Simbar M, Tehrani FR. Factors affecting sexual function in menopause: A review article. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2016; 55(4): 480-7. [DOI]
40. Klusmann D. Sexual motivation and the duration of partnership. Archives of sexual behavior 2002; 31(3): 275-87.
41. Shahvary Z, Gholizade L, Hoseiny SM. Determination of some related factors on women sexual satisfaction Gachsaran (South-West of Iran). Journal of Gorgan university of medical sciences 2010; 11(4): 51-109.
42. Jalilian Z. The relationship of physical activity with sexual function and sexual satisfaction in women of reproductive age who referring to health centers in Kermanshah [dissertation]. Tabriz University of Medical Sciences., School of Nursing and Midwifery: 2016. [Article]
43. Cabral PUL, Canário ACG, Spyrides MHC, et al. hysical activity and sexual function in middleaged women. Revista da Associação Médica Brasileira 2014; 60: 47-52. [DOI]
44. Stanton AM, Handy AB, Meston CM. The effects of exercise on sexual function in women. Sexual medicine reviews 2018; 6(4): 548-57. [DOI]
45. Oksuz E, Malhan S. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women. The Journal of urology 2006; 175(2): 654-8. [DOI]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | ISMJ

Designed & Developed by: Yektaweb