Journal archive for Google Scholar Robot!

ISMJ

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوبVolume 18, Number 1 (2015-4)


Unusual migration of ventriculo peritoneal distal catheter into vagina
مهاجرت غیر عادی انتهای کاتتر شانت بطنی- صفاقی به مهبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case of synchronous hurthle cell adenoma of thyroid and para thyroid adenoma
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به ادنوم هرتل سل تیروئید و ادنوم پاراتیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Sever Stressful Life Events and Multiple Sclerosis
ارتباط حوادث استرس‌زای شدید با بروز بیماری مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular imaging with Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS)
تصویربرداری ملکولی با استفاده از اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی (MRS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular photoacoustic imaging
تصویربرداری مولکولی فوتوآکوستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beneficial effects of Resveratrol, present in grapes in the prevention and treatment of heart disease and failure
اثرات سودمند رزورترول موجود در انگور در پیشگیری و درمان بیماری‌ها و نارسایی‌های قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Siraf port, a linkage site for the intraction of Jundi Shahpur medical school with the lands of Indian-Pacific oceans
بندر سیراف، پیوند دهنده گفتمان مکتب پزشکی جندی شاپور با سرزمین‌های اقیانوس هند- آرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrasonographic evaluation of the thyroid gland and goiter prevalence in Bushehr port as an iodine- sufficient area: 6- year prospective study in schoolchild
بررسی حجم تیروئید به وسیله اولتراسونوگرافی و شیوع گواتر در بندر بوشهر به عنوان منطقه عاری از کمبود ید؛ یک مطالعه آینده نگرانه‌ی شش ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The associaty of Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori Herpes simplex virus type 1 and Cytomegalovirus in the northern Persian Gulf population
همبستگی دیابت ملیتوس نوع 2 با عوامل عفونی (هلیکوباکترپیلوری، کلامیدیا پنومونیه، سیتومگالوویروس و هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1) در جمعیت طبیعی شمال خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

K562 cell cycle arrest in G0/G1 phase by two species of Daphne family
توقف سلول‌های سرطانی رده K562 در فاز G0/G1 چرخه سلولی توسط دو گونه از گیاهان تیره دافنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of E-cadherin expression in Peripheral Blood of patients with breast cancer in a population from southern Iran
بررسی میزان بیان ژن E- cadherin در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان در منطقه جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison ginger and resistance training on primary dysmenorrhea in female students of Shiraz university
مقایسه تأثیر زنجبیل و تمرین ورزشی مقاومتی بر دیسمنوره اولیه در دختران دانشجوی دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pilot prevalence evaluation of Chlamydia Trachomatis by PCR in female infertile referred to study center of infertility in Mashhad
بررسی پایلوت فراوانی کلامیدیا ترکوماتیس با روش PCR در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dust on the chemical and microbiological qualities of the date palm fruits from Bushehr-Iran
تأثیر گرد و غبار بر کیفیت شیمیایی و میکروبی میوه خرما، استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The safe interval time of crystalloid cardioplegic solution transfusion during CABG
زمان ایمن تزریق محلول کاردیو پلژی کریستالوئید در جراحی پیوند عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison beta absorbed dose from 203Hg, 166Ho and 177LU isotopes in cortex and medulla in tree part kidney and integrated kidney using Monte Carlo method
مقایسه دوز جذبی بتای ایزوتوپ‌های 203Hg، 166Ho و 177LU در کرتکس و مدولای کلیه سه پارچه و کلیه یکپارچه به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of endurance swimming training during pregnancy on histology and apoptotic index of rats' liver
تأثیر تمرین استقامتی شنا در دوران بارداری بر ساختار بافتی و شاخص آپوپتوزی کبد موش‏های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of enterobacter amnigenus biogroup 1 strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward
جداسازی و تعیین پروفایل حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های انتروباکتر آمنیجنوس بیوگروپ 1 جداشده از شیرهای خشک مصرفی نوزادان در بخش NICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of His 16, Tyr 82 and Trp 86 in color shift, activity and thermostability of aequorin photoprotein
نقش اسیدهای آمینه هیستیدین 16، تیروزین 82 و تریپتوفان 86 در شیفت نوری، فعالیت و پایداری حرارتی فوتوپروتئین اکورین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid on Fasting Blood Sugar, Triglyceride, and Blood Pressure in Type 2 Diabetic Patients
مقایسه اثر اسید ایکوزاپنتاانوئیک و اسید دوکوزاهگزاانوئیک بر قندخون، تری‌گلیسرید و فشارخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of role of NMDA receptor and spinal microglia on age dependent differences of neuropathic pain in SNL model in male rats
بررسی نقش گیرنده گلوتاماتی NMDA و میکروگلیای نخاعی در تفاوت های وابسته به سن درد نوروپاتیک در مدل SNL در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major dietary pattern and association with between obesity and central obesity in adult women of Bushehr city
الگوی غذایی غالب زنان بزرگسال شهر بوشهر و رابطه آن با چاقی عمومی و چاقی شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles