Journal archive for Google Scholar Robot!

ISMJ

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوبVolume 25, Number 3 (2022-11)


A Case of Systemic Lupus Erythematosus with Renal Failure Following the Administration of Sinopharm COVID-19 Vaccine
بیماری با سابقه لوپوس اریتماتوزوس سیستمیک با نارسایی کلیه به دنبال تجویز واکسن سینوفارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nuclear Radiation and Thyroid Cancer; A Systematic Review
تابش‌های هسته‌ای و سرطان تیروئید؛ یک مطالعه نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders (MSDS) in the Administrative Staff of the National Iranian Gas Transmission Company-District 9 (NIGTC-D9)
ارزیابی اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان اداری منطقه 9 عملیات انتقال گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Susceptibility of Trichomonas vaginalis to Metronidazole in Bushehr City (In Vitro)
بررسی آزمایشگاهی حساسیت دارویی جدایه‌های تریکوموناس واژینالیس به مترونیدازول در شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Neurotrophins in Adipose-derived Stem Cells during in vitro Culture and Posttransplantation in Parkinsonian Rat Model
بیان نوروتروفین‌ها در سلول‌های بنیادی چربی در شرایط کشت آزمایشگاهی و پس از پیوند به موش مدل پارکینسونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxicity Effect of Extracted Pigment from Haloarcula sp. on MDA-MB-468 Breast Cancer Cell Line
ارزیابی اثر سمیت رنگدانه استخراج شده ازHaloarcula sp. بر رده سلولی MDA-MB-468 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Anticancer Effects of Sargassum Boveanum Hydroalcoholic Extract in Human Colorectal Cancer Cell Lines
بررسی اثرضد سرطانی عصاره هیدروالکلی جلبک سارگاسوم بوونئوم بر رده سلول‌های سرطان کولورکتال انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2022-5)


Microplastics in the Persian Gulf
میکروپلاستیک‌ها در خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Report Of Lymphangitic Carcinomatosis Secondary To Lung Adenocarcinoma
معرفی یک مورد کارسینوماتوزلنفانژیتی ثانویه به آدنوکارسینوم ریوی در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conformity of Hospital Information Systems to ISO Standard 9241/ 110 in Hospitals Affiliated to Bushehr University of Medical Sciences: the Users, Point of View
تطابق نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اصول استاندارد ایزو 110/9241 از دیدگاه کاربران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Some Phytochemical, Nutraceutical, and Antimicrobial Properties of Ziziphus Nummularia Fruit Extract
ارزیابی برخی خصوصیات فیتوشیمی، نوتریسیتیکال و ضدمیکروبی عصاره میوه رملک (Ziziphus nummularia)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of and Factors Affecting Sexual Dysfunction in Women of Reproductive Age
شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل مؤثر بر آن در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical Comparison of p53 Expression, Intensity and Distribution in Different Papillary Urothelial Cancers
مقایسه بیان، شدت رنگ‌پذیری و توزیع مارکر 53p در انواع سرطان‌های پاپیلاری یورتلیال مثانه به روش ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amitriptyline Effects on Pentylentetrazole-Induced Oxidative Stress in Epileptic Male Wistar Rats
اثر آمی‌تریپتیلین بر استرس اکسیداتیو ناشی از القاء پنتیلن تترازول در موش‌های صحرایی نر صرعی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2022-4)


Oannes (Adapa): The Mesopotamian Sage in Pasargad
اوآنس (آداپا): حکیم میان رودانی در پاسارگاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies for the Future of Medicine in Iran Based on a Scenario Planning
راهبردهایی برای آینده پزشکی ایران بر پایه یک مدل سناریونویسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Injected Dose of 99mTc- MIBI on the Quantitative Parameters of Myocardial Perfusion Imaging
ارزیابی میزان تأثیر مقدار رادیوداروی تزریقی 99mTc-MIBI بر داده‌های کمی اسکن پرفیوژن قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Non-Alcoholic Fatty Liver Dis-ease and Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: a Cross-Sectional Study
بررسی ارتباط کبد چرب غیرالکلی و رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع دو: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a Fluorescent Sensor Based on the Polydopamine Nanoparticles for Detection of Gallic Acid
طراحی حسگر فلورسانس بر اساس نانوذرات پلی‌دوپامین برای اندازه‌گیری گالیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Carvacrol on the Expression of Genes Hmox-1, iNOS, Nrf2 and NF-ҚB in the Spinal Cord of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Mice
اثر کارواکرول بر بیان ژن‌های Hmox-1، iNOS، Nrf2 و NF-ҚB در نخاع موش‌های مدل انسفالومیلیت خود ایمن آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 6 (2021-12)


Hypothesis Generation: Does Lu177 Therapy May be Effective for Treatment of Benign Prostate Hyperthrophy?
آیا لوتشیم PSMA در درمان بزرگی خوش‌خیم پروستات ممکن است مؤثر باشد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Distal Urethral Cyst in a Female Newborn (A Rare Case)
کیست دیستال پارایوترال در یک نوزاد تازه متولد شده (یک مورد کمیاب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to Boron Neutron Therapy (BNCT): Current Status and Future Outlook
مقدمه‌ای بر درمان به روش گیراندازی نوترون بور (BNCT): وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictive Role of Vaccine Literacy and Vaccine Hesitancy on Acceptance of COVID-19 Vaccination
نقش پیشگویی کنندگی سواد واکسیناسیون و تردید نسبت به واکسن، بر پذیرش واکسیناسیون کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Vitamin E against Sertraline-Induced Damage on Testicular Tissue in Adult NMRI Mice
اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب‌های ناشی از سرترالین بر بافت بیضه موش سوری بالغ نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 5 (2021-11)


Toxinology of Marine Venomous Snails
توکسینولوژی حلزون‌های زهرآگین دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Gulf Bivalves: Bioactive Pharmaceutical Compounds and Biomedical Applications
دو کفه‌ای‌های خلیج‌فارس: ترکیبات زیست فعال دارویی و کاربردهای زیست پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Evaluation of a PCR Method for Detecting White Spot Syndrome Virus in Shrimp
طراحی و ارزیابی عملکرد PCR جهت تشخیص ویروس سندروم لکه سفید در میگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ordinal Response Modeling Methods like Decision Trees, Ordinal Forest and L1 Penalized Continuation Ratio Regression in High Dimensional Data
مقایسه روش‌های مدل‌بندی پاسخ ترتیبی از قبیل درخت تصمیم، انباشت تصادفی ترتیبی و رگرسیون نسبت پیوسته جریمه شده در داده‌های با ابعاد بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MiR-6165 Dysregulation in Breast Cancer and Its Effect on Cell Proliferation and Migration
بررسی تغییرات بیان miR-6165 در سرطان پستان و تاثیر آن در میزان رشد و مهاجرت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2021-10)


Response to Criticism of the article: In order to respond to questions considered about the letter to editor article entitled: “Use of magnetic field to separate Giardia cysts “
نامه به سردبیر؛ پاسخ به نقد مقاله: در راستای پاسخ به سئوالات مطرح شده در مورد مقاله " استفاده از میدان مغناطیسی برای جداسازی کیست‌های ژیاردیا از آب"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Letter to Editor: Magnetic Separation of Giardia Cysts from Water
نامه به سردبیر: در خصوص مقاله " استفاده از میدان مغناطیسی برای جداسازی کیست‌های ژیاردیا از آب"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sea God- Sponges: Toxins and Secondary Metabolites
خدای دریاها- اسفنج‌ها: توکسین‌ها و متابولیت‌های ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stonefish (Synanceja spp.) from A to Z and their Envenomation: a Review
توکسینولوژی سنگ ماهی(Synanceja spp.) ، از الف تا یاء: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxinology of Cephalopods: A Review Article
توکسینولوژی سرپایان: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marine Biobank: From Protection of Genetic Resources to Biomedical Entrepreneurship
زیست بانک دریایی: از حفاظت ذخائر ژنتیکی تا کارآفرینی زیست پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2021-9)


Ethnopharmacology of Medicinal Plants in the Giskan Mountain Area
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی کوه گیسکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction with Clinical Skills Training Among General Dentistry Graduates Taking the Dentistry Residency Exam in 2019 in Iran
بررسی میزان رضایتمندی از آموزش مهارت‌های بالینی در بین فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی عمومی شرکت‌کننده در آزمون دستیاری سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Burnout and its Related Factors Among the Workers of Comprehensive Healthcare Centers in Bushehr and Borazjan, Iran, in 2019
فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر و برازجان در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prophylactic Antibiotic Administration for Operations in a Teaching Hospital in Bushehr, Iran
بررسی نحوه تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی در اعمال جراحی در بیمارستان آموزشی شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Subcutaneous Immunotherapy in Patients with Asthma and Allergic Rhinitis in Bushehr Province of Iran
بررسی تأثیر ایمونوتراپی زیرپوستی در بیماران مبتلا به آسم و آلرژی بینی در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Ductus Arteriosus Stenting in Neo-nates with Pulmonary Valve Atresia and Ventricu-lar Septal Defect
پیامدهای تعبیه استنت در داکتوس آرتریوزوس نوزادان دارای آترزی دریچه ریوی و نقص دیواره بین بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SoxC (sox4, sox11, sox12) Gene Expression in MS Patients
بررسی بیان ژن‌های گروه SoxC (sox4، sox11 و sox12) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2021-5)


Determination of some Nutraceutical Compounds, Amino Acids and Fatty acids Present in the Extracts of Sargasum boveanum Algae Obtained from the Coastal Waters of Central Bushehr, Iran
تعیین برخی ترکیبات غذا - دارویی، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب موجود در عصاره جلبک سارگاسوم بوویانوم به‌دست آمده از آب‌های ساحلی مرکزی بوشهر، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Niemann Peak Disease Type A in Necropsy of the Liver of a Four-Month-Old Female with Fe-ver and Pancytopenia
گزارش یک مورد بیماری نیمن پیک تیپ A در نکروپسی از کبد دختر چهار ماهه با شکایت تب و پان سیتوپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conocarpus Tree the Marine-Medicinal Treasure of Southern Iran: A Review of Botani-cal, Phytochemical and Medicinal Properties
درخت کنوکارپوس گنجینه دریایی - دارویی جنوب ایران: مروری بر گیاه‌شناسی، ویژگی‌های فیتوشیمیایی و دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Warm Touch Forced Air Warming System vs Routine Care in Increasing Tympanic Temperature and FOUR Score
مقایسه تأثیر سیستم هوای فشرده برند وارم تاچ با مراقبت‌های روتین در افزایش درجه حرارت تیمپانیک و مقیاس FOUR یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and Purification of Collagen from the Jellyfish Catostylus mosaicus of the Persian Gulf
استخراج و خالص‌سازی کلاژن از عروس دریایی کاتوستیلوس موزاییک (Catostylus mosaicus) خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2021-3)


Molecular Identification of the Persian Gulf Sea Hare (Aplysia sp.) Based on 16s rRNA Gene Sequence
شناسایی مولکولی خرگوش دریایی خلیج‌فارس (Aplysia sp.) بر اساس توالی ژن 16s rRNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outsourced Services and the Applied Models in Bushehr University of Medical Sciences in 2019
بررسی خدمات برونسپاری شده و مدل‌های مورد استفاده در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coarse and Fine Motor Skills and Some Factors Affecting Them in Children in Bushehr, 2019
مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف و برخی عوامل مؤثر برآن در کودکان شهر بوشهر در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Tunichrome Released from phallusia nigra Marine Tunicate Obtained from Bushehr Coast
ارزیابی فعالیت ضد باکتری تونیکروم مترشحه از تونیکات دریایی فالوسیا نیگرای به‌دست آمده از سواحل بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Evaluation of Sargassum boveanum ω3 and ω6 Fatty Acid Pro-file from Bushehr Coastlines
بررسی کمی و کیفی پروفایل اسیدهای چرب جلبک Sargassum boveanum سواحل شهر بوشهر و تعیین میزان امگا-3 و امگا-6 موجود در آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Anesthesia with Sevoflurane and Propofol on Extubation time and Recovery Parameters During Cataract Surgery
مقایسه بیهوشی با سووفلوران و پروپوفول بر روی زمان اکستوباسیون و شاخص‌های ریکاوری در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 6 (2020-12)


Case Report Of Severe Generalized Tetanus In a 18 y/o Patient
معرفی یک مورد کزاز ژنرالیزه شدید در یک بیمار 18 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Medicinal Plants in the South of Dashtestan Area
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی منطقه جنوب دشتستان استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tendency to High-Risk Behaviors in Adoles-cents and its Related Factors in Bushehr, 2019
گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر بوشهر و عوامل مرتبط با آن، سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Strontium-90 in the Persian Gulf Fish by Extraction Chromatography with Sr-resin and Liquid Scintillation Counter
اندازه‌گیری استرانسیوم 90 در ماهی خلیج‌فارس با استفاده از روش کروماتوگرافی استخراج توسط Sr-resin و شمارشگر سنتیلاسیون مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Vitamin C on Inflammatory Markers and Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery in Bushehr Heart Center: A Randomized Controlled Clinical Trial
بررسی تأثیر ویتامین C بر نشانگرهای التهابی و فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب بوشهر: کارآزمایی شاهددار تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Resistance Phenotypes and Genotype of Acinetobacter Baumannii and Molecular Typing by PFGE in Patients Admit-ted to the Intensive Care Units of Zanjan Hospi-tals
فراوانی فنوتیپ‌ها و ژن‌های مقاومتی اسینتوباکتر بومانی و تیپ‌بندی ملکولی به روش PFGE در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 5 (2020-10)


The Effects of Thymoquinone on Semen Quality in the Diazinon Exposed Rats
بررسی اثر تیموکینون بر کیفیت سمن موش صحرایی مواجهه شده با دیازینون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of Some Persian Gulf Marine Sponges
اثرات ضدمیکروبی تعدادی از اسفنج‌های دریایی خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Satisfaction of Healthcare Workers with the Healthcare System Reform Plan in Healthcare Networks in Bushehr Province in 2018: A Qualitative Study
عوامل مؤثر بر رضایتمندی کارکنان بهداشتی درمانی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در شبکه های بهداشت و درمان استان بوشهر در سال 1397: مطالعه‌ای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Clinical Necessity of Lumbar Spine Mag-netic Resonance Imaging Prescriptions for Low Back Pain in Bushehr Teaching Hospitals in 2018
ضرورت بالینی تجویزهای تصویربرداری طیف‌نگاری مغناطیسی مهره کمری برای کمردرد در بیمارستان آموزشی بوشهر در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prothrombin Time, an Indicator for Psoriasis Activity: A Case - Control Study
زمان پروترومبین شاخصی برای فعالیت پسوریازیس: یک مطالعه مورد – شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Production, and Evaluation of Virosomes from H1N1 Influenza Virus
طراحی، تولید و ارزیابی وایروزوم از ویروس آنفلوانزا ساب تایپ H1N1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nano-Chitosan Loaded with Donepezil on Ethanol Induced Amnesia in Swiss-type Mice
تأثیر نانوکیتوزان بارگذاری شده با دونپزیل بر فراموشی القاء شده با اتانول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

زنده‌یاد دکتر داراب مشتاقی، رخنمودی درس‌گونه از اخلاق زکریای رازی
زنده‌یاد دکتر داراب مشتاقی، رخنمودی درس‌گونه از اخلاق زکریای رازی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2020-10)


Toxinology of Venomous Marine Worms; A Review
توکسینولوژی کرم‌های زهرآگین دریایی؛ یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hermeneutic Analysis of Transcendental Medicine Theory and its Application in Deep Medicine from the Perspective of Islamic Medicine Paradigm
تحلیل هرمنوتیک نظریه طب متعالیه و کاربرد آن در پزشکی ژرف از منظر پارادایم طب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Medicinal Plants in Tangestan county
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی شهرستان تنگستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developmental Skills of Children with and Without Congenital Hypothyroidism
مقایسه مهارت‌های تکاملی کودکان با و بدون کم‌کاری‌ مادرزادی ‌تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Autologous Plasma Therapy in Patients with Chronic Urticaria
اتولوگوس پلاسماتراپی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن: گزارش موارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Transcranial Alternating Current Stimulation on Anxiety and Hemodynamic Response in Patients Undergoing Surgery: A Double-Blind Controlled Clinical Trial
تأثیر تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای با جریان متناوب بر اضطراب و پاسخ همودینامیک بیماران کاندید عمل جراحی: کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of Indirect ELISA Prepared from Recombinant Bp26 Gene of Brucella melitensis in Diagnosis of Human Brucellosis
ارزیابی دقت تست الایزای غیرمستقیم تهیه شده از پروتئین نوترکیب ژن Bp26 بروسلا ملیتنسیس در تشخیص بروسلوز انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergic Effect of TC99-m Gamma Radiation and Non-ionizing Radiation of Wi-Fi on Count, Morphology and Motility of Sperms in Rats: An Experimental Study
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﻫﻢ‌ﺍﻓﺰﺍﺋﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﮔﺎﻣﺎی ﺗﮑﻨسیوم 99ام ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻏﻴﺮ یﻮﻧﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍی ﻓﺎی ﺑﺮﺭﻭی ﺷﻤﺎﺭﺵ، ﺷﮑﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺮک ﺍﺳﭙﺮم‌های ﻣﻮش ﺻﺤﺮﺍﺋﯽ: مطالعه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2020-7)


Status of Service Provision Centers for Patients with Sexually Transmitted infections in Tehran, Kerman, Babol and Shiraz as Representatives of Iran’s Capital Cities in 2013
تحلیل وضعیت مراکز ارائه خدمات به مبتلایان به عفونت‌های آمیزشی در چهار شهر تهران، کرمان، بابل، شیراز به عنوان نماینده مراکز استان‌های ایران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exclusive Breastfeeding Pattern and Related Factors in Children in Sanandaj in 2018
بررسی الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در کودکان شهر سنندج در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognostic Factors in the Survival Rate of Patients with Differentiated Thyroid Cancer
تعیین فاکتورهای پیش‌آگهی در بقا بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایزیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Resveratrol on the Level of Urotensin II and its Receptors in the Homogenized Tissue of Diabetic Rats
بررسی اثرات مصرف رزوراترول بر روی میزان اوروتنسین 2 و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of CCL18 with Levels of Adi-pokines in the Sera of Patients with Myocardial Infarction in a 6-Month Period: Case Series
ارتباط سطح سرمی کموکاین ‍‍CCL18 و آدیپوکاین‌ها در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد طی یک دوره شش ماهه: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological and Histometrical Study of Prostate Following Administration of Sertraline in Adult Mice
مطالعه هیستولوژی و هیستومتری غده پروستات متعاقب تجویز سرترالین در موش سوری بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathway Analysis of miRNA-1 and Its Expres-sion Evaluation in Donor’s Serum from HIV-Positive Individuals vs Unaffected Controls
مسیرهای مربوط به microRNA-1 و مقایسه بیان آن در سرم اهداکنندگان خون با نتیجه مثبت آزمایش HIV نسبت به افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2020-6)


The Fifth Generation University: Based on the Quintuple Helix of Carayannis and Campbell
دانشگاه نسل پنجم: بر پایه مدل مارپیچ پنج‌گانه کارایانیس و کمبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lethal Effect of Curcumin and its Derivatives Against Leishmania Major In Vitro
ارزیابی اثر کشنده کورکومین و مشتقات آن بر علیه لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Expression Vectors (pET32a and pET25b) in Expression of Polyepitopic Sequence Synthesized from Leishmania infantum Antigens
مقایسۀ وکتورهای بیانی pET32a و pET25b در بیان توالی پلی اپیتوپی سنتز شده از آنتی‌ژن‌های انگل لیشمانیا اینفانتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major Dietary Patterns of Women Living in Urban and Rural Areas of Dashtestan County (Bushehr Province), 2017
الگوهای غذایی غالب در زنان شهری و روستایی شهرستان دشتستان (استان بوشهر) در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictor Factors of Recycling Behavior in Residents of Bushehr City: Application of Theo-ry of Planned Behavior
عوامل پیشگویی کننده رفتار بازیافت ساکنین شهر بوشهر: کاربردی از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitaty of Olfaction in Patients with Nasal and Sinuses Polyposis before and after Endo-scopic Sinus Surgery in, Vali e Asr Hospital in 2017
بررسی کیفیت بویایی در بیماران مبتلا به پولیپوز سینوس و بینی قبل و بعد از عمل جراحی اندوسکوپی در بیمارستان ولی عصر(عج) در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magnetic Separation of Giardia Cysts from Water
استفاده از میدان مغناطیسی برای جداسازی کیست‌های ژیاردیا از آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Typing of Mycobacterium Tuberculosis Isolated from Iranian Patients Using Highly Abundant Polymorphic GC-Rich-Repetitive Sequence
تیپ‌بندی ملکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس‌های جدا شده از بیماران ایرانی با استفاده از توالی‌های تکراری چند شکل غنی از GC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2020-3)


Transcendent Medicine and Deep Medicine Paradigm
طب متعالیه و پاردایم پزشکی ژرف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy versus Training Coping Strategies on Anxiety and Despair of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration and Annual Effective Dose of Radon in the Neyshabur Turquoise Mine
غلظت و دوز مؤثر سالانه گاز رادون در معدن فیروزه نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal and Fetal Outcomes in Pregnant Women with Cardiac Diseases Presenting to Shariati Hospital Cardiovascular Department from 21st March 2017 to 20th March 2018
بررسی پیامدهای مادری و جنینی در مادران باردار با بیماری قلبی مراجعه کننده به بخش قلب و عروق بیمارستان شریعتی در سال 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Dose of Radiation in Diagnostic and Interventional Cardiac Angiography among Pediatrics and Adolescents in Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences versus Other Radiology Devices
بررسی دوز جذبی اشعه در آنژیوگرافی قلبی تشخیصی و مداخله‌ای در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مقایسه آن با سایر دستگاه‌های رادیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity of Nickel Nanoparticles and Nickel Chloride on Activity of Antioxidant Enzymes and Level of Lipid Peroxidation in Liver and Serum of Rats
بررسی سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی کبد و سرم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Heavy Metals Resistance Genes and Effects of Iron Nanoparticles on the Gene Expression in Pseudomonas Aeruginosa Using Real-Time PCR
شناسایی ژن‌های مقاومت به فلزات سنگین و تاثیر ذرات نانو آهن بر بیان آن در سودوموناس آئروجینوسا به روش Real time-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 6 (2020-1)


Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): An Emerging Infectious Disease in the 21st Century
کروناویروس جدید 2019 (COVID-19): بیماری عفونی نوظهور در قرن 21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Health System Reform Plan in Bushehr: A Qualitative Study
چالش‌های اجرای بسته‌های طرح تحول نظام سلامت در بوشهر: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Household Water Treatment on the Concentration of Heavy Metals of Drinking Water in Ahvaz City
بررسی تأثیر دستگاه‌های تصفیه آب خانگی بر غلظت فلزات آب آشامیدنی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotic Bifidobacterium Lactis and Lactobacillus Casei on Sperm Maturation in Streptozotocin-Diabetic Rats
بررسی تأثیر پروبیوتیک‌های لاکتو باسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر بلوغ اسپرم در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Baseline ECG Abnormalities and Quantitative Perfusion Parameters of Myocardial Perfusion Findings
بررسی ارتباط انواع یافته‌ها در نوار قلب پایه با یافته‌های کمی پرفیوژن در اسکن پرفیوژن قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Preoperative HE-4 and CA125 with Ovarian Cancer Staging in Ahvaz Imam Khomeni Hospital
بررسی میزان صحت سطوح سرمی پیش از جراحی CA-125 وHE-4 در مرحله‌بندی جراحی بیماران مبتلا به سرطان تخمدان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان امام خمینی‌ اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 5 (2019-12)


Primary Cutaneous Mucormycosis of the Neck:A CaseReport with Review of Literature
موکورمایکوز اولیه جلدی گردن: گزارش موردی و مرور منابع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical Debates on Synthetic Biology
قضایای اخلاقی در بیولوژی سینتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant Effects of a Hydroalcoholic Extract of Rosa Canina L. on the Depression inDuced by Reserpine in Balb/c mice
بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی الکلی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در موش‌های Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dispersion and Health Risk Assessment of PM10 Emitted from the Stacks of a Ceramic and Tile industry in Ardakan, Yazd, Iran, Using the AERMOD Model
مدلسازی نحوه پراکنش و ارزیابی خطر سلامت مواجهه با PM10 انتشاریافته از دودکش‌های یکی از صنایع کاشی و سرامیک شهرستان اردکان با استفاده از مدل AERMOD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Prophylactic Effect of Pregabalin with that of Aminophylline Plus Dexamethasone on Postdural Puncture Headache after Spinal Anesthesia in Cesarean Section: A Double-Blind Controlled Randomized Clinical Trial
مقایسه اثر پیشگیرانه پرگابلین و امینوفیلین به‌علاوه دگزامتازون در سردرد پس از بی‌حسی نخاعی در جراحی سزارین، یک کارآزمایی بالینی شاهددار دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of the Follicular Fluid Levels of Anti-Mullerian Hormone and Beta Human Chorionic Gonadotropin with Oocyte Matura-tion
بررسی ارتباط بین میزان هورمون آنتی‌مولرین و گونادوتروپین کوریونیک انسانی (بتا) مایع فولیکولی و بلوغ تخمک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunophenotypic and Immunotypic Evalua-tions of Human Myeloma Cell Lines KMM-1, JJN3, LP1, L363, KMS-12BM and RPMI-8226 for Cell-Line Authentication
ارزیابی ایمونوفنوتایپ و ایمونوتایپ رده‌های سلولی میلومایی KMM1، JJN3، LP1، L363، KMS-12BM و RPMI-8226 جهت تصدیق هویت رده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-vitro Apoptotic Effects of Deferoxamine on the Glioblastoma Cell Line
اثر آپوپتوتوزی دفروکسامین بر رده سرطانی سلول گلیال در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2019-10)


Necessity of Academic Education in Health, Safety and Environment (HSE) at Postgraduate Level
بررسی ضرورت آموزش آکادمیک رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع تحصیلات تکمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Researcher’s Attitudes Toward Synthetic Biolo-gy in Bushehr University
رویکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد بیولوژی سینتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation and Analysis of the Status of Indexed Articles of Researchers in Bushehr University of Medical Sciences at the Scopus Database in Social Networks: An Altmetrics Study
بازنمایی و تحلیل وضعیت مقاله‌های نمایه‌ شده پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه اسکوپوس در شبکه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Effective in Sleeping Quality of Employees Presenting to the Center for Occupational Medicine at Gonabad University of Medical Sciences for Conduct Periodic Examinations
عوامل مؤثر بر کیفیت خواب شاغلین مراجعه‌کننده به مرکز طب کار دانشگاه علوم پزشکی گناباد جهت انجام معاینات دوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discrimination of Students of Medical Sciences with High and Low Academic Achievement Based on the Components of Academic Procras-tination and Stressors
تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفه‌های اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل استرس‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenolic Content, Antioxidant Effects and Tyrosinase Inhibitory Activity of Extract of Some Stachys Species from Iran
بررسی محتوای تام فنولی، اثرات آنتی اکسیدانت و مهار آنزیم تیروزیناز عصاره‌های تهیه شده از گونه‌های Stachys در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2019-8)


Simultaneous Occurrence of Turner Syndrome and Robertsonian Translocation in a Girl with Short Stature: A Case Report
وقوع همزمان سندرم ترنر و جابجایی رابرتسونین در یک دختر قد کوتاه: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitude of Clients and Staff of Shohadaye- Khalije-Fars Hospital Towards Decision Making on Organ Donation
آگاهی و نگرش مراجعین و کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر نسبت به اهدا عضو سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Synthesis and Labeling of Tripeptide Derivatives with 99mTc as Hypoxia Imaging Agents
طراحی، سنتز و نشاندار سازی مشتقات تری‌پپتیدی با استفاده از تکنسیم99m برای تشخیص بافت هیپوکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect Leaf Extract of Avicennia marina on Standard and Clinical Strains of Acinetobacter baumannii
بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره خام برگ گیاه حرا بر روی سویه‌های استاندارد و بالینی Acinetobacter baumannii در شرایط In-vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Glaucium flavum Crantz on Thyroid Hormones in Alloxan Diabetic Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum Crantz) بر هورمون‌های تیروئیدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2019-6)


Effects of Teaching Ergonomic Principles on Working Status in Dental Students
تأثیر آموزش اصول ارگونومیکی بر وضعیت‌های کاری دانشجویان دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compliance with Glaucoma Therapy with Eye Drops and its Determinants in Glaucoma Pa-tients Presenting to Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences
بررسی تبعیت دارویی از قطره‌های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Levels of Interferon-Gamma in Patients with Diabetic Retinopathy
بررسی سطح سرمی اینترفرون گاما در بیماران دیابتی مبتلا به درگیری شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Properties and Inhibitory and Antioxidant Effects of the Decoction, Infusion and Hydro-Alcoholic Extract of Nepeta Race-mosa on α-Amylase and α-Glucosidase
بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیت‌های مهارکنندگی آنزیم‌های آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دم‌کرده و عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونه‌سای البرزی (Nepeta racemosa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Recovery Process of Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats Using Small-Animal SPECT
ارزیابی روند بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی با استفاده از دستگاه اسپکت حیوانات کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2019-4)


The Effects of Marine Algae on Osteoporosis
تأثیر جلبک‌های دریایی بر بیماری استئوپروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of a Novel Balanced Reciprocal Translocation t(2;14)(q11;q24) in a Young Woman with Two Pregnancy Losses
گزارش یک مورد جابجایی دو طرفه متعادل t(2;14)(q11;q24) در زن جوانی با 2 بار سابقه سقط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cutaneuous Leishmaniasis Incidence and Annu-al Climatic Variations: A Statistical Analysis, Case Study of Mashhad, Iran
تحلیل ارتباط رخدادهای سالانه بیماری لیشمانیازیس جلدی و نوسانات بین سالی آب و هوایی مطالعه موردی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Adding Alginate Natural Polymer on the Structure of Polyvinyl Alcohol Biocompatible Nanofibers in Electrospinning Process
بررسی افزودن پلیمر طبیعی آلژینات بر ساختار نانو الیاف زیست‌سازگار پلی‌وینیل‌‌الکل در فرایند الکتروریسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Alcoholic Extract of Portulaca Oleracea on Modulation of Neuropathic and Acute Pain in Rats
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه خرفه بر تعدیل درد نوروپاتی و درد حاد در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Quercetin on Improving the Damage Caused by Free Radicals in the Rat Models of Multiple Sclerosis
اثرات کوئرستین در بهبود آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد در مدل موشی بیماری ام اس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 0 (2019-4)


The Folk Medicine Culture of Yazd Jews
فرهنگ پزشکی مردمی کلیمیان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropological Analysis of Pir-e patr Healing as Presence in the Ultrastructure Community and Reintegration the Patient's Identity
تحلیل انسان‌شناختی «پیرِ پَتر»: شفا به‌مثابۀ حضور در اجتماع فراساختاری و بازپیوست هویتی بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phlebotomy (Venesection) in Traditional Medicine of Iran; (Case Study: Gonabad)
فصد (رگ‌زنی) در پزشکی سنتی ایران؛ (مطالعه موردی: گناباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Jaundice Treatment in Traditional Medicine of Iran, in Some Areas of South and North
بررسی تطبیقی درمان یرقان در پزشکی سنتی ایران، در مناطقی از جنوب و شمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Folk Medicine and Traditional Medicine in Kamercheh Oliya Village in Torbatejaam
مردم‌شناسی درمان و پزشکی سنتی در روستای کمرچۀ عُلیای تربت‌جام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Alzadegi
مطالعۀ قوم‌ پزشکی آل‌زدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 6 (2019-1)


Patient Safety Observation by Nurses Working in the Intensive Care Units of Selected Hospitals Affiliated to Yasuj University of Medical Sciences
بررسی میزان رعایت ایمنی بیمار توسط پرستاران شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to the Health of Employees and Residents of Pars Special Economic Energy Zone Camps: A Qualitative Study
وضعیت عوامل مرتبط با سلامت کارکنان و ساکنین کمپ‌های مسکونی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vehicle Noise on Hearing Thresholds in Heavy Vehicle Drivers
بررسی تأثیر نویز وسایل نقلیه بر آستانه‌های شنوایی رانندگان ماشین‌های سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Levels of Lead in 6-7 Year Old Children in Bushehr in 2012
بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7- 6 ساله بوشهر در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Quality Evaluation of the Intertidal Zone of Pars Special Economic Energy Zone in Differ-ent Seasons by Measuring the Concentration of Heavy Metals and Using WQI and TRIX
سنجش غلظت فلزات سنگین و استفاده از شاخص‌های WQI، TRIX در ارزیابی کیفیت آب سواحل بین جزر و مدی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در فصول مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles on Colon Cancer Cell Line (HT29) and Analysis of Caspase-3 and 9 Gene Expression Using Real Time PCR and Flow Cytometry
بررسی اثرات سیتوتوکسیک نانوذره دی اکسید تیتانیوم (TiO2) بر روی رده سلولی سرطان روده بزرگ (HT29)‌ و آنالیز بیان ژن‌های آپوپتوزی کاسپاز 3 و 9 با استفاده از روش Real Time PCR و فلوسیتومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2018-11)


Ethnopharmacology of Medicinal Plants in the Kangan- Asaluyeh Area
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی منطقه کنگان-عسلویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospital Preparedness in Radiation Crisis in Selected Countries and Developing a Conceptual Model for Iran
ارزیابی آمادگی بیمارستان‌های کشورهای منتخب در مواجهه با بحران پرتوی و ارائه الگو برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCR Identification of Escherichia coli Isolated from Bushehr Coastal Water
شناسایی جدایه‌های اشرشیا کلی جدا شده از آب سواحل بوشهر با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Short Term Resveratrol Supplementation on Thyroid Function in Pa-tients with Type 2 Diabetes
بررسی اثر مصرف کوتاه مدت رزوراترول بر عملکرد غده تیرویید در بیماران دیابتی تیپ دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Estradiol in Pulmonary Hemodynamics during Ventilation with Hypoxic Gas in Female Rats Subjected to Cirrhosis
بررسی نقش استرادیول در همودینامیک ریه به دنبال تهویه با گاز هیپوکسی در موش‌های صحرایی ماده سیروزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Serum Levels of Vitamin K2 and Osteocalcin with Atherosclerotic Coronary Arteries
بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2018-9)


Cutaneous leishmaniasis and Attempts to Con-trol it in the Contemporary Iranian History
سالک و مبارزه با آن در دوران معاصر تاریخ ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positive Experiences of Caregiving in Family Caregivers of Older Adults with Dementia: a Content Analysis Study
تجارب مثبت مراقبت از سالمند مبتلا به دمانس از دیدگاه مراقبین خانوادگی: تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amniotic Fluid that Supports the Growth of Plasma Cells
مایع آمنیون حمایت کننده رشد پلاسماسل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Signal to Noise Ratio in Distor-tion Product Otoacoustic Emission between Human and Rat
مقایسه نسبت سیگنال به نویز در آزمون گسیل‌های صوتی گوش اعوجاجی در رت و انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Characterization of Nanoparticles from Cuttlebone (sepia pharaonis) of Persian Gulf
سنتز و مشخصه‌سازی نانو پودر حاصل از استخوان ماهی مرکب ببری خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presence of Shiga Toxin Gene in Clinical Iso-lates of Shigella Species from the Past to Present in Bushehr, Iran
بررسی وجود ژن سم شیگا در جدایه‌های کلینیکی گونه‌های شیگلا از گذشته تا حال در بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Resveratrol Supplementation on the Level of Adiponectin and Leptin in Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر مصرف رزوراترول برسطح سرمی آدیپونکتین و لپتین در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2018-7)


Role of Temperament and Emotional Security in Academic Destructive Behaviors of Secondary School Students
نقش سرشت و ایمنی هیجانی در رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهر بوشهر 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Gamma Radiation on Plasma Levels of Cu and Mn in Nuclear Medicine Staff
بررسی تأثیر پرتو گاما بر سطوح پلاسمائی مس و منگنز در کارکنان بخش پزشکی هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Synthesis and Radiolabeling of Peptide GPRPILE with 18FDG as Fibrin Imaging Agent for Thrombosis Detection
طراحی، سنتز و نشاندار سازی پپتید GPRPILE با 18FDG برای تصویربرداری از فیبرین جهت تشخیص ترومبوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Measles Antibodies in Medical Students in Bushehr
بررسی میزان شیوع آنتی‌بادی سرخک در دانشجویان پزشکی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Irisin Changes Following Endurance Exercise and Caloric Restriction in Obese and Hypertriglyceridemic Rats
تغییرات سرمی آیریزین متعاقب ورزش استقامتی و محدود کردن کالری در رت‌های چاق و هیپرتری‌گلسیریدمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lovastatin on Learning and Spatial Memory in Adult Male Rats
اثر لوواستاتین بر یادگیری و حافظه فضایی در موش صحرائی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of JAK2 and MicroRNA-216a in Patients with Acute Myeloid Leukemia
بررسی بیان ژن‌ JAK2 و MicroRNA-216a برروی بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2018-5)


Environmental Pollution Caused by Gas and Petrochemical Industries and Its Effects on the Health of Residents of Assaluyeh Region, Irani-an Energy Capital: A Review Study
بررسی آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر سلامت ساکنین منطقه عسلویه، پایتخت انرژی ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Shallow Water Zoanthids in the Coast of Bushehr- Persian Gulf
شناسایی ملکولی زوانتید‌های آب‌های کم ژرفا در سواحل بوشهر- خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Transfer of Research Question to Promoting the Use of Evidence in the Process of Knowledge Translation: Self-Assessment of Researchers in Bushehr University of Medical Sciences
از انتقال سؤال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان دانش: خودارزیابی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Enterobius vermicularis in Prima-ry School Children of Bushehr, Iran in 2011
بررسی میزان شیوع انتروبیوس ورمیکولاریس و فاکتورهای مرتبط با آلودگی در کودکان دبستانی شهرستان بوشهر در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lethal Effect of Various Derivatives of Curcumin on Trichomonas vaginalis in vitro
ارزیابی اثر کشندگی مشتقات مختلف کورکومین بر روی تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic Extract of Sargassum Oligocystum on Serum Concentration of SIRT1 and FGF21 in Streptozotocin Induced Diabetic Rat
تأثیر عصاره هیدرو الکلی جلبک قهوه‌ای سارگاسوم اولیگوسیستوم (Sargassum oligocystum) بر غلظت سرمی SIRT1 و FGF21 در رت دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2018-4)


The Effectiveness of Information-Motivation-Behavioral Model on Improving the Weight and Body Size Among Women Undergoing Bariatric Surgery
اثربخشی مدل اطلاعات- انگیزش- مهارت‌های رفتاری بر بهبود اندازه وزن و محیط اندام‌ها در زنان تحت عمل جراحی چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of White Blood Cells Using Convolutional Neural Network
طبقه‌بندی گلبول‌های سفید با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Magnetic Resonance Spectroscopy in Differentiation of Benign and Malignant Salivary Gland Tumors in Comparison with Pathology Results
ارزش Magnetic Resonance Spectroscopy در شناسایی توده‌های خوش‌خیم و بدخیم غدد بزاقی در مقایسه با نتایج حاصله از پاتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Visual Learning, Memory and Anatomical Structures of the Brain in Male Rhesus Monkeys
بررسی اثر میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر یادگیری و حافظه بینایی و ساختار آناتومیکی مغز در میمون‌های رزوس نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CFL1 Gene Expression in the Intestinal Samples of Gastric Adenocarcinoma in East Azarbaijan Population
مطالعه بیان ژن CFL1 درنمونه‌های روده‌ای آدنوکارسینومای معده در جمعیت آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codon 72 Polymorphism of TP53 Gene in Cervical Biopsies with Abnormal Histology in Bushehr Province
بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن TP53 در بیوپسی‌های سرویکس با هیستولوژی غیرطبیعی در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophy of Synthetic Biology
فلسفه بیولوژی سینتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2018-1)


Modelling Spatial Variation of Arsenic Pollutant Using Empirical Bayesian Kriging in the Southern Part of Kerman Province
مدلسازی پراکندگی فضایی آلاینده آرسنیک در منطقه جنوب کرمان با استفاده از رویکرد بیزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Diet Based on Body Mass Index on Pregnancy Outcomes in 20 – 35 Year Old Pregnant Mothers with Gestational Diabetes Mellitus (GDM) Referred to Arash Hospital
بررسی تاثیر رژیم غذایی بر اساس شاخص توده بدنی بر پیامدهای بارداری مادران باردار 35-20 ساله مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان آرش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specialist Physicians’ Perspectives about Telemedicine and Barriers to Using it in Tabriz Teaching Hospitals
دیدگاه پزشکان متخصص درباره پزشکی از راه دور و موانع استفاده آن در بیمارستان های آموزشی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Attitude and Practice of Diabetic Patients about Periodontal Disease in BushehrC in 2015-16
ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در رابطه با بیماری پریودنتال در شهر بوشهر در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Wheat Sprout On Histology and Histometry Structure of Rat's Prostate Exposed to Lead
تأثیر عصاره هیدروالکلی جوانه گندم بر ساختار هیستولوژی و هیستومتری پروستات موش صحرایی مواجهه شده با سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Spinal PKCγ in Tolerance and Hyperalgesia Induced by Repeated Morphine Administration in Male Rats
بررسی نقش PKCγ نخاعی در تحمل و هیپرآلجزیای القا شده بدنبال تجویز مکرر مورفین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Ala234Thr Polymorphism SEPP1 gene in Women with Breast Cancer in Guilan Province
بررسی پلی‌مورفیسم Ala234Thr ژن SEPP1 در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2017-11)


A Roadmap Draft for the Development of Synthetic Biology in I.R. Iran
پیش‌نویسی برای نقشه راه توسعه بیولوژی سینتتیک جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Levofloxacin Resistance in Blood and Urine Culture Samples in Khalij Fars Hospital of Bushehr
مقاومت به لووفلوکساسین در نمونه‌های کشت مثبت خون و ادرار در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of Bysal Mussel (Modiolus sp. PG) Adhesive Protein fp-2 from Nortern Seashore of Persian Gulf
تخلیص پروتئین چسبنده fp-2 صدف دریایی بیسال‌دار (Modiolus sp. PG) از منشاء ساحل شمالی خلیج‎فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Quality Assessment of Rivers in Bushehr Province by Using Water Quality Index During 2011-2013 Years
بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and Evaluation of Ecological Risk of Heavy Metals in Surface Sediments of Pars Special Economic Energy Zone
سنجش و ارزیابی خطر اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات سطحی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Association Between Polymorphism Alpha7 Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptor Subunit Gene (CHRNA7) with the Development of Schizophrenia in Iranian Population
مطالعه ارتباط بین پلی‌مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (CHRNA7) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Typing Isolates of Salmonella Enterica Serovar Infantis Using Eric-PCR Method
تایپینگ مولکولی جدایه‌های سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با استفاده از روش ERIC-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of c.*49T>C and c.-932 G>A Polymorphisms of CYBA Gene with Coronary Artery Disease: a Case-Control Study in Kashan Population
ارتباط پلی‌مورفیسم های c.*49T>C و c.-932 G>A ژن CYBA با بیماری عروق کرونر: یک مطالعه مورد- شاهدی در جمعیت مردم کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2017-8)


The Prevalence of Hyperlipidemia Among Older People, Bushehr Elderly Health (BEH) Program
شیوع هیپرلیپیدمی در سالمندان، برنامه سلامت سالمندان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Medicinal Plants in the Southwest of Mond Mountain
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lethal Effect of Pergularia Tomentosa and Priploca aphylla on Trichomonas Vaginalis In Vitro
ارزیابی اثر کشندگی پرگولاریا تومنتوزا و پریپلوکا آفیلا بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Rodents Fauna Regarding to their Probabilistic Contamination to Leishmania (2013-2014)
بررسی فون جوندگان شهرستان تنگستان با توجه به آلودگی احتمالی آنها به انگل لیشمانیا (1393-1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Chondroitin Sulfate From Cartilage Sturgeon, Stellate Sturgeon (Acipenser stellatus) and its Inductive Effect on Human Fibroblast Proliferation
استخراج کندروئیتین سولفات از غضروف ماهی خاویاری (Acipenser stellatus) و بررسی اثر القایی آن بر تکثیر فیبروبلاست انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Better Diagnosis of Acute Appendicitis by Using Artificial Intelligence
تشخیص بهتر آپاندیسیت حاد با استفاده از هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

on The Study of Herbal Combination Effect of Securigera Securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrium Sativum on Triglyceride of Pre-Diabetic Elderlies
بررسی تأثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری‌گلیسرید سالمندان پره دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Effect of Levothyroxine on Dysfunctional Uterine Bleeding (DUB) in Euthyroid Women
بررسی اثر لوتیروکسین بر خونریزی رحمی در زنان با عملکرد طبیعی تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2017-7)


Association of Helicobacter Pylori Infection with ABO and Rh Blood Groups in Military Students and Soldiers
بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گروه خونی ABO و Rh در دانشجویان نظامی و سربازان وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study the Effect of Vitamin D on Hypothyroidism
بررسی اثر ویتامین D بر هیپوتیروییدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phospholipase A2 activity of the Persian Gulf upside-down jellyfish venom (Cassiopea andromeda)
فعالیت فسفولیپازی A2 زهر عروس دریایی واژگون خلیج‌فارس (Cassiopea andromeda)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P63 marker Expression in Usual Skin Cancers Compared With Non Tumoral Skin Lesions
بیان مارکر P63 در سرطان‌های معمول پوست در مقایسه با ضایعات غیر تومورال پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of E. coli O157:H7 by Using Specific Primers for rfbE and stx2b Genes
شناسایی باکتری اشریشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن‌های rfbE و stx2b
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Association Between KISS1R rs397515615 Polymorphism with Idiopathic Male Infertility
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs397515615 ژن KISS1R با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Study of Expression of Helicobacter Pylori FlaAGene in Eukaryotic System
کلونینگ و بررسی بیان ژن flaA هلیکوباکتر پیلوری در سیستم یوکاریوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2017-5)


The Application of Corals in Bone Tissue Engineering
کاربرد مرجان‌ها در مهندسی بافت استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Crude Extract of Turbo coronatus from the Persian Gulf on Serum Biochemical Parameters and Hematiological Parameters of Rats
بررسی اثر عصارۀ خام حلزون عمامه‌ای تاج‌دار خلیج‌فارس (Turbo coronatus) بر سطوح پارامترهای بیوشیمیایی سرم و پارامترهای خون‌شناختی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Psychometric Properties of Elderly Cognitive Empowerment Questionnaire of Individual Changes
طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Power Hierarchy, Cohesion and Structure in Families with and Without a Disabled Child From the Perspective of their Mothers, Bushehr 2015
مقایسه سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده‌های دارای کودک معلول و بدون کودک معلول شهر بوشهر از دیدگاه مادران آنها- 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protease Activity of Helicobacter Pylori Strains and their Association with Histopathological Changes of the Gastric Tissue
فعالیت پروتئازی سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری و ارتباط آنها با تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Zinc Serum Level in Patients with Vitiligo, in Arak City, in 2015
بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو در شهر اراک 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Fatty Acids Profile and Physicochemical Study of Sea Lettuce (Ulva lactuca) Oil from Bushehr City Coasts
تعیین پروفایل اسیدهای چرب و بررسی فیزیکوشیمیایی روغن کاهوی دریایی (Ulva lactuca) سواحل شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of eNOS Glu298Asp Polymorphism in Glaucoma Patients in Gilan Population
بررسی پلی‌مورفیسم Glu298Asp ژن eNOS در بیماران مبتلا به گلوکوم در جمعیتی از گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2017-4)


Review on Association Between Corals and Their Symbiotic Microorganisms From the Ecology and Biotechnology Perspective
مروری بر ارتباط مرجان‌ها و میکروارگانیسم‌های همزیست آنها از دیدگاه بوم‌شناسی و زیست فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common Causes of Visual Impairment Among Sixth Grade Students in Boyer Ahmad city
علل شایع اختلالات بینایی دانش‌آموزان کلاس ششم ابتدایی شهرستان بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Basic Principles of Reporting Results of Conventional Statistical Tests in Scientific Biomedical Articles
اصول گزارش نتایج آزمون‌های آماری متداول در مقالات علمی علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare Clinical Competence and Job Satisfaction Among Nurses Working in Both University and Non-University Hospital in Bushehr 2015
مقایسه صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimated Annual Effective Dose Caused By Radon and Thoron Gases in the Vicinity of Active Faults in the North East of Iran
برآورد دوز جذبی مؤثر سالیانه ناشی از گازهای رادون و تورون در مجاور گسل‌های فعال در شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Asthma and Allergic Diseases and Its Risk Factors in School Children Aged (6-7 and 13-14 Years) in Assalouyeh City, Bushehr Province Based on III ISAAC Protocol Phase I, in 2014
شیوع آسم و بیماری‌های آلرژیک و عوامل خطرزای آن در کودکان سنین مدرسه شهرستان عسلویه استان بوشهر بر اساس برنامه ISAAC سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Allergic Diseases and Food Allergens Based on Skin Prick Test in Bushehr Province
ارتباط بیماری‌های آلرژیک و عوامل حساسیت‌زای غذایی براساس تست پوستی پریک در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Validation of the Persian Version of Self-Management Scale of Chronic Spinal Pains
ساخت و اعتباریابی نسخۀ فارسی مقیاس خود مدیریتی دردهای مزمن ستون فقرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Concentrations of Available Cations and Anions in PM2.5 in the Air of Twelfth Region of Tehran City
بررسی غلظت کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در ذرات PM2.5 در هوای آزاد منطقه دوازده شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Severe Congenital Deficiency of Factor XIII: A Brief Report of Morbidity and Mortality Rates of Severe Congenital Deficiency of Factor 13 in Iran
کمبود شدید مادرزادی فاکتور 13: یک گزارش کوتاه از ناخوشی و مرگ ومیر کمبود شدید مادرزادی فاکتور13 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Curcumin and Quercetin Toxicity Effects on 4T1 Murine Breast Cancer Cell Line by MTT Method
بررسی اثرات سمی کورکومین و کوئرستین بر روی رده سلولی سرطان پستان موش (4T1) به روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2017-1)


The Correlation of Adiponectin, and Visfatin Serum Levels With Ischemic Heart Disease in Postmenopausal women: A population-Based Study
همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین با بیماری ایسکمی قلب در زنان یائسه؛ یک مطالعۀ جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cystic Hygroma in Newborns, Review Articles and a Case Report
سیستیک هیگروما در نوزادان‌‍‍، بررسی مقالات و معرفی یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenge of Adherence From Treatment-Care Regimens Among Patients With Chronic Diseases: A Qualitative Study
چالش پیروی از رژیم‌های مراقبتی - درمانی در بیماران مزمن: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Determine the Frequency of Bacillus cereus in Powdered Milk Infant Formula Consuming in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in Tehran Hospitals in 2013-14
تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان‌های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases Among School Children (6-7 and 13-14 years) Based on ISAAC Protocol in Jam City, Bushehr Province in 2014
بررسی شیوع و عوامل خطر آسم و بیماری‌های آلرژیک در کودکان سنین مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Aeroallergens and Allergic Diseases Based on Skin Prick Test in Bushehr Province
ارتباط بیماری‌های آلرژی و عوامل حساسیت‌زای استنشاقی بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer
نانو حامل پلیمری Diblock و کورکومین، رویکردی جدید به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methylation Status of NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1,CTSL2 Genes in Iranian Breast Cancer Patients
مطالعه وضعیت متیلاسیون ژن‌های –NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of HSP70-2 Gene 1267A/G Polymorphism With Cataract Incidence Among Guilan Population
ارتباط پلی‌مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2016-11)


Marine Invertebrate’s Stem Cell Culture: Biotechnology Prospects of Marine Stem Cells
کشت سلول‌های بنیادی بی‌مهرگان دریایی: دورنمای زیست فناوری سلول‌های بنیادی دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Starfish in the Regenaration of Human Kidney. Fact or Fiction?
استفاده از ستاره دریایی در باز تولید کلیه انسان. تخیل یا واقعیت؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knotted Nasogastric Tube in a Patient with Gastric Volvulus
لوله بینی- معده گره خورده در بیماری با ولولوس معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Hematologic Markers of Influenza in Bushehr
بررسی مارکرهای هماتولوژیک در بیماران آنفولانزایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Health Locus of Control and Health Promotion Behaviors among Employees’ Bushehr University of Medical Sciences in 2013-14
بررسی ارتباط بین محور کنترل سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Total Amount of Volatile Organic Compounds in Fresh and Indoor Air in Four Kindergartens in Ahvaz City
سنجش میزان کل ترکیبات آلی فرار در هوای آزاد و محیط داخلی چهار مهدکودک در شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Mental Health and PTSD with Mediating Role of Personality Traits in Earthquake Victims of Bushehr
رابطه بین سلامت روان و اختلال استرس پس از سانحه با نقش میانجی صفات شخصیت در زلزله‌زدگان استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Concentrations and Risk Assessment of Heavy Metals Resulting From the Consumption of Agriculture Product in Different Farms of Dayyer City, Bushehr
بررسی غلظت و ارزیابی خطر (Risk Assessment) فلزات سنگین ناشی از مصرف محصولات کشاورزی در مزارع مختلف شهرستان دیر، بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between Sorbitol and Hen Egg White Lysozyme: From Dynamics to Structure
بررسی برهم‌کنش سوربیتول و لیزوزیم به‌وسیله روش رزونانس مغناطیسی هسته (Nuclear Magnetic Resonance): از دینامیک تا ساختار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delayed Effects of Remote Limb Ischemic Preconditioning on Maximum Oxygen Consumption, Lactate Release and Pulmonary Function Tests in Athletes and non-Athletes
اثرات تأخیری پیش شرطی‌سازی ایسکمیک دور اندامی بر حداکثر اکسیژن مصرفی، رهایش لاکتات و تست‌های عملکرد ریوی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of P14/ARF Gene Promoter Methylation and Effect of Interleukin-17 Gene Polymorphism on this Methylation among Breast Cancer Patients
بررسی متیلاسیون پروموتر ژن P14/ARF و تأثیر پلی‌مورفیسم ژن اینترلوکین 17 بر این متیلاسیون در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Schwann Cells Transplantation Effect with Autograft Model in Peripheral Nerve Regeneration in Animal Model
مقایسه اثر پیوند سلول‌های شوان با مدل اتوگرافت در بازسازی بافت اعصاب محیطی در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Benzo (a) Pyrene on Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) Activity and Genomic Damage in Java Medaka (Oryzias Javanicus)
اثرات ترکیب بنزو-آ- پایرن بر میزان فعالیت آنزیم اتوکسی رزورفین- او- د اتیلاز و آسیب‌های ژنومی در ماهی جاوا مداکا (Oryzias javanicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Hydroxyapatite-Gelatin Scaffold Seeded with Bone Marrow Stromal Cells as a Bone Graft in Animal Model
استفاده از داربست هیدروکسی آپاتیت- ژلاتین پوشیده شده با سلول‌های بنیادی استرومایی مغز استخوان به ‌عنوان گرافت استخوانی در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2016-9)


The toxinology of stingrays
توکسینولوژی لقمه ماهیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sea urchin: toxinology, bioactive compounds and its treatment management
توتیای دریایی: توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The toxinology of sea snakes: A systematic review
توکسینولوژی مارهای دریایی، یک مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and optimization of chitosan from shrimp shell: preparation, characterization and application in fluoride removal (isotherm, kinetic and thermodynamic studies)
استخراج و بهینه‌سازی کیتوزان از پوسته میگو: آماده‌سازی، بررسی خصوصیات و کاربرد آن در حذف فلوراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between COX-2 A1195G polymorphism with migraine in patients with consanguineous marriage of parents
ارتباط پلی‌مورفیسم COX-2-1195 A →G با میگرن در بیماران با ازدواج خویشاوندی والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bishop score predictive value in success of induced labor process among full term pregnant women referred to Persian Gulf Martyrs’ Hospital in Bushehr in 2013
ارزش پیشگویی کننده نمره بیشاپ در موفقیت سیر زایمان القا شده در زنان فول ترم مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر، 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of association between ovarian volume with the number of antral follicles and third day of menstruation FSH in infertile patients referred to Omid Persian gulf infertility Clinic
بررسی ارتباط حجم تخمدان با تعداد فولیکول‌های آنترال و FSH روز سوم قاعدگی در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری امید خلیج‌فارس بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sulfur dioxide pollutant and its effects on disease incidence and death among the citizens of Bushehr city
آلاینده دی اکسید گوگرد و اثرات آن در بروز موارد بیماری و مرگ درمیان شهروندان شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relation between Neck Shaft Angle (NSA) and mineral density of the femoral head among old post menopausal women in east part of mazandaran province
بررسی ارتباط میان زاویه گردن ران و دانسیته معدنی سر استخوان ران در زنان یائسه 60-50 ساله شرق استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of contamination of discharged runoff from surface water disposal channels of Bushehr city in 2012-2013
بررسی میزان آلودگی رواناب خروجی کانال‌های دفع آب سطحی شهر بوشهر در سال 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Role of Personality Traits with Mediation of Affective Control in relationship with Irritable Bowel Syndrome (IBS) among the Students of Bushehr University of Medical Sciences (2013-2014)
نقش پیش‌بینی کننده صفات شخصیتی با واسطه‌گری کنترل عواطف در رابطه با سندرم روده تحریک‌پذیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of concentration of omega-3 and omega-6 fatty acids in Persian Gulf,s wild and farmed green tiger shrimp (P.semisulcatus) in the limited area of Bushehr province water
بررسی میزان غلظت اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 در میگوهای ببری سبز (P.semisulcatus) وحشی و پرورشی خلیج‌فارس در محدوه آبهای استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of ESBL-producing and blaSHV gene Harboring Enterobacter spp. Isolated from Bloodstream Infections of Hospitalized Patients During 10 Years in South of Iran (Shiraz)
شناسایی ایزوله‌‌های انتروباکتر تولیدکننده ESBL و دارای ژن blaSHV جداشده از عفونت‌های گردش خون در طی 10 سال در جنوب ایران (شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ethanol extracts in licorice root (Glycyrrhiza glabra L.) on activity of liver enzymes in normal and alloxan-induced diabetic rats
اثر عصاره اتانولی ریشه گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر میزان فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی شده توسط آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant effects of alpha-tocopherol (vitamine E) on testis regeneration in busulfan-treated mice
اثرات آنتی اکسیدانی آلفا توکوفرول (ویتامین E) در بازسازی بافت بیضه موش‌های تیمار شده با بوسولفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2016-7)


The most important marine bacterial toxins; a review
مهم‌ترین توکسین‌های باکتریایی دریا؛ یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The structure and mode of action of the dinoflagellate toxins
ساختار و مکانیسم عمل مهم‌ترین توکسین‌های دینوفلاژله‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the components of mindfulness on Stimulant and opiate addicts
بررسی مقایسه مؤلفه‌های ذهن آگاهی در معتادان به مواد محرک و افیونی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Educational Program Effect Based on BAZNEF Model on Nutritional Performance of Pregnant Women Reffered to Meraj Health Center of Bushehr in 2013
بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد تغذیه‌ای زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی معراج بوشهر در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Absorbed dose of patients organs under kidney Scintigraphy by using the MIRD Dosimetry method
تعیین دز جذبی ارگان‌های بیماران تحت سنتی‌گرافی کلیه با استفاده از روش دزیمتری MIRD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group therapy based on quality of life on marital adjustment, marital satisfaction and mood regulation of Bushehr Male abusers
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق سوء مصرف کنندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of evidence-based Medical Education on knowledge and ability to use and apply it among clinical students of Bushehr University of Medical Sciences: a controlled trial
تأثیر آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر آگاهی و توانایی استفاده و بکارگیری آن در دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک کارآزمایی شاهددار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of risk factors affecting both hypertension and obesity outcome by using multivariate multilevel logistic regression models
بررسی عوامل خطر مؤثر بر پیامد توام پرفشاری خون و چاقی با استفاده از مدل‌های رگرسیون لجستیک چند سطحی چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of testosterone intrauterine disturbance on sperm quality and testis tissue in male rat's offspring after puberty
اثرات اختلال داخل رحمی تستوسترون بر روی کیفیت اسپرم و بافت بیضه در زاده‌های نر موش‌های صحرایی بعد از بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioremediation of polluted beaches with PAHs by using biosurfactant produced by bacterium isolated from Persian Gulf
اصلاح زیستی سواحل آلوده به PAHs با استفاده از بیوسورفکتانت تولیدی از باکتری‌های جداسازی شده از خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of possible occurrence of mutation in MMR repair system genes in resistant and sensitiveclinical strains of Mycobacterium tuberculosisby using sequencing method
ارزیابی رخداد احتمالی موتاسیون در ژن‌های سیستم ترمیم MMR در سویه‌های کلینیکی مقاوم و حساس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش توالی‌یابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of IL-4 and IFN-γ levels in cell culture supernatant of allergic asthma patients
بررسی سطح IL-4 و IFN-γ در مایع‌رویی کشت سلولی بیماران مبتلا به آسم آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Polymorphism Pro198Leu of GPX-1 gene as a risk factor in patients with colorectal cancer
بررسی پلی مورفیسم Pro198Leu ژن GPX1 به عنوان فاکتور خطر در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2016-5)


The correlation between circulating MDA-oxidized LDL, antibodies against oxidized LDL and bone mineral density in postmenopausal women: a prospective cohort study
بررسی همبستگی میان MDA-LDL اکسید شده و آنتی بادی‌های برعلیه LDL اکسید شده با تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه: یک مطالعه کهورت جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between MDA-oxidised LDL, antibodies against oxidised LDL and ischemic heart disease in postmenopausal women: a population-based study
بررسی همبستگی میان MDA-LDL اکسید شده و آنتی‌بادی‌های بر علیه LDL اکسید شده با بیماری ایسکمی قلبی در زنان یائسه: یک مطالعه جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the expansion of umbilical cord blood derived from CD133+ cells on biocompatible microwells
بررسی تکثیر سلول‌های CD 133 مشتق از خون بند ناف بر روی میکروول زیست سازگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the environmental health status of private clinics, laboratories and Radiologies of Bushehr in 2012
بررسی بهداشت محیط مطب‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌های شهرستان بوشهر در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content and technical evaluation of Type III Iranian medical universities' websites
ارزیابی محتوایی و فنی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های‌ علوم پزشکی تیپ سه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the rate of tissue expander complications among reconstructive patients in Hazrat Fatima hospital between 1389-1391
بررسی میزان عوارض متسع کننده بافت (تیشو اکسپندر) در بیماران ترمیمی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت فاطمه (س) بین سال‌های 1389 و 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histamine, as a biomarker of freshness in Barred mackerel (Scomberomorus commerrson)
هیستامین، بیومارکر تازگی ماهی شیر (Scomberomorus commerrson)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks high-fat diet with endurance training on plasma levels of Amylin in male Wistar rats
تأثیر هشت هفته رژیم غذایی پرچرب همراه با تمرین استقامتی بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the effects of dietary sodium nitrite on the histological changes of the aortic artery in the adult male rats
بررسی اثرات نیتریت سدیم خوراکی بر تغییرات بافت‌شناسی سرخرگ آئورت در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fatty acid composition of Spirulina sp., Chlorella sp. and Chaetoceros sp. microalgae and introduction as potential new sources to extinct omega 3 and omega 6
بررسی پروفایل اسیدهای چرب ریزجلبک‌های Spirulina sp. ، Chlorella sp. و Chaetoceros sp. و معرفی آن‌ها به عنوان منابع بالقوه جدید جهت استخراج امگا 3 و امگا 6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of XRCC1 Arg194Trp polymorphism and the risk of idiopathic male infertility
بررسی پلی‌مورفیسم Arg194Trp ژن XRCC1 و خطر ابتلا به ناباروری ایدیوپاتیک مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey for AmpC beta-lactamase Production and Characterization of Antibiotic Resistance Profile in Clinical Isolates of Klebsiella oxytoca
بررسی فنوتایپی توانایی تولید آنزیم AmpC-beta-lactamase و تعیین پروفایل مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا اکسی‌توکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of apoptosis-Related genes bcl-2 and bax in rat brain hippocampus, followed by intraperitoneal injection of nanosilver
بررسی بیان ژن‌های وابسته به آپوپتوز bcl-2 و bax در هیپوکامپ مغز موش‌های صحرایی به دنبال تزریق نانونقره به‌صورت درون صفاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2016-4)


Precision medicine, an approach for development of the future medicine technologies
پزشکی فرادقیق رهیافتی برای توسعۀ فناوری‌ها در پزشکی آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beneficial effects of resveratrol on reducing blood glucose and insulin resistance in T2DM
اثرات سودمند رزورترول بر افزایش قندخون و مقاومت انسولینی در دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Hematopoietic Stem Cells Expansion in In Vitro
روش‌های تکثیر سلول‌های بنیادی خونساز در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regulation of bone formation and resorption by Beta Adrenergic system
تنظیم تشکیل و بازجذب استخوان توسط سیستم بتا آدرنرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Aggressive Behaviors in Guidance and High School Male Students, Based on the Theory of Planned Behavior
پیش‌بینی کننده‌های قصد رفتاری خشونت در دانش‌آموزان پسر شهرستان سنندج با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of ventilator associated pneumonia in pediatrics ICU
بررسی علل پنومونی ناشی از ونتیلاتور در ای سی یو کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of absorbed effective dose and treatment conditions for a brain tumor outside of the head phantom center in treatment by Boron Neutron Capture Therapy Using Monte Carlo Simulation
ارزیابی مقدار دوز جذبی مؤثر و شرایط درمان یک تومور خارج از مرکز فانتوم سر در روش گیراندازی نوترون با بور با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Health Belief Model's constructs for predicting regular consumption of folic acid supplements in pregnant women referred to Borazjan’s health centers in 2014-15
کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگوئی مصرف منظم قرص اسید فولیک در زنان باردار و دارای قصد بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر برازجان سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predict group membership of smokers and nonsmokers students Based on coping styles, mental health and Sensation
پیش‌بینی عضویت در گروه دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بر اساس سبک‌های مقابله‌ای، سلامت روانی و هیجان‌خواهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of osteoporosis preventive behaviors among women in Fasa: The Application of the Health Belief Model and Social Cognitive Theory
بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان شهر فسا: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی و تئوری شناختی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks sprint interval training on serum levels of Adiponectin and insulin in overweight children
تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و انسولین کودکان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of hemolytical activity of proteins from tentacles of sea anemone, Stichodactyla haddoni
بررسی فعالیت لیزکنندگی پروتئین‌های تانتاکولی شقایق دریایی haddoni Stichodactyla
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution and Antimicrobial Susceptibility Pattern of Gram Negative Bacteria Causing Urinary Tract Infection (UTI) and Detection New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 (NDM-1) Producing Isolates in Ahwaz
جداسازی و تعیین پروفایل حساسیت آنتی ‌بیوتیکی باکتری‌های گرم منفی ایجادکننده عفونت‌های مجرای ادراری (UTI) و شناسایی ایزوله‌ های تولیدکننده آنزیم (NDM-1)New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 در اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing antibacterial effect of filter media coated with silver nanoparticles against Bacillus spp
بررسی اثر ضد باکتریایی بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانوذرات نقره در کنترل باکتری باسیلوس (spp. Bacillus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2016-1)


The technological singularity and exponential medicine
تکینگی فناوری و پزشکی‌نمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bryozoans, the remedy hidden treasures of oceans: secondary metabolites
برایوزوان‌ها، گنج‌های پنهان دارویی اقیانوس‌ها: متابولیت‌های ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of in vitro leishmanicidal activity of tea tree oil (Melaleuca alternifolia)
ارزیابی اثر کشندگی روغن درخت چای (Melaleuca alternifolia) بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Halitosis and related factors in patient referred to the Clinic of Dentistry, Zahedan
بوی بد دهان و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating health literacy Level of patients referred to Bushehr hospitals and recognizing its effective factors
بررسی سطح سواد سلامت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر بوشهر و شناسایی عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Hemodialysis Adequacy in Patients Undergoing Hemodialysis in the Shohada Hospital in Bushehr
تعیین میزان کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of the educational and non-educational factors on the mental health in girl high school students in Bushehr city on 2014
بررسی نقش برخی عوامل آموزشی و غیرآموزشی در سلامت روان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Anti- Inflammatory effect of sea urchin Echinometra mathaei From the Persian Gulf
بررسی اثر ضدالتهابی توتیای‌دریایی Echinometra mathaei خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Typing of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burn Patients in South of Iran
تایپینگ ملکولی سویه‏های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی در شیراز، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effects of L-arginine supplementation on exercise performance, body composition and serum sodium and potassium in healthy male athletes
بررسی اثر مصرف مکمل ال آرژینین بر عملکرد ورزشی، ترکیب بدنی و سدیم و پتاسیم خون در مردان ورزشکار سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Hyperglycemia and Hyperlipidemia on blood indices
بررسی اثر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر اندکس‌های خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytomegalovirus infection in NICU admitted neonates in Boushehr
بررسی میزان ابتلای نوزادان بستری در آی سی یو نوزادان به سیتومگالوویروس در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison the Hemodynamic Changes between Cutaneous and Intravenous Nitroglycerin in Patients with Known Ischemic Heart Disease under Phacoemulsification Surgery
مقایسه تغییرات همودینامیک نیتروگلیسرین جلدی با نیتروگلیسرین وریدی در بیماران با ایسکمی قلبی شناخته شده در عمل جراحی فیکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nitroprusside on furosemide-induced skeletal teratogenicity in rat fetuses
اثر نیتروپروساید روی ناهنجاری‌های اسکلتی ناشی از فوروسماید در جنین موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and sequencing of the gene encoding LipL21 in the vaccinal leptospira serovars
کلونینگ وتعیین توالی ژن کد کننده lipL21، در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Fas 1377 G˃A polymorphism in breast cancer of Iranian patients
بررسی پلی مورفیسم Fas-1377 G/A در سرطان پستان بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the effect of NO inhibition on hippocampal normetanephrine level in stress and non-stress conditions in adult male rats
بررسی اثر مهار نیتریک اکساید بر میزان نورمتانفرین هیپوکامپی در شرایط استرس و بدون استرس در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid detection of mutations in codon 43 of rpsL gene by RFLP method with BsajI and MbooII restriction enzymes associated with resistance to Streptomycin in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis
تشخیص سریع موتاسیون در کدون 43 ژن rpsL مرتبط با مقاومت به استرپتومایسین توسط تکنیک RFLP با آنزیم‌های اندونوکلئازی BsajI و MbooII در سویه‌های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2015-11)


Biological activities of secondary metabolites of the order Zoanthids
فعالیت‌های زیستی متابولیت‌های ثانویه راسته زوآنتایدهای دریایی (Zoanthids)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A rationale for a museum of health
ضرورت ایجاد موزه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on prevalence and causes of self-medication in women referring to health centers in Ahwaz, in 2013
بررسی فراوانی و علل خوددرمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of skin lesions in diabetic patients, Arak:1392
فراوانی ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به دیابت در شهر اراک: 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of MDRTB in bushehr province since 2009-2013
بررسی سل مقاوم به درمان در استان بوشهر بین سال‌های 1388 و 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultivation and Comparison Drug and Nutritional Value of Milk Thistle Ecotypes
کشت اکوتیپ‌های گیاه دارویی ماریتیغال جهت مقایسه ارزش دارویی و غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fat characteristics and fatty acid profile of sea cucumbers (Holothuria Scabra) obtained from the coasts of the Bushehr province -Iran
ویژگی‌های چربی و پروفایل اسیدهای چرب موجود در خیار دریایی هولوتوریا اسکبرا (Holothuria Scabra) به‌دست آمده از سواحل استان بوشهر- ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intermittent feeding on metabolic symptoms of chronic stress in female NMRI mice
تاثیر تغذیه متناوب بر علایم متابولیکی استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی ماده نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emergence of Multi-drug Resistant ESBL Producing Strains among Enterobacteriaceae Members Isolated from Patients Blood Samples in South of Iran
گسترش سویه‏ های مقاوم به چند دارو تولیدکننده آنزیم‏های بتالاکتاماز وسیع‏الطیف (ESBLs) در انتروباکتریاسیه‏ های جدا شده از خون بیماران در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of Radon Gas Annual Absorbed Dose in Rafsanjan and Anar Residents Based on Measurement of Radon Concentration Dissolved in Water
تخمین دوز سالیانه گاز رادون جذب شده ساکنان شهرستان‎های انار و رفسنجان بر پایه اندازه‌گیری غلظت رادون محلول در آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Cr (VI) from aqueous solutions by nano-sized magnetite modified with SDS
حذف کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دو دسیل سولفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of bronchodilator response with oxygen pulse and ventilatory threshold in children with asthma: the effect of body composition and progressive aerobic activity in an environment with low humidity
ارتباط اتساع برونشی با پالس اکسیژن و آستانه تهویه‌ای در کودکان آسمی: مطالعه تأثیر ترکیب بدن و فعالیت وامانده ساز هوازی در محیط با رطوبت اندک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cytotoxicity and anti-cancer activity, by Artemia urmiana Brine Shrimp Lethality Test(BSLT) and Cancer Cell leukemia and Breast Cancer by two species of Daphne
بررسی مقایسه‌ای سمیت سلولی و خاصیت ضد سرطانی با آزمون کشندگی میگوی آب شور و سلول‌های سرطان لوسمی خونی و سرطان پستان توسط دو گونه دافنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2015-9)


Case report of lung hydatid cyst
معرفی یک مورد کیست هیداتید ریوی با یافته‌های غیر معمول رادیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Venoms and medicinal properties of cnidarians
سموم و خواص دارویی شاخه سنیداریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marine Tunicate, the Electuary of Mithridates
تونیکات دریایی، معجون میتریداتس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Herbal Medicine in Zirrah (Touz) /Dashtestan/Bushehr province
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جلگه دشتستان در منطقه زیرراه (توز) استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The reliability and validity of questionnaire for preliminary assessment of heat stress at workplace
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی در محیط کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative survey of environmental health status of schools have health trainer and without health trainer in Bushehr province
بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشت محیط مدارس دارای مربی بهداشت و فاقد مربی بهداشت در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis of the relationship between psychosocial indexes with mental health
فراتحلیل رابطه‌ شاخصه‌های روانی- اجتماعی با سلامت روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the Facets of Mindfulness among Patients with Major Depression, Generalized anxiety Disorder and Normal Individuals
مقایسه‌ی مؤلفه‌های ذهن‌آگاهی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of nicotine dependence and some related factors among waterpipe consumer women in Bushehr 2013-14
بررسی وضعیت وابستگی به نیکوتین و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان مصرف کننده قلیان شهر بوشهر سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of life expectancy at birth in districts of Bushehr Province in 2006 and 2011
برآورد امید به زندگی در بدو تولد در شهرستان‌های استان بوشهر در سال‌های 1385 و 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The challenges of managing childhood fever by parents referred to health centers in Bushehr
بررسی چالش‌های اداره تب کودکان توسط والدین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast cancer survival rate according to data of cancer registry and death registry systems in Bushehr province, 2001-2013
بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس داده‌های سامانه ثبت سرطان و ثبت مرگ استان بوشهر، 92-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of prevalence of Pseudomonas aeruginosa infection in operated patients with Chronic Sinusitis in Rasoule Akram Hospital by Polymerase Chain Reaction (PCR)
ارزیابی شیوع عفونت با سودوموناس ائروژینوزا در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن جراحی شده در بیمارستان رسول اکرم (ص) به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applied the additive hazard model to predict the survival time of patient with diffuse large B- cell lymphoma and determine the effective genes, using microarray data
به‏ کارگیری مدل مخاطره جمعی برای پیش ‏بینی زمان بقای بیماران مبتلا به لنفوم منتشر سلول‏های بزرگ B و تعیین ژن‏ های مؤثر بر آن با استفاده از داده‏ های ریزآرایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological reduction of aflatoxin B1 in wheat flour using yeast Saccharomyces cerevisiae
کاهش زیستی آفلاتوکسین 1B در آرد گندم با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویزیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2015-7)


Scenario planning methodology in biomedicine sciences
روش‌شناسی سناریونویسی برای آینده‌نگاری در علوم زیست پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The future of 3D printing technology in biomedicine
آینده چاپ سه بعدی در علوم زیست پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sea cucumbers, the ocean of bioactive compounds
خیار دریایی، اقیانوس ترکیبات فعال زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marine bioactive peptides with anti-cancer potential
پپتیدهای زیست فعال دریایی با پتانسیل ضد سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influencing factors in the health promoting behaviors of Urinary system based on health belief model in pregnant women in Bushehr 2013-14
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده بهداشت سیستم ادراری- تناسلی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در خانم‌های باردار شهر بوشهر سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food intake patterns and factors affecting in preschool children in Bushehr city
الگوی غذایی و عوامل موثر بر آن در کودکان بدو ورود به مدرسه در شهرستان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of Ginger and Curcumin in treatment of premenstrual syndrome
مقایسه اثرات زنجبیل و کورکومین در درمان سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effects of tumor size and type of radionuclide on tumor curability in targeted radiotherapy
بررسی اثرات اندازه تومور و نوع رادیونوکلید بر درمان‌پذیری تومور در رادیوتراپی هدفمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Helicobacter pylori infection among patients with upper gastrointestinal symptoms in Bushehr, Iran
بررسی شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به اختلالات قسمت های فوقانی مجرای گاسترواینتستینال در بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous detection of TB and drug resistance to Isoniazid in Mycobacterium tuberculosis clinical isolates using PCR-RFLP method
تشخیص همزمان سل ریوی و تعیین مقاومت داروئی به ایزونیازید در سویه‌های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fascia illica Block on Severity of Pain and Morphine Consumption in Open fixation of Femur
اثر بلوک فاسیا ایلیاکا بر شدت درد و مصرف مورفین در عمل فیکساسیون باز فمور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks resistance training on plasma levels of nerve growth factor and interlukin-6 in female patients with multiple sclerosis
اثر 8 هفته تمرینات قدرتی بر غلظت پلاسمایی فاکتور رشد عصب و اینترلوکین- 6 زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pyrene removal from contaminated soil using electrokinetic process combined with surfactant
حذف پایرن از خاک آلوده با استفاده از فرآیند الکتروکینتیک در تلفیق با سورفکتانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Anticoagulant Compound from Persian Gulf sea anemone Stichodactyla haddoni
استخراج ترکیبات ضدانعقادی از تانتاکول‌های شقایق دریایی Stichodactyla haddoni خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression and Characterization of i-Photina as an Efficient Photoprotein
بیان و تعیین خصوصیات فتوپروتئین i-Photina به‌عنوان یک پروتئین کارآمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Aqueous Purslane (Portulaca Oleracea) Extract on Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rat
اثر عصاره آبی خرفه بر آسیب ایسکمی-خون‌رسانی مجدد کلیه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2015-5)


Marine natural products in prevention and treatment of osteoporosis
فرآورده‌های طبیعی دریایی در پیشگیری و درمان استئوپروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rationale behind the establishment of science museum as a lifelong educational approach
ضرورت ایجاد موزه علم و فناوری به‌عنوان یک تکنیک آموزشی ماندگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A scientific vision into the BRAIN Initiative, National Institutes of Health
رصد برنامه تحقیقاتی پیشاهنگ مغز (BRAIN) بنیاد ملّی سلامت آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) in postmenopausal women
همبستگی سطح سرمی فاکتور رشد انسولین مانند-1(1-IGF) با پروتئین واکنش‌گر سی فراحساس (hs-CRP) در زنان یائسه: یک مطالعه جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence and Prevalence of Obesity and Overweight in Adults During 2003 to 2009 in Bushehr Province- The Persian Gulf Healthy Heart Study
شیوع و بروز چاقی و اضافه وزن در بزرگسالان طی سال‌های 1382 تا 1388 در استان بوشهر- مطالعه قلب سالم خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of microbiological and chemical quality of the swimming beaches along the Persian Gulf in Bushehr port
بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شناگاه‌های دریای خلیج‌فارس در سواحل بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and Anti-oxidant activity of three species of green, brown and red algae from Northern coast of Persian Gulf
مطالعه اثرات ضدباکتریایی و ضداکسیدانی عصاره سه گونه جلبک سبز، قرمز و قهوه‌ای سواحل شمالی خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice declaration of Elderly in Ahram city toward nutrition behavior in 2013
آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد سالمندان شهر اهرم در خصوص رفتار تغذیه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on hypothermia incidence in transported neonates to neonatal ward Ali Asghar hospital
بررسی شیوع هیپوترمی در نوزادان انتقال یافته به بخش نوزادان بیمارستان علی اصغر بوشهر سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of chemical quality and corrosion and scaling potential of drinking water distribution network of Bushehr city
بررسی کیفیت شیمیایی و شاخص های خورندگی و رسوب گذاری شبکه آب آشامیدنی شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum level of Zinc and Copper among pregnant women of Jam area referred to Towhid Hospital,southern part of Bushehr
وضعیت سرمی مس و روی و کم خونی در زنان حامله مراجعه کننده به مرکز درمانی توحید جم درجنوب استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nebulized 3% hypertonic saline in the treatment of acute viral bronchiolitis in children.
تأثیر سالین هیپرتونیک 3% استنشاقی در درمان برونشیولیت حاد ویروسی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation Pseudomonas and Acinetobacter from Blood Specimens in Patients Hospitalized in Emam Khomeini Hospital (Kermanshah)
جداسازی پسودوموناس و اسینتوباکتر از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The safe interval time of cold bloody cardioplegic solution transfusion during CABG
زمان ایمن تزریق محلول کاردیوپلژی سرد خونی در جراحی پیوند عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Para-Clinical Evaluation of Patients Treated with Fixed Orthodontic Appliances
ارزیابی کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of PCR-RFLP and Allele Specific-PCR and sequencing in rapid diagnosis of isoniazid resistance in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis
بررسی مقایسه‌ای روش‌های مولکولی PCR-RFLP، آلل اسپسیفیک PCR و سکوئنس جهت تشخیص سریع مقاومت به ایزونیازید در سویه‌های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monte Carlo Simulation of proton therapy for breast cancer in compressed breast phantom
شبیه سازی مونت کارلو پروتون درمانی برای سرطان پستان در فانتوم پستان فشرده شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaiuation of chalator therapy in reducing serum ferritin and improving Ejection fraction (EF%) in thalassemic patients
بررسی اثر درمان با شلاتور کننده‌های آهن در کاهش فریتین سرم و بهبود درصد عملکرد قلب در بیماران تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the effect of the extract Berberis Vulgaris root on serum levels of thyroid hormones in hypercholesterolemia rats
بررسی اثر عصاره‌ ریشه‌ گیاه زرشک (Berberis Vulgaris) بر غلظت سرمی هورمون‌های تیروئیدی در موش صحرایی هیپرکلسترولمی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Dermal Absorption of Nanosilver Particles on the Renal Function Parameters in Male Mice
بررسی جذب پوستی ذرات نانو نقره بر پارامترهای عملکردی کلیه در موش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of berberin on the regulatin of GFAP+ astrecyte in the hippocampus of STZ diabetic rats
اثر بربرین در تنظیم آستروسیت‌های GFAP+ ناحیه هیپوکمپ موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of aqueous extract of stevia plant (Stevia rebaudiana) on serum concentration of vaspin and Angiopoietin-like Protein-3 in streptozotocin induced diabetic rats
تاثیر عصاره آبی گیاه استویا (Stevia rebaudiana) بر میزان سرمی واسپین و پروتئین شبه آﻧﮋیﻮﭘﻮیﺘﯿﻦ نوع 3 در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2015-4)


Unusual migration of ventriculo peritoneal distal catheter into vagina
مهاجرت غیر عادی انتهای کاتتر شانت بطنی- صفاقی به مهبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case of synchronous hurthle cell adenoma of thyroid and para thyroid adenoma
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به ادنوم هرتل سل تیروئید و ادنوم پاراتیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Sever Stressful Life Events and Multiple Sclerosis
ارتباط حوادث استرس‌زای شدید با بروز بیماری مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular imaging with Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS)
تصویربرداری ملکولی با استفاده از اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی (MRS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular photoacoustic imaging
تصویربرداری مولکولی فوتوآکوستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beneficial effects of Resveratrol, present in grapes in the prevention and treatment of heart disease and failure
اثرات سودمند رزورترول موجود در انگور در پیشگیری و درمان بیماری‌ها و نارسایی‌های قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Siraf port, a linkage site for the intraction of Jundi Shahpur medical school with the lands of Indian-Pacific oceans
بندر سیراف، پیوند دهنده گفتمان مکتب پزشکی جندی شاپور با سرزمین‌های اقیانوس هند- آرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrasonographic evaluation of the thyroid gland and goiter prevalence in Bushehr port as an iodine- sufficient area: 6- year prospective study in schoolchild
بررسی حجم تیروئید به وسیله اولتراسونوگرافی و شیوع گواتر در بندر بوشهر به عنوان منطقه عاری از کمبود ید؛ یک مطالعه آینده نگرانه‌ی شش ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The associaty of Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori Herpes simplex virus type 1 and Cytomegalovirus in the northern Persian Gulf population
همبستگی دیابت ملیتوس نوع 2 با عوامل عفونی (هلیکوباکترپیلوری، کلامیدیا پنومونیه، سیتومگالوویروس و هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1) در جمعیت طبیعی شمال خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

K562 cell cycle arrest in G0/G1 phase by two species of Daphne family
توقف سلول‌های سرطانی رده K562 در فاز G0/G1 چرخه سلولی توسط دو گونه از گیاهان تیره دافنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of E-cadherin expression in Peripheral Blood of patients with breast cancer in a population from southern Iran
بررسی میزان بیان ژن E- cadherin در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان در منطقه جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison ginger and resistance training on primary dysmenorrhea in female students of Shiraz university
مقایسه تأثیر زنجبیل و تمرین ورزشی مقاومتی بر دیسمنوره اولیه در دختران دانشجوی دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pilot prevalence evaluation of Chlamydia Trachomatis by PCR in female infertile referred to study center of infertility in Mashhad
بررسی پایلوت فراوانی کلامیدیا ترکوماتیس با روش PCR در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dust on the chemical and microbiological qualities of the date palm fruits from Bushehr-Iran
تأثیر گرد و غبار بر کیفیت شیمیایی و میکروبی میوه خرما، استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The safe interval time of crystalloid cardioplegic solution transfusion during CABG
زمان ایمن تزریق محلول کاردیو پلژی کریستالوئید در جراحی پیوند عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison beta absorbed dose from 203Hg, 166Ho and 177LU isotopes in cortex and medulla in tree part kidney and integrated kidney using Monte Carlo method
مقایسه دوز جذبی بتای ایزوتوپ‌های 203Hg، 166Ho و 177LU در کرتکس و مدولای کلیه سه پارچه و کلیه یکپارچه به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of endurance swimming training during pregnancy on histology and apoptotic index of rats' liver
تأثیر تمرین استقامتی شنا در دوران بارداری بر ساختار بافتی و شاخص آپوپتوزی کبد موش‏های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of enterobacter amnigenus biogroup 1 strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward
جداسازی و تعیین پروفایل حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های انتروباکتر آمنیجنوس بیوگروپ 1 جداشده از شیرهای خشک مصرفی نوزادان در بخش NICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of His 16, Tyr 82 and Trp 86 in color shift, activity and thermostability of aequorin photoprotein
نقش اسیدهای آمینه هیستیدین 16، تیروزین 82 و تریپتوفان 86 در شیفت نوری، فعالیت و پایداری حرارتی فوتوپروتئین اکورین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid on Fasting Blood Sugar, Triglyceride, and Blood Pressure in Type 2 Diabetic Patients
مقایسه اثر اسید ایکوزاپنتاانوئیک و اسید دوکوزاهگزاانوئیک بر قندخون، تری‌گلیسرید و فشارخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of role of NMDA receptor and spinal microglia on age dependent differences of neuropathic pain in SNL model in male rats
بررسی نقش گیرنده گلوتاماتی NMDA و میکروگلیای نخاعی در تفاوت های وابسته به سن درد نوروپاتیک در مدل SNL در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major dietary pattern and association with between obesity and central obesity in adult women of Bushehr city
الگوی غذایی غالب زنان بزرگسال شهر بوشهر و رابطه آن با چاقی عمومی و چاقی شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2015-1)


Comparing the effectiveness of multimedia & routine educations on exclusive breast feeding in children less than 6 months in health centers of Bushehr city
مقایسه‌ی تأثیر آموزش چند رسانه‌ای و آموزش رایج در مراکز بهداشتی شهر بوشهر بر شیردهی انحصاری کودکان زیر 6 ماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the basic constructs of social cognitive theory for predicting mental health in student of Bushehr University Medical Sciences 2012-13
کاربرد سازه‌های اساسی نظریه شناخت اجتماعی در پیشگویی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of physical, chemical and microbial quality of distribution network drinkingwater in Bushehr, Iran
بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر بوشهر در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between endometrial thickness with serum estradiol and progesterone levels in patients visited at Ob&Gyn clinic of Shahid Sadoughi hospital
ارتباط ضخامت اندومتر با سطح سرمی استرادیول و پروژسترون در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrochemical removal of hexavalent chromium from wastewater using Platinum-Iron/Iron-carbon nanotubes and bipolar Electrodes
حذف الکتروشیمیایی کروم شش ظرفیتی از فاضلاب توسط سیستم دو قطبی با الکترودهای پلاتین/ آهن و آهن/ نانوتیوب کربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between bone mineral density and coronary artery disease
ارتباط بین میزان تراکم معدنی استخوان و بیماری‌ عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between metabolic syndrome and serum concentration of vitamin 25(OH)D
ارتباط سندرم متابولیک و سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation cellular- molecular between serum IL10 levels and hyperalgesia variation in adjuvant- induced arthritis
بررسی ارتباط سلولی- مولکولی میزان سرمی اینترلوکین 10 با تغییرات هیپرآلژزی در موش‌های صحرایی نر بالغ آرتریتی شده به وسیله ادجوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of aequorin photoprotein using intein tag
کلون و بیان فوتوپروتئین اکورین با استفاده از دنباله اینتئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological effects of sodium nitrite on the spleen of male and female rats
تأثیر هیستوپاتولوژیک نیتریت سدیم بر طحال در موش‌های صحرایی نر و ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of ethA gene sequence in Ethionamide resistant clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis
بررسی توالی نوکلئوتیدی ژن ethA در سویه‌های حساس و مقاوم به اتیونامید در باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting inter-birth in rural areas of Zarrindasht (Fars province)
بررسی عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها در مناطق روستایی شهرستان زرین‌دشت (استان فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mesanchymal stem cells derived from human umbilical cord vein wall and determining the Process of differentiation to cartilage and bone
بررسی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از دیواره ورید ناف انسانی و تعیین روند تمایز آن به غضروف و استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of GABAA receptore and glial inhibition on behavioral responses in CCI model of neuropathic pain in rat
مطالعه اثر آگونیست گیرنده GABA A و مهار گلیا بر پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of the geometry and composition of a neutron system for treatment by Boron Neutron Capture Therapy
بهینه‌سازی ساختار هندسی و ترکیب اجزاء یک سیستم نوترونی برای درمان به ‌روش گیراندازی نوترون با بور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictive role of omentin-1, visfatin and adiponectin in osteoporosis-associated bone loss in postmenopausal women: a prospective cohort study
بررسی نقش پیشگویی کنندگی اومنتین-1، ویسفاتین و آدیپونکتین در از دست دادن تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه: یک مطالعه کهورت آینده‌ نگرانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between serum levels of uric acid with bone turnover markers in postmenopausal women
بررسی همبستگی سطح سرمی اسید اوریک با مارکرهای بیوشیمیایی ساخت وساز استخوان در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of the future creative universities in the triple helix of science and technology corridors
نقش دانشگاه‌های خلاق آینده در مارپیچ سه‌گانه‌ی کریدورهای علم و فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Converging technologies: shaping the future of medicine
فناوری‌های همگرا: شکل دهنده آینده پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2014-11)


A case report of fallopian tube into inguinal canal in patient with unicorn uretus
گزارش یک مورد هرنی لوله به داخل کانال اینگوینال در بیمار با رحم تک شاخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laparoscopic treatment for interstitial pregnancy, a case report
گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی بینابینی و درمان آن با لاپاراسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Megatrend analaysis of the health policies of I.R.Iran
تحلیل ابرروند سیاست‌های کلان سلامت جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on distribution and monitoring of hormones in the environment and their removal in wastewater treatment systems
مروری بر توزیع و پایش هورمون‌ها در محیط و حذف آن‌ها در سیستم‌های تصفیه فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infrastructures for systems medicine in Iran’s health roadmap
زیر ساخت‌های پزشکی سیستمی در نقشه‌ی جامع علمی کشور در گستره‌ی سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Medicinal Plants in Genaveh Port
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی بندر گناوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of wild chamomile species and secondary metabolites in Bushehr province
شناسایی گونه‌های وحشی بابونه و ترکیبات ثانویه آن‌ها در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial resistance pattern of Gram –negative bacilli isolated of Vali-Asr Hospital wards in Arak
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باسیل‌های گرم منفی جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان ولی‌عصر (عج) اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of groundwater chemical pollution in the Borazjan plain
بررسی آلودگی شیمیایی آب زیرزمینی دشت برازجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of Staphylococcus aureus among Shiraz hospital personnel and determination of their antibiotic sensitivity pattern
فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس در کارکنان بیمارستان‌های شیراز و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Enterobacter cloacae strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward
جداسازی و تعیین پروفایل حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های انتروباکتر کلوآکه جدا‏شده از شیرهای خشک مصرفی در بخش مراقبت‌های وی‍ژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of Zataria multiflora Extract on MRSA
اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydroalcoholic extract of Portulaca Oleracea on the serum concentreation of Hepatic enzymes in Rats
ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) بر میزان غلظت سرمی آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes and Pseudomonas aeruginosa” in vitro”
اثر ضد میکروبی عصاره‌های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of PCR with Standard Method (MPN) for detection of bacterial contamination in drinking water
مقایسه روش PCR با روش استاندارد MPN جهت تشخیص آلودگی باکتریایی در آب شرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory features of patients with Brucellosis and its association with titer of Wright agglutination test
ویژگی‌های آزمایشگاهی بیماران مبتلا به تب مالت و ارتباط آن با تیتر آزمایش رایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different caffeine doses on acute inflammatory response following one-session exhaustive resistance training in male volleyball players
تأثیر مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ التهابی حاد مردان والیبالیست متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی وامانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of individual upper alpha band enhancing neurofeedbac kon reaction-time as an indicator of short-term memory in women employee’s
تأثیر نوروفیدبک توان باند بالای آلفای شخصی ناحیه oz سر(تک‌قطبی)، بر زمان عکس‌العمل به‌عنوان شاخص حافظه کوتاه مدت در بانوان کارمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Interferon-alpha and bone density in patients with hepatitis C
بررسی رابطه اینترفرون آلفا با تراکم استخوان در بیماران مبتلا به هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular detection of AdeABC efflux pump genes in clinical isolates of Acinetobacter baumannii and their contribution in imipenem resistance
تشخیص مولکولی ژن‌های پمپ تراوشی AdeABC در سویه‌های بالینی آسینتوباکتر بومانی و ارزیابی نقش آن در ایجاد مقاومت نسبت به ایمیپنم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of anabolic steroid nandrolone decanoate on ischemic preconditioning in isolated heart of sedentary rats
اثرات آنابولیک استروئید ناندرولون دکانوئیت بر پدیده پیش شرطی‌سازی ایسکمیک در قلب ایزوله موش‌های صحرایی ساکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2014-10)


Stereological study of the effect of noise stress on the fetus mouse kidney
اثر آلودگی صوتی بر روی کلیه جنین موش سوری (یک بررسی استریولوژیکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sea, the Future Pharmacy
دریا، داروخانه‌ آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stem cells in review
مروری بر سلول‌های بنیادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Persian Gulf blackfin stonefish crude venom on the haematological factors and serum enzymes levels of laboratory rat
اثر زهر خام ماهی فریاله خال سیاه خلیج فارس (Pseudosynanceia melanostigma) بر روی عوامل هماتولوژیک و سطح سرمی آنزیم‌های موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antimicrobial effect of novel Quaternary Ammonium Compounds on bacteria and fungi
بررسی اثر ضد میکروبی ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی جدید روی باکتری‌ها و قارچ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between effectiveness of three types of music on memory activity and sustained attention in schizophrenic patients
مقایسه تأثیر سه نوع موسیقی بر عملکرد حافظه و نگهداری توجه در بیماران اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cadmium and chromium bioconcentration factors between scaled and scale less fish species: common carp and sutchi (striped) catfish
مقایسه ضریب انباشتگی زیستی فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهیان فلس‌دار کپور معمولی و بدون فلس گربه‌ماهی راه‌راه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of association between high background radiation exposure with trace element concentrations’ (Copper, Zinc, Iron and Magnesium) of hot springs workers blood in Mahalat
بررسی ارتباط پرتوگیری زمینه‌ای بالا با غلظت عناصر کم مقدار (مس، روی، آهن و منیزیم) در خون کارکنان چشمه‌های آب گرم محلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Urinary Tract Infection and Associated Risk Factors in Pregnant Women
شیوع عفونت ادراری و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the association between Epstein-Barr virus (EBV) infection and Multiple sclerosis (MS) disease
بررسی ارتباط بین عفونت ویروس اپشتن بار با بیماری اسکلروز متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of chronic complications of sulfur mustard on the oral soft tissues Zahedan veterans
بررسی شیوع عوارض مزمن گاز خردل بر بافت نرم دهانی در جانبازان شیمیایی شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Profile of antimicrobial susceptibility isolated microorganisms from hospitalized patients in PICU ward and detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and ESBL-producing bacteria by phenotypic methods
الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های جدا شده از بیماران بستری در بخشPICU و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و باکتری‌های مولد ESBL با استفاده از روش‌های فنوتیپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of fatty acid composition of halophyte plant (Suaeda vermiculata) collected from the shorelines of Persian Gulf region (Bushehr Province).
تعیین میزان روغن و درصد اسیدهای چرب موجود در گیاه شور زیست vermiculata Suaeda جمع‌آوری شده از سواحل خلیج‌فارس (بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency of Food and Aeroallergens in Patients with Eczema and Urticaria in Province of Bushehr: Based on Skin Prick Test Reactivity
بررسی فراوانی آلرژن‌های غذایی و استنشاقی در افراد مبتلا به اگزما و کهیر در استان بوشهر: بر اساس واکنش‌پذیری تست آلرژی پوستی پریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination antimicrobial resistance profile of Acinetobacter strains isolated from hospitalized patients in Different Part of Taleghani Hospital (Ahvaz, Iran)
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological Study of Toxic Effects of Solder Fumes on Thickness of Germinal Epithelium in Seminiferous Tubule in Rat
مطالعه هیستولوژیک اثرات سمی آلاینده‌های لحیم‌کاری بر ضخامت پوشش ژرمینال در لوله‌های منی ساز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular typing of Mycobacterium tuberculosis strains isolated from patients in Markazi Province
تایپینگ ملکولی سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Helicobacter pylori infection with lipid profiles: The Persian Gulf Healthy Heart Study
بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با پروفایل چربی: مطالعه قلب سالم خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotype and allelic frequencies of CYP2E1*5B polymorphism in the southwest population of Iran
تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی پلی‌مورفیسم B5*1E2CYP در جمعیت عمومی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of two aerobic training protocols on Vaspin, Chemerin and lipid profile in women with type 2 diabetes
بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stereological study of Hippocampus & Role of D2 receptors on learning & memory
بررسی استریولوژیک هیپوکامپ و نقش گیرنده‌های دوپامین در یادگیری و حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of pathogenic Leptospira spp. By polymerase chain reaction reaction (PCR) targeting ligB gene
شناسایی مولکولی لپتوسپیراهای بیماری‌زا به‌روش واکنش زنجیره پلیمراز بر مبنای ژن ligB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of G>A change in splicing site of intron 6 of XRCC4 gene in patients with differentiated thyroid cancer (DTC)
بررسی تغییر G>A در محل پیرایش اینترون 6 ژنXRCC4 در بیماران مبتلا به سرطان تیرویید تمایز یافته ((DTC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of IL-18 cytokine mRNA in gastric mucosa tissue of patients with H. pylori infection in Chahar Mahal and Bakhtiari
بررسی بیان mRNA سایتوکاین IL-18 در بافت مخاط معده‌‌ی بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of intrahippocampus injection of progesterone on passive avoidance learning and memory in adult male rats
اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression, Purfication and endotoxin removal of Brucella melitensis DnaK and Omp31 proteins
بیان و تخلیص دو پروتئین نوترکیب DnaK و Omp31 بروسلا ملی تنسیس و جداسازی اندوتوکسین همراه آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation of hematopoietic lineage cells from embryonic like cells
تولید سلول‌های رده هماتوپوئتیک انسانی از سلول‌های شبه جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2014-8)


Medical Management in Stonefish Envenomation in Bushehr Port
شیوه های درمانی در برخورد با بیماران آسیب دیده با سنگ ماهی (فریاله ماهی) در بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Tobacco Smoking in Bushehr Province: Comparison of Two Phases of the Persian Gulf Healthy Heart Study
شیوع مصرف سیگار و قلیان در استان بوشهر، مقایسه دو فاز مطالعه قلب سالم خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

infectious diseases during Hajj
بیماری‌های شایع عفونی در حج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurotoxic Syndromes in Marine Poisonings a Review
سندروم‌های نوروتوکسیک در مسمومیت‌های دریایی؛ یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of radiographic film repeats rate and its causes in radiology centers of Zahedan University of medical sciences
بررسی فراوانی و علل تکرار تصاویر پرتونگاری در مراکز پرتونگاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of abnormal findings in lumbar MRI in patients With non traumatic and non surgical low back pain referred to Imam-Khomeini Hospital
بررسی فراوانی یافته‌های غیرطبیعی دیسک بین مهره‌ای در MRI کمری بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge regarding prevention of infective endocarditis among dentists in Bushehr Province-1390
آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر از پیشگیری از اندوکاردیت عفونی- سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Gastro Intestinal Failure and mortality rate of ICU admitted patients in Valiasr hospital of Arak city in 2011.
بررسی ارتباط بین درجه‌بندی نارسایی گوارشی و مرگ ومیر بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ولی‌عصر اراک در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Seafood Allergy in Student Living in Bushehr and Borazjan
بررسی فراوانی حساسیت به غذاهای دریایی در دانش‌آموزان شهر بوشهر و برازجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does treatment of gastro-esophageal reflux disease with omeprazole decrease allergic rhinitis symptoms?
آیا درمان رفلاکس معدی- مروی با امپرازول در بیمارانی که رینیت آلرژیک دارند، سبب کاهش علایم رینیت می‌گردد؟(دارای امتیاز بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dexamethasone and Severe Hydration on Post-Operative Nausea and Vomiting in tonsillectomy
مقایسه اثر هیدراتاسیون شدید و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of the Molecular diagnosis of Cryptococcus neoformans using Internal Control (IC)
بهینه نمودن تشخیص مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس با استفاده از کنترل داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of probiotic preparation in preventing antibiotic associated diarrhea and colitis: a Clinical trial
نقش پروبیوتیک‌ها در پیشگیری از کولیت و اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical quality assessment of Shiraz plain’s groundwater as a drinking water resource using Geographical Information System (GIS)
بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioaccumulation of Some Metallic Elements in Eddible Textrue of Shrimp Penaeus semisulcatus Collected from Persian Gulf
تجمع زیستی برخی از عناصر فلزی در پوست و بافت خوراکی میگوی ببری سبز صید شده از آب‌های سواحل خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of cooking utensils role of the bacterial contamination in the hospital kitchen
ارزیابی ریسک ایجاد آلودگی باکتریایی مواد غذایی بیمارستانی توسط ادوات طبخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of molecular methods in epidemiological typing of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
مقایسه روش‌های مولکولی در تیپ‌بندی اپیدمیولوژیک سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Efficacy of Ciprofioxacin -Doxycycline with Rifampin – Doxycycline Regimens inrelapse of Brucellosis
مقایسه‌ی اثر بخشی رژیم سیپروفلوکساسین و داکسی‌سیکلین با رژیم ریفامپین و داکسی‌سیکلین در عود تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Mutagenicity of Methanolic Exteract of Borage Flower (Echium amuenum) Using Ames Bioassay
بررسی اثر جهش‌زایی عصاره‌ی متانولی گیاه گل گاوزبان (Echium amuenum) با تست ایمز (Ames bioassay)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Polyethylen - Vazeline guaze and melolin on healing of graft donor sites in rat
مقایسه پانسمان با پوشش پلاستیک (پلی اتیلن)، گاز وازلین و ملولین در میزان بهبودی محل دهنده پیوند پوست در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating effect of a new sterile gauze containing Bentonite and Halloysite minerals on blood coagulation and wound healing in male rats
بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی‌های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Disk Diffusionand
مقایسه دو روش دیسک دیفیوژن و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) در شناسایی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Enterobacter sakazakii in neonatal sepsis by PCR on 16S ribosomal RNA
شناسایی انتروباکتر ساکازاکی در نوزادان مبتلا به سپسیس با استفاده از PCR بر روی ژن 16S ribosomal RNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of conservation in carD sequence’s gene and its application in rapid detection of Mycobacterium tuberculosis
ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MLL-AF4 fusion transcripts in Acute Lymphocytic Leukemia patientsin Children hospital of Tabriz
بررسی حضور رونوشت‌های ژن جوششی MLL-AF4 در بیماران لوسمی لنفوئیدی حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of overexpression of miR-29b1 on induction of apoptosis in leukemic HL60 cell line
بررسی تأثیر افزایش بیان miR-29b1 بر القای آپوپتوز در سلول‌های لوسمی رده سلولی HL60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2014-5)


The relationship between occupational fatigue and preterm delivery
ارتباط میان خستگی شغلی و زایمان زودرس در زنان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antibiotic resistance of bacterial agents associated in septicaemia in children and infants
بررسی مقایسه‌ای مقاومت آنتی‌بیوتیکی عوامل باکتریال در سپتی سمی کودکان و نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of oral allergy syndrome in patients with seasonal allergic rhinitis by food challenge test
میزان ابتلا به نشانگان آلرژی دهانی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک فصلی با استفاده از آزمون چالش غذایی(دارای امتیاز بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of natural radioactivity in Chahbahar – Sistan and Blouchestan in Iran
اندازه‌گیری پرتوزایی طبیعی چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radation distribution in head & thorax computerized tomography
توزیع پرتو دهی در سی تی اسکن سر و قفسه صدری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Venom Apparatus Structure and Conutoxins Granules formation in Cone Snail (Conus coronatus) of Persian Gulf
بررسی دستگاه تولید سم و روند شکل‌گیری گرانول‌های کونوتوکسین‌دار در نرم تن Conus coronatus از خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and sequence analysis of hemagglutinin gene of Influenza A H1N1 virus from Iranian clinical samples during 2009 pandemic flu
جداسازی و بررسی توالی ژن هماگلوتینین ویروس انفلوانزای A/H1N1 عامل پاندمی 2009 (جدایه‌ی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ciprofloxacin in rat spermatogenesis
بررسی اثرات داروی Ciprofloxacin بر میزان اسپرماتوژنز در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 12-weeks physical activity and omega-3 supplementation on serum ghrelin and insulin levels in young women
تأثیر 12 هفته فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل امگا 3 بر میزان تغییرات سطوح سرمی هورمون‌های گرلین و انسولین در زنان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression profile of germ stem cell-specific genes in human spermatogonial stem cells after co culture with sertoli cells
پروفایل بیان ژن‌های اختصاصی سلول‌های جنسی در سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونیال انسانی پس از هم کشتی با سلول‌های سرتولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

H Nuclear magnetic resonance based metabonomics data analysis in rheumatoid arthritis
آنالیز داده‌های متابونومیکس به‌دست آمده از طیف‌سنجی تشدید مغناطیس هسته 1H NMR جهت ارائه مسیرهای متابولیکی بیماری آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of the human coagulation factor IX in the bone marrow mesenchymal stem cells
بررسی بیان مینی ژن‌های فاکتور 9 انسانی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acute exercise on adipose tissue LPL gene expression and LPL activity in rats
اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر بیان ژن و فعالیت لیپوپروتئین لیپاز بافت چربی موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Estradiol valerate on pancreatic beta cells resistance in diabetic female rats by streptozotocin
بررسی نقش استرادیول والرات در مقاومت سلول‌های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش‌های صحرایی ماده دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2014-4)


Ramadan fasting, pregnancy and lactation
روزه‌داری، بارداری و شیردهی (دارای امتیاز بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Servey of the oil and gas pollutant impacts on the human and environment
بررسی تاثیر آلاینده‌های صنایع نفت و گاز بر انسان و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial quality evaluation of pasteurized and sterilized marketing milks in Bushehr
بررسی کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه و استریلیزه عرضه شده در شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studing preventive effect of oral zinc sulphate on hematologic changes induced by chemotherapy
بررسی اثر سولفات روی خوراکی در پیشگیری از تغییرات خونی ناشی از شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on antimicrobial effects of essential oil of purple coneflower (Echinacea purpurea L.) and identification of its chemical compounds
بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه سرخارگل (.Echinacea purpurea L) و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effects of 14 Medicinal plant speices of Dashti in Bushehr province
اثرات ضدمیکروبی 14 نمونه گیاهی شهرستان دشتی در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of shigellosis frequency and determination of antibiotic resistance profile of isolated strains from infected children in Tehran
بررسی فراوانی شیگلوز و تعیین پروفایل مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های ایزوله شده از کودکان مبتلا در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular characterization of clindamycin constitutive and inducible Resistance Staphylococcus aureus strains’ isolated from nose of carriers
تیپ‌بندی مولکولی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس دارای مقاومت القایی و ساختمانی نسبت به کلیندامایسین جدا شده از ناقلین بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of therapeutic and histopathologic effects of corn silk's aqueous and metanolic extract against dosage induced by MDMA in isolated rat liver perfusion system
بررسی اثر درمانی و هیستوپاتولوژی عصاره‌های آبی و متانولی ابریشم ذرت (Corn silk) در مواجهه با دوزهای از اکستازی (MDMA) در کبد موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Resveratrol flavonoid on learning and memory in passive avoidance and Y maze in diabetic rat
اثر فلاونوئید رزوراترول بر یادگیری و حافظه در آزمون اجتنابی غیرفعال و ماز Y در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acute psychological stress on insulin release ability from rat isolated pancreatic islets
اثر استرس روانی حاد بر توان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2014-1)


Prevalence of intestinal parasites among workers involved in collection, transportation and recycling of wastes in the Pars Special Economic Energy Zone, Bushehr
بررسی بیماری‌های انگلی روده در افراد شاغل در واحد جمع‌آوری، حمل و نقل و بازیافت مواد زاید در منطقه وی‍‍ژه اقتصادی انرژی پارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The injuries with stonefish toxinology, clinical presentations and treatment
آسیب با سنگ ماهیان (Stonefish) ؛ توکسینولوژی، یافته‌های بالینی و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Novel Coronavirus, cause of Middle East Respiratory Syndrome
مروری بر کروناویروس جدید، عامل سندرم حاد تنفسی خاورمیانه (MERS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of resistancy to imipenem in positive blood culture in bushehr educational hospitals -1389
بررسی مقاومت به آنتی‌بیوتیک ایمی‌پنم در نمونه‌های کشت خون مثبت بیمارستان‌های آموزشی شهر بوشهر - سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibiotic resistance among isolated pathogenic bacteria from shrimp hatcheries in Bushehr province
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های بیماری‌زای جداسازی شده از مراکز تکثیر میگو در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex & Varicella zoster virus in college women of Bushehr.
سرواپیدمیولوژی روبلا، سایتومگالوویروس، هرپس سیمپلکس و واریسلا زوستر در دختران دبیرستانی و دانشگاهی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of two type’s aerobic exercise in two different conditions on the thermal resistance of the airways resistance and bronchospasm athlete male students in Ahwaz City
تأثیر دو نوع تمرین هوازی در دو شرایط متفاوت دمایی روی شاخص‌های مقاومت راه‎های هوایی و برونکواسپاسم دانش‌آموزان پسر ورزشکار شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between personality trait and self- management in diabetic patients referred to Bushehr medical centers in 2012-13
ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر بوشهر سال 92 – 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Individual and Environmental determinants of Health Related Quality of Life in Iranian patients with type II diabetes
عوامل فردی و محیطی مؤثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران دیابتی نوع 2 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of exposure to benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) with Solid Phase Microextr action Method in gas station in Yazd province
بررسی میزان مواجهه با بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن (BTEX) به‌روش میکرواستخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازی در پمپ بنزین‌های شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

25-OH Vitamin D serum level in pregnant women in Bushehr- 2012
بررسی سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D در زنان باردار بوشهر 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the effects of Menstrogol and Mefenamic acid on postpartum after-pain
مقایسه اثر کپسول منستروگل (ترکیب کرفس، زعفران، انیسون) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Rapid Urease Test Compared with Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of Helicobacter pylori
ارزش تشخیصی آزمون اوره‌آز سریع در مقایسه با واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز جهت تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of therapeutic efficacy between acupuncture and low level laser in the treatment of cervical myofascial pain syndrome: a single blinded randomized clinical trial study
مقایسه اثرات درمانی طب سوزنی و لیسر کم توان در درمان سندرم درد میوفاشیال گردنی، یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2013-11)


The toxinology of jellyfishes a systematic review
توکسینولوژی عروس دریایی (Jellyfish)؛ یک مطالعه مروری ساختار یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical manifestations and managements in jellyfish envenomation A systematic review
نشانگان بالینی و درمان آسیب با ونوم عروس دریایی؛ یک مطالعه مروری ساختار یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of normal values for eye protrusion in Bushehr port population
اندازه گیری میزان طبیعی بیرون زدگی چشم در جمعیت بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sleep disturbances in shift workers and people working with a fixed shift
مقایسه میزان اختلالات خواب در کارگران شیفت در گردش و افراد با شیفت ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment, control and reduction of noise pollution in Mazandaran wood and paper industries's wood Chips production area
سنجش، کنترل و کاهش میزان آلودگی صوتی در واحد تولید خرده چوب شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of massage on pain intensity in patients with knee surgery by Arthroscopy technique
بررسی تأثیر ماساژ سطحی بر شدت درد بیماران جراحی زانو به‌روش آرترسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of organ absorbed doses in patients following bone scan with using of MIRD method
تعیین دز جذبی اندام‌ها در بیماران تحت اسکن استخوان با استفاده از روش MIRD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Neisseria gonorrhoeae among pregnant women by culture method and PCR on cppB gene
تشخیص نایسریا گونوره در زنان باردار به کمک روش کشت و انجام PCR بر روی ژن cppB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between serum adiponectin level and the metabolic syndrome in postmenopausal women: a population-based study
همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین با سندرم متابولیک در زنان یائسه بندر بوشهر: یک مطالعه جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2013-9)


Subclinical hyperthyroidism
هیپرتیروئیدی تحت بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the practice of Electro Convulsive Therapy (ECT) for psychiatry patients in department of psychiatry, Fatemeh Zahra hospital, Bushehr, Iran 2008-2009
بررسی الکتروشوک درمانی (ECT) در بیماران بخش روانپزشکی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) بوشهر در سال‌های 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective social support resources in self- management of diabetic patients in Bushehr (2011-12)
منابع حمایت اجتماعی مؤثر در خود مراقبتی بیماران دیابتی شهر بوشهر سال 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of oral and dental health of 6-12 year-old students in Kermanshah city
ارزیابی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 6 تا 12 ساله شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The fauna, monthly activity and species composition of anophelines mosquito larva in breeding places, Qom province
فون، فعالیت ماهانه و ترکیب گونه‌ای لارو آنوفلینه‌ها در زیستگاه‌های لاروی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of total antioxidant capacity of saliva in type2 diabetic patients and healthy persons referring to zahedan Ali Asghar hospital
مقایسه ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان علی اصغر(ع) زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neutralization effects of Iranian Vipera lebetina biological properties by Razi institute antivenom
بررسی خنثی کنندگی آنتی‌ونوم انستیتو رازی بر خصوصیات بیولوژیک مار ویپرا لبتینای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of water coffee extract on kidney volume (a stereological study)
بررسی استریولوژیک اثر غلظت‌های مختلف عصاره آبی قهوه بر روی حجم کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of estrogen receptor α-351 and -397 polymorphisms with uterine leiomyoma in Chaharmahal & Bakhtiari women
ارتباط پلی‌مورفیسم‌های ERα -351 A>G وERα -397 T>C با لیومیوم رحمی در زنان استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

fimH gene cloning, of Escherichia coli uropathogen and examination of its subsequence diversity
کلونینگ ژن fimH اشریشیاکلی یوروپاتوژن و بررسی تنوع توالی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma progranulin and relaxin levels in PCOS women with normal BMI compared to control healthy subjects
مقایسه میزان پلاسمایی پروگرانولین و ریلکسین در خانم‌های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و نمایه توده بدنی طبیعی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

FOXP3, CTLA-4 & IL-10 genes expression in patients with laryngeal cancer and corresponding metastases
بیان ژن‌های FOXP3، 4- CTLAو اینترلوکین 10 در بیماران با سرطان حنجره و متاستازهای وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2013-6)


Book Review: Taste, color, and odor in drinking water (Introduction, Detection, and Control)
معرفی کتاب: طعم، رنگ و بو در آب آشامیدنی (معرفی، شناخت و کنترل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traumatic diaphragmatic rupture: a common missed diagnosis
پارگی دیافراگم در اثر تروما: یک خطای تشخیصی شایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of tubal patency and uterine cavity by sonohysterography
بررسی لوله‌ها و حفره رحمی با کمک روش سونوهیستروگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Broselow tape measurements versus mother estimations of pediatric weights
مقایسه‌ی میزان دقت تخمین وزن کودکان با استفاده از نوار براسلو و تخمین وزن توسط مادر در شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of nurses' job satisfaction by their emotional intelligence and competence
پیش‌بینی رضایت شغلی پرستاران بر اساس هوش هیجانی و صلاحیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of General health, resiliency, and defense mechanisms in patients with migraine headache
بررسی سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma
ارزیابی تأثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of heavy metals in the tissues of different species of shrimps collected from coastal waters of Bushehr, Persian Gulf
بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای نمونه‌برداری شده از آب‌های سواحل استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sesame oil consumption during pregnancy and lactation on the memory of rat offspring in 30 days after birth
بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش‎های صحرایی 30 روز بعد از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of one session endurance exhausting exercise on some coagulation markers of mature and immature wistar rats
تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده‌ساز بر برخی شاخص‌های انعقادی موش‌های صحرایی نر نابالغ و بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2013-4)


Book Review: Guide to Health Impact Assessment (HIA) in petroleum industry
معرفی کتاب: راهنمای ارزیابی اثر بر سلامت در صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Hospital Disaster Preparedness of Bushehr province
بررسی آمادگی بیمارستان‌های استان بوشهر در برابر بلایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency of newborns in Rasol Akram and Ali Asghar hospitals of Tehran
بررسی شیوع نقص آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز نوزادان در بیمارستان‌های رسول‌اکرم (ص) و حضرت علی‌اصغر (ع) شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the effect of World Health Organization recommended physical activity program on C- reactive protein and interleukin-6 in middle-aged men
بررسی اثر برنامه فعالیت بدنی پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت بر پروتئین واکنش‌گر-C و اینترلوکین-6 در مردان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of fine needle aspiration of the thyroid with final histopathology in 198 thyroidectomized patients
همبستگی سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی نازک با هیستولوژی در 198 بیمار تیروئیدکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of post cesarean infection after single dose versus three doses of prophylactic antibiotic regimen
مقایسه تفاوت در عفونت پس از سزارین به‌دنبال استفاده از رژیم پیشگیرانه آنتی‌بیوتیک تک دوز در مقابل سه دوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-cancer effect of fresh and aged garlic
بررسی اثر ضد سرطانی سیر تازه و مانده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of oil and fatty acids concentration in seeds of coastal halophytic Sueada aegyptica plant
تعیین غلظت روغن و اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه ساحلی شوره زیست Sueada aegyptica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PapG Gene cloning, Escherichia coli uropathogen and examination of its subsequence diversity
کلونینگ ژن PapG اشریشیاکلی یوروپاتوژن و بررسی تنوع توالی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2012-12)


Book Review: Nano physics & Nano technology
معرفی کتاب: نانو فیزیک و نانو تکنولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wireless and mobile systems in telemedicine
سیستم‌های بیسیم و سیار در پزشکی از راه دور (دارای امتیاز بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of care in Fatemeh Zahra hospital’s ICU wards according to APACHE II score
بررسی عملکرد بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II score
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of the native herbs of Helleh River (Bushehr Province/Iran)
اتنوفارماکولوژی گیاهان بومی رودخانه حلّه استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on histological changes of Langerhans islet in diabetic rats model
تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر تغییرات بافتی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption on serum lipoproteins of healthy normolipidemic men
بررسی میزان لیپوپروتئین‌های سرمی پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی Litopenaeus vannamei در افراد سالم بدون اختلالات لیپیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of dental secondary caries in composite restoration by changing vertical angulation in bitewing radiography (in vitro)
تشخیص پوسیدگی‌های ثانویه دندانی در ترمیم‌های کامپوزیت با تغییر زاویه عمودی در رادیوگرافی بایت وینگ (in vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of testosterone on pancreatic beta cells resistance and blood glucose control in diabetic male rats by streptozotocin
بررسی نقش تستوسترون در مقاومت سلول‌های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High sensitive C-reactive protein and ischemic heart disease, a population- based study
بررسی ارتباط CRP فوق حساس با بیماری ایسکمیک قلب: یک مطالعه جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2012-9)


NIH roadmap for medical research and knowledge-based economy
نقشه علمی بنیاد ملی سلامت آمریکا و اقتصاد دانایی محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reported 5 cases of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Fars province in 2011
گزارش 5 مورد تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه کنگو در استان فارس در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of risk factors associated with bedsores in patients admitted to Fatemeh Zahra & Salman Farsi Hospitals in Boushehr by using the braden indices (2007-2008)
بررسی عوامل خطر مرتبط با زخم بستر با استفاده از معیار برادن در بیماران بستری در بیمارستان‌های فاطمه زهرا (س) و سلمان فارسی شهر بوشهر سال 87- 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of overweight and obesity among Bushehrian high-school girls at aged 14-17 years old
شیوع اضافه وزن و چاقی در دختران دبیرستانی 17-14 ساله شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of bone mineral density in urban girls of Kawar-Fars
بررسی میزان تراکم استخوان در دختران شهر کوار فارس (دارای امتیاز بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Absorbed dose calculation from beta and gamma rays of 131I in ellipsoidal thyroid and other organs of neck with MCNPX code
دوز جذبی بتا و گامای ید 131 در تیروئید بیضی‌گون و سایر اندام‌های گردن با استفاده از کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of clomiphene citrate and the letrozole for ovulation induction in infertile women with polycystic ovarian syndrome
مقایسه تأثیر کلومیفن و لتروزول در القای تخمک‌گذاری در زنان مبتلا به سندرم پلی‎کیستیک تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of oxalate-degrading lactobacillus in patients with calcium oxalate urolithiasis
شناسایی مولکولی لاکتوباسیلوس‌های تجزیه‌کننده اگزالات در بیماران دارای سنگ اگزالات کلسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks of endurance training on hypothalamic Nesfatin-1 gene expression and its concentration in male rats
اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن نسفاتین و غلظت آن در هیپوتالاموس موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological and stereological studies of soybean hydroalcoholic extract effects on the rat ovary
مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک بافت تخمدان پس از تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه سویا در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2012-6)


Book Review: Osteoprosis: Pathophysiology, Diagnosis & Treatment
معرفی کتاب: استئوپروز: پاتوفیزیولوژی، تشخیص، درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of pseudo aneurysm of the uterine artery after cesarean section
آنوریسم کاذب شریان رحمی پس از سزارین: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ramadan fasting, mental health and sleep-wake pattern
روزه داری، بهداشت روان و الگوی خواب و بیداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of Fuzzy Analytical Network Process (FANP) Approach for Appropriate Location Selection of Health Centers: case study in ramsar cite
کاربرد رویکرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی جهت انتخاب مکان مناسب مراکز بهداشتی و درمانی: مطاله موردی شهرستان رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of daily quality of life in patients living with HIV in Bushehr province
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران اچ آی وی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of relationship between physical activity volume and blood lipids concentration in Hamedanian middle age men
بررسی الگوی ارتباط حجم فعالیت بدنی روزانه و سطوح چربی خون مردان میانسال سالم شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between cardiovascular risk factors and blood adiponectin in diabetic males
ارتباط بین ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی و سطوح آدیپونکتین سرم خون در مردان دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the performance of Disk diffusion, Agar screening and E-test methods with Real-time PCR for the detection of methicillin resistant coagulase negative Staphylococcus strains isolated from clinical samples of Shahrekord university hospitals, 2008
بررسی کارآمدی روش‌های دیسک دیفیوژن، آگاراسکرین و E-test در مقایسه با Real-time PCR برای تشخیص استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی مقاوم به متی‎سیلین جدا شده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستان‌های آموزشی شهرکرد 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differential comparison on protein components of the venoms obtained from two species of the Iranian endemic scorpions, Buthidae family
مقایسه افتراقی اجزاء پروتئینی زهر دوگونه از عقرب‌های بوتیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2012-4)


Book review: Medicinal Sponges of the Persian Gulf
معرفی کتاب: اسفنج‌های دارویی خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Imaging with PET/CT in Oncology
تصویربرداری مولکولی با روش PET/CT در انکولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of diagnostic laboratory methods of beta hemolytic streptococcus group A in comparison with clinical findings in the diagnosis of streptococcal sore throat and unnecessary antibacterial therapy
بررسی اهمیت روش‌های تشخیص آزمایشگاهی استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A در مقایسه با یافته‌های بالینی در تشخیص گلودرد استرپتوکوکی و درمان‌های آنتی‎باکتریال غیرضروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Hepatit C genotype and risk factors of transmission in Bushehr province 2008
تعیین ژنوتیپ هپاتیت Cو ریسک فاکتورهای انتقال در استان بوشهر در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship among plasma vitamin B12 and folic acid levels and coronary artery disease
ارتباط بین ویتامین B12 و اسیدفولیک با بیماری‌های عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on association of SNP-43 polymorphism in Calpain-10 gene with type 2 diabetes mellitus in the population of Eastern Azerbaijan province
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم SNP-43 از ژن Calpain-10 با دیابت شیرین نوع دو در جمعیت آذربایجان‌شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the anti Limnatis nilotica effets of albendazole and some of the Iranian medicinal plants
مقایسه اثر ضدلیمناتیس نیلوتیکا (Limnatis nilotica) آلبندازول و چند گونه گیاه دارویی بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the anti- inflammatory and analgesic effects of Olea europaea L. metanolic extract on male NMRI mouse
بررسی اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره متانولیک برگ درخت زیتون در موش‎های نر بالغ نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mycobacterium tuberculosis Beijing genotype with other Mycobacterium tuberculosis strains Using MIRU-VNTR method
مقایسه مدل ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیجینگ با سایر سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش MIRU-VNTR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2011-11)


Book review: Use of Stable Iodine in Nuclear Emergencies
معرفی کتاب: کاربرد ید پایدار در رخدادهای هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Potential role of marine derived food products on Alzheimer's disese and cognitive decline
نقش فرآورده‌های غذایی دریایی در بیماری آلزایمر و دیگر اختلالات شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiographic evaluation of using Persian Gulf coral powder effect on bone healing defects in rabbits
ارزیابی رادیولوژیک اثر مصرف خوراکی پودر مرجان خلیج‌فارس در مراحل التیام بافت استخوانی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Intelligence and Happiness on the Nurse Staffs of the Fatemeh Zahra Hospital and Bentolhoda Institute of Boushehr City
رابطه بین هوش معنوی و شادکامی و متغیرهای دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه‌الزهرا و بنت‌الهدی شهرستان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of rotavirus gastroenteritis and circulating genotypes in children hospitalized in Borazjan, during 2008-2009
بررسی شیوع گاستروانتریت و شناسایی ژنوتایپ‌های در حال گردش روتاویروسی در کودکان بستری شده در برازجان سال‌های 1388-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endocrine complications in patients with major β-thalassemia
بررسی شیوع عوارض غددی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotectivitve effect of Iranian grape seed and Jaft (a part of oak fruit) extracts against CCL4 induced-liver toxicity in rats
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی هسته انگور و جفت میوه بلوط (Quercus specie) بر سمیت ناشی از تتراکلریدکربن در کبد موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of P53 gene mutations in promoter and exons 2-4 and 9-11 in patient with gastric cancer by PCR-SSCP in Chaharmahal Va Bakhtiari province
بررسی جهش‌های پروموتر و اگزون‌های 4-2 و 11-9 ژن P53 به‌روش PCR-SSCP در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of tramadol on activity of peritoneal phagocytes in Balb / C mice
بررسی اثر ترامادول بر روی تعداد بیگانه‌خوارها و شدت فاگوسیتوز بیگانه-خوارهای صفاق موش Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2011-9)


Technology Foresight: A Tool for sustainability
معرفی کتاب: آینده‌نگاری فناوری (ابزاری برای توسعه‌ی پایدار جامع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awake endotracheal intubation and self positioning the patient to prone position for lumbar discectomy operation
گزارش یک مورد لوله‌گذاری تراشه در حالت بیدار و تغییر وضعیت توسط خود بیمار کاندید عمل دیسککتومی کمر در وضعیت دمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Brown-Vialetto-Van Laere syndrome and differential diagnosis
مروری برسندرم Brown-Vialetto-Van Laere و تشخیص‌های افتراقی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Calcium efficacy and placebo on leg muscle cramps during pregnancy in patients referred to clinics supervised by Bushehr University of Medical Sciences
بررسی مقایسه‌ای اثر کلسیم و دارونما در درمان گرفتگی ساق پا در حین بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Thymectomy in Remission of Myasthenia gravis patients with or without Thymoma
بررسی اثر برداشتن تیموس در میزان بهبودی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس با و بدون تیموما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the prevalence of isolated Hepatitis B core antibody among injection drug users with blood donors in central province in IRAN
مقایسه‌ی شیوع آنتی‌بادی ایزوله علیه آنتی‌ژن کور در هپاتیت B در معتادان تزریقی با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of prevalence of methicillin and vancomycin resistance in coagulase negative Staphylococci isolated from clinical samples of Shahrekord university hospitals, 2009
بررسی شیوع مقاومت به متی‌سیلین و وانکومایسین در استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستان‌های آموزشی شهرکرد 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role Of Inflammation In Stent Restenosis More Than 1 Year Afetr Drug Eluting Stent Implantation
نقش التهاب در تنگی مجدد استنت بیش از 1 سال بعد از تعبیه استنت دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of serum inflammatory markers E-selection and Interlokin-6 in patient with acute coronary syndrome and stable angina
مقایسه سطح سرمی فاکتورهای التهابی E-selectin و Interlukin-6 در مردان مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر و انژین پایدار قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2011-9)


A Review on Ageing with Empowerment Approach
معرفی کتاب: مروری بر سالمندی با نگرشی بر قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Remarkable Improvement of Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura after appendectomy including Carcinoid tumor
گزارش یک مورد بهبودی بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک به‌دنبال عمل آپاندکتومی حاوی تومور کارسینوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroendocrine tumors treatment with I-131 Metaiodobenzylguanidine (MIBG)
درمان تومورهای غددی-عصبی با I-131 Metaiodobenzylguanidine (I-131 MIBG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological and clinical features of gastric cancer: descriptive study of cancer registry cases of Fars province (2001-2006)
سیمای اپیدمیولوژیک و بالینی سرطان معده: مطالعه توصیفی موارد ثبت سرطان در استان فارس (85-1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the pulmonary function test indices in the labors at school equipment manufacturing company in Sari-Iran in 2008
تعیین شاخص‌های آزمون‌های عملکرد ریوی در کارگران کارخانه تجهیزات مدارس ایران- ساری در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The heart of date palm: its nutritional and functional constituents
بررسی مواد مغذی و ترکیبات فعال موجود در پنیر خرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of antimicrobial resistance pattern and Extended-Spectrum Beta Lactamases producing Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens of Hajar and Kashani Hospitals,Shahrekord 1387
تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بررسی تولید بتالاکتاماز سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستان‌های کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Prevalence of HGV Infection in Leukemia Patients
تعیین میزان شیوع عفونت ویروس HGV در مبتلایان به سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveillance of Virulence Markers and Antibiotic Resistance of Shiga toxin Producing E.coli O157:H7 Strains from Meats Purchase in Shiraz
پایش مارکرهای بیماری‌زایی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی اشریشیاکلیO157:H7 تولیدکننده شیگاتوکسین در فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2011-4)


Cardiac & Lung Nuclear Medicine Exams
معرفی کتاب:آزمون های پزشکی هسته ای قلب و ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cerebral Hydrated Disease in a Patient with Behcet,s Syndrome: A Case Report
گزارش یک مورد کیست هیداتیک مغزی در بیمار مبتلا به سندرم بهجت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subclinical Hypothyroid
هیپوتیرویید تحت بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational Burnout among School Teachers and some Related Factors in Kashan 2007
بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان مدارس شهر کاشان در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna and Monthly Activity of Sand flies in The Focus of Cutaneous Leishmaniasis in Bushehr District (2007-2008)
فون و فعالیت‌های ماهانه پشه خاکی‌ها در کانون لیشمانیوز جلدی شهرستان بوشهر در سال 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Efficacy of Salinity on Bioremediation of Polluted Soil by Phenanthrene
بررسی تأثیر شوری بر کارایی فرآیند اصلاح زیستی خاک آلوده به فنانترین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Antibacterial Activities of the Marine Macroalgae" Laurencia Snyderiae" and "Sargassum Angustifolium" Against Human Pathogens
بررسی اثرات ضدباکتریایی جلبک‏های دریایی Laurencia snyderiae وSargassum angustifolium علیه پاتوژن‏های انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Morphine Consumption on Ependymal Duct and Spinal Cord Development in Wistar Rats Embryos
اثر مصرف مورفین خوراکی بر تکوین مجرای اپاندیم و طناب نخایی در جنین-های موش بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dietary Wild Pistachio Oil (Pistacia atlantica) on Serum Thyroid Hormones and Leptin Concentration in Experimental Hyperthyroidism in the Female Rat
بررسی تأثیر خوراکی روغن‌بنه (Pistacia atlantica) برسطح سرمی هورمون‌های تیروئیدی و لپتین در موش‌های صحرایی ماده مبتلا به پرکاری تجربی تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2010-12)


Marine Medicine
معرفی کتاب: پزشکی دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case of Mantle Cell Lymphoma with Multiple Lymphomatous Polyposis
گزارش یک مورد لنفوم سلول مانتل با پولیپوز متعدد لنفوماتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacological Treatments of Alzheimer’s Disease: Current Medication,
درمان‌های دارویی بیماری آلزایمر: وضع موجود و افق‌های آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Follow-ups of Patients with Diabetic Retinopathy
وضعیت پیگیری‌های پزشکی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی مراجعه‌کننده به مراکز چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Method Based on the Combination of Service Quality Measurement Models Using Multi Attribute Decision Making Techniques: Case Study of
طراحی روشی بر مبنای تلفیق مدل‎های مفهومی سنجش کیفیت خدمت با استفاده از فنون تصمیم‎گیری چندمعیاره: مطالعه موردی بیمارستان‎های شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food Insecurity as a Risk Factor for Obesity in Low-Income Boushehrian Women
عدم امنیت غذایی به عنوان عامل خطر جهت چاقی در خانم‌های کم درآمد بوشهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bone Mineral Density in Rural Women of Kawar-Fars
بررسی میزان تراکم استخوان در زنان روستایی کوار فارس (مطالعه کوهورت کوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy (C.B.G.T) in Increasing the Self Esteem & Decreasing the Hopelessness of β-Thalassemic Adolescents
بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عزت نفس وکاهش نا امیدی نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Noise and Carbon Monoxide Exposure on Plasma Antioxidant Ability and Blood Glutathione in Rabbits
بررسی تأثیر مواجهه با صدا و مونوکسیدکربن بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پلاسما و میزان گلوتاتیون خون خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2010-9)


Wandering Fish Bone: a Case of Pelvic Abscess due to Rectum Perforation Resulting from an Accidental Fish Bone Ingestion
تیغ ماهی سرگردان: یک مورد آبسه لگنی به‌علت سوراخ‌شدگی رکتوم به دنبال بلع تصادفی تیغ ماهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Bioactive Agents and Immunomodulatory Factors from Seashells of the Persian Gulf
شناسایی فرآورده‌های فعال زیستی و مؤثر بر سیستم ایمنی نرمتنان خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Observational Study to Evaluate the Medication Errors by Nursing Staff Working in Bushehr Medical Centers during one Year Interval (1385-1386)
بررسی انواع و علل اشتباهات دارویی انجام شده توسط پرسنل پرستاری شاغل در مراکز درمانی منتخب استان بوشهر 1386- 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinant Factors in Graft Rejection Using Cox Regression, among the Recipients of Second Renal Transplant in Imam Khomeini Hospital in Urmia, 1988-2000
تعیین عوامل مؤثر بر دفع پیوند کلیه با استفاده از رگرسیون کاکس، در بیماران دریافت‎کننده پیوند مجدد در بیمارستان امام‌خمینی شهر ارومیه طی سال‌های 87-1367
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Mesenteric Fat Thickness and Liver Fat Accumulation in Non-alcoholic Fatty Liver Disease
ارتباط ضخامت چربی مزانتریک با شدت تجمع چربی در بیماری کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence and Associated Factors of No-reflow Phenomenon in STEMI Patients Treated with Primary PCI
میزان بروز پدیده عدم برقراری جریان مجدد و عوامل همراه در بیماران انفارکتوس میوکارد با قطعه بالارونده ST درمان شده با آنژیوپلاستی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DFNB59 Gene Mutation Screening Using PCR-SSCP/HA Technique in Non-syndromic Genetic Hearing Loss in Bushehr Province
بررسی جهش‌های ژن DFNB59 با استفاده از روش PCR-SSCP/HA در ناشنوایی ژنتیکی غیرسندرمی در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ascorbic Acid on Expression of Bax and Bcl-2 and In Vitro Maturation of Mouse Preantral Follicles Isolated from Vitrified and Non-vitrified Ovaries
اثر اسیدآسکوربیک بر بیان ژن‌های Bax و Bcl-2 و تکوین فولیکول‌های پره‌آنترال جدا شده از تخمدان‌های انجمادی و غیرانجمادی در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2010-6)


Intrabiliary Rupture of Recurrent Hepatic Hydatid Cyst: a Case Report
گزارش یک مورد پارگی کیست هیداتیک راجعه کبدی به داخل مجاری صفراوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-infective Agents from Seashells of the Persian Gulf
شناسایی فرآورده‌های زیستی ضد عوامل عفونی در نرمتنان خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Study of Scolicidal Effect of Methylene Blue in Hydatid Cyst
بررسی اثر محلول متیلن‌بلو در از بین بردن پروتو اسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological Study of Toxoplasmosis in Girl Students from Persian Gulf University and Bushehr University of Medical Sciences
بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در دختران دانشجوی دانشگاه‌های خلیج‎فارس و علوم پزشکی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of vaginal candida species in vaginitis patients who referred to Abolfazl Outpatient Clinic in Bushehr
شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از واژینیت درخانم‌های مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی ابوالفضل بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fluoride Drinking Water Content and Elevation above Sea on Child Dental Caries in Borazjan Villages
ارتباط فلوراید آب آشامیدنی با شاخص‌های DMFT و dmft دندان کودکان در روستاهای منطقه دشتستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of Calcium Intake with Bone Mass Density and Bone Turn Over Markers in Adults in Bushehr Province
ارتباط کلسیم رژیم غذایی با نشانگرها و تراکم استخوانی در جمعیت بالغین استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Serum Leptin and Ghrelin Levels in Thalassemia Major,
بررسی میزان سطح سرمی لپتین و گرلین در بیماران تالاسمی ماژور و متوسط درمقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2010-4)


Barr-Shaver-Carr Syndrome: a case report
گزارش یک مورد سندرم Barr-Shaver-Carr
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of myocardial perfusion imaging in the screening of silent ischemia in diabetic patients
نقش اسکن پرفیوژن میوکارد در غربال‌گری ایسکمی خاموش در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect Of fluid therapy on postoperative nausea and vomiting (PONV) after Shirodkar’s operation
اثرات مایع درمانی برشیوع تهوع و استفراغ پس از عمل شیرودکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of physical activity based on Health Promotion Model (HPM) in diabetic women of Karaj diabetic institute
عوامل تأثیرگذار بر انجام فعالیت بدنی منظم بر اساس الگوی ارتقاء سلامت در زنان دیابتی مراجعه‌کننده به انجمن دیابت کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between functional performance in patients with heart failure and quality of life (QOL)
ارتباط بین توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و کیفیت زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of growth inhibition effect of Copper chloride and 8-Hydroxyquinoline compound on Trichophyton verrucosum
بررسی اثر مهاری مخلوط کلرید مس و 8-هیدروکسی کینولین بر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of propofol effect with Ketamine for sedation induction in pediatric patients who underwent cardiol catheterization
مقایسه اثر پروپوفول با کتامین برای ایجاد آرام‌بخشی در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influences of contralateral recording on auditory steady-state response (ASSR) thresholds in normal hearing adults
تأثیرات ثبت دگرسویی بر آستانه‌های پاسخ شنوایی پایدار (ASSR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2009-12)


A case of apathetic hyperthyroidism with exudative low SAAG ascites
گزارش یک مورد پرکاری تیروئید آپاتتیک با آسیت اگزوداتیو و گرادیان آلبومین پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticancer and cytotoxic compounds from seashells of the Persian Gulf
فرآورده‌های زیستی فعال ضد سرطان و سیتوتوکسیک نرم‌تنان خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of resistance rate of Shigella species isolated from children with diarrhea Fasa, Summer, 1383
بررسی میزان مقاومت شیگلاهای جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison oF Zataria multiflora boiss (Avishan Shirazi) and Clotrimazol vaginal cream in the treatment of candidiasis vaginitis
مقایسه تأثیر کرم گیاهی واژینال آویشن با کرم کلوتریمازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Restless leg syndrome and its association with serum ferritin in dialysis patients in Bushehr province, 2006
سندرم پای بی‌قرار در بیماران دیالیزی استان بوشهر و رابطه آن با میزان فریتین سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion of influence of enoxaparin with unfractioned heparin on acute myocardial infarction with ST-segment elevation
مقایسه اثر انوکساپارین با هپارین معمولی بر انفارکتوس حاد قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation effect of heparin infusion on plasma glucose and Lactate during submaximal exercise
بررسی اثر تزریق هپارین بر غلظت‌های گلوکز و لاکتات پلاسما هنگام فعالیت ورزشی زیر بیشینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of shark cartilage on the cytotoxic activity of NK cells immune system
تخلیص پروتئین محرک فعالیت سایتوتوکسیک سلول های کشنده طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2009-12)


A case with crossed fused ectopic kidney
معرفی بیمار با کلیه اکتوپیک متقاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applications of Depleted Uranium in the first and second Persian Gulf Wars: a review article
بررسی پیامدهای کاربرد اورانیوم ضعیف شده در جنگ‌های خلیج فارس 1 و 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of frequency of abnormal imaging finding in magnetic resonance cholangiopancreatography
بررسی فراوانی یافته‌های غیر طبیعی تصویر‌برداری در مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی مجاری صفراوی و پانکراس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of frequency of bacteria isolated from blood culture and their antibiotic susceptibility pattern in a university hospital in Tehran
مطالعه فراوانی باکتری‎های جدا شده از کشت‎های خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن‎ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of maternal factors and hemoglobin concentration during pregnancy Shiraz 2006
ارتباط عوامل مادری با تغییرات هموگلوبین خون در طول بارداری شیراز؛ 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolic syndrome among professional bus and truck drivers in Kashan, 2008
بررسی وضعیت سندرم متابولیک در رانندگان برون شهری کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of “base deficit” in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery
ارزش تشخیصی «کمبود باز» خون شریانی در مقایسه با هیپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of HP0605 and HP0971 genes of efflux pumps in Helicobacter pylori resistance to Metronidazole
بررسی نقش ژن‌های 0605HP و 0971HP پمپ‌های افلاکس در مقاومت هلیکوباکترپیلوری به مترونیدازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2009-9)


Quality of life and related factors in Menopausal women in Kashan city
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Enterobious vermicolaris in the primary school students of Kouhdasht rural regions in the academic year of 2007-2008
شیوع انتروبیوس ورمیکولاریس در دانش‎آموزان مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان کوهدشت لرستان در سال تحصیلی 87-8613
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between mental health and social support in health staffs of Bushehr oil industry
ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of life quality in high school students with acne disease in Ghazvin
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آکنه در مدارس راهنمایی و دبیرستان-های شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hemoglobinopathies and their associations with different types of hemoglobin and mean cell volume in the preuniversity students of Bushehr, 2007
شیوع هموگلوبینوپاتی با توجه به میزان انواع هموگلوبین و ارتباط آنها با حجم متوسط گلبول قرمز در بین دانش آموزان پیش‌دانشگاهی شهر بوشهر؛ 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of autologous serum skin test in chronic idiopathic urticaria
بررسی آزمون پوستی با سرم خود بیمار در بیماران مبتلا به کهیر مزمن با علت ناشناخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of pleural fluid adenosine deaminase activity in tuberculosis pleurisy
بررسی سطح آدنوزین دامیناز در پلورال افیوژن و تعیین کارایی آن در تشخیص پلورال افیوژن ناشی از سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of combined use of fluconazole and clotrimazole with the sequential dose of fluconazole in the treatment of recurrent Candida vaginitis
مقایسه مصرف همزمان فلوکونازول و کلوتریمازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی راجعه در شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and manometric findings before and after low anterior resection: patients with rectal cancer
یافته‌های بالینی و مانومتریک آنورکتال قبل و بعد از عمل جراحی رزکسیون قدامی پائین در مبتلایان به سرطان رکتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a clone from established Bovine Kidney (BK) cell line and evaluation of its sensitivity to Parainfluenza type 3 and Herpes Simplex type 1 viruses.
تولید یک کلون از یاخته‌های پایدار کلیه گوساله و ارزیابی حساسیت آن در برابر ویروس‌های پاراآنفولانزا تیپ سه و هرپس سیمپلکس تیپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of sea, sec and seq genes in Staphylococcus aureus nasal sampling acquiring from healthy carrier
شناسایی ژن‌های sea، sec و seq استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های ناقلین سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of the most prevalent Thiopurine S-Methyl Trasferase alleles in referrals to Shariati Hospital in Tehran
بررسی شیوع آلل‌های شناخته‌شده ژن آنزیم تیوپورین متیل تراسفراز (TPMT) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان شریعتی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2009-2)


Seroepidemiological survey of hepatitis B, C, HIV and syphilis among blood donors in Bushehr-Iran
سرواپیدمیولوژی هپاتیت B، C، ایدز و سیفلیس در اهدا کنندگان خون استان بوشهر در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival prognostic factors in patients with esophageal cancer registered in Fars cancer registry center
بررسی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بقاء در بیماران مبتلا به سرطان مری در مرکز ثبت تومور استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrasonographic determination of the thyroid volume in 7- 10 years old children of Bushehr port 2007
تعیین حجم تیروئید به وسیله اولترا سونوگرافی در کودکان 10 – 7 ساله شهرستان بوشهر 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of osteoporosis in women older than 50 years old in Bushehr port
شیوع پوکی استخوان در زنان بالای 50 سال بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of implementation of health promotion program in school to control risk factors for obesity in adolescents
تأثیر بکار گیری برنامه ارتقاء سلامت در مدرسه بر کنترل عوامل خطر مرتبط با چاقی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vitex agnus-castus on mastalgia in women
بررسی تأثیر داروی گیاهی ویتاگنوس بر ماستالژی (درد پستان) زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the effect of psyllium on serum levels of triglycerid and lipoproteins
بررسی اثر دانه گیاه اسفرزه بر میزان سطوح تری‎گلیسیرید و لیپو پروتئین‎های سرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interleukin-10 gene promoter polymorphisms and susceptibility to brucellosis in Iranian patients
پلی مرفیسم‌های ژن اینترلوکین 10 و استعداد ابتلا به تب مالت در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of magnesium on erythrocyte sodium-lithium countertransport and some of plasma biochemical parameters in rabbit
بررسی اثرات منیزیم بر فعالیت ترانسپورتر سدیم- لیتیوم گلبول قرمز و برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی پلاسما در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening the products of Streptomyces using cell culture technique to detect antitumor agents
غربال‌گری فرآورده‌های حاصل از استرپتومایسس‌ها با استفاده از تکنیک کشت سلولی به منظور شناسایی مواد آنتی‌تومور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Kozak sequence on transient expression of human coagulation factor IX (FIX) minigene in mammalian cells
تأثیر توالی کوزاک در بیان موقت مینی‌ژنی از فاکتور 9 انعقادی در سلول‎های پستاندار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of some histopathological findings of gastric mucosa in relation to histogenesis of gastric carcinoma
بررسی ارتباط برخی یافته‌های هیستوپاتولوژیک مخاط معده در هیستوژنز‎کارسینوم معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2008-9)


The pattern of time management in college students of Kerman University of Medical Sciences in the year 2006
چگونگی مدیریت زمان مطالعه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining nurses' clinical competence in hospitals of Bushehr University of Medical Sciences by self assessment method
تعیین صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان‎های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش خود ارزیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of puberty health education on health behavior of secondary school girl students in Chabahar city
تأثیر آموزش بهداشت بلوغ جسمی بر رفتارهای بهداشتی دختران مدارس راهنمایی دولتی شهر چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of legionella contamination in conditional & water distribution systems of Tehran hospitals
فراوانی آلودگی آب مصرفی بیمارستان‌های تهران با لژیونلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of cryptosporidium in children under 5 years of age, immunocompromised patients and high risk persons in Isfahan province
بررسی شیوع عفونت کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر 5 سال، بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و افراد در معرض خطر در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiological survey on clustering appendicitis in Chaharmahal and Bakhtiari Province
بررسی اپیدمیولوژیک آپاندیسیت خوشه‌ای در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute fungal sinusitis in neutropenic patients of Namazi hospital/ Shiraz
سینوزیت حاد قارچی در بیماران نوتروپنیک مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the neonates’ mortality and morbidity in single-dose and multi-dose antenatal corticosteroid in premature infants
مقایسه فراوانی مرگ ومیر و عوارض نوزادی در درمان تک‌دوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of low-level laser with constructive treatments for carpal tunnel syndrome in paraplegic spinal cord injured veterans
نقش لیزر کم توان در مقایسه با درمان‌های متداول در سندرم تونل مچ دستی جانبازان با ضایعات نخاعی پاراپلژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of L-fucoe bearing glycoconjugate in tumoral cells in different grades of intraductal carcinoma of breast
الگوی انتشار گلیکوکونژوگه‌های حاوی قند انتهایی ال فوکوز در سلول‌های نئوپلاستیک گرید‌های مختلف کارسینوم اینتراداکتال پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in plasma biochemical parameters following the consumption of aluminum and lead salts in rabbit
تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی پلاسما متعاقب مصرف آلومینیوم و سرب در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidences of the ultrarapid delayed rectifier potassium current (IKur) on pacemaker activity in sinoatrial and atrioventricular nodes of Rat
شاهدی بر وجود جریان پتاسیمی جبرانی تأخیری فوق سریع (IKur) در دو گره سینوسی- دهلیزی و دهلیزی- بطنی قلب موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2008-2)


The management of hospital waste products in hospitals of Bushehr Province
وضعیت دفع زباله‎های بیمارستانی در بیمارستان‎های استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining nursing research priorities according to viewpoints of nurses in Bushehr City using Delphi technique
تعیین اولویت‌های پژوهشی پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pica in under- 6 year old kindergarten children in Bushehr
هرزه‌خواری در کودکان زیر 6 سال مهد کودک‌های شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of occupation-related ocular trauma in Esfahan
اپیدمیولوژی آسیب‌های چشمی ناشی از حوادث شغلی در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between H. pylori infection & hypertension in the residents of the Northern Persian Gulf
همبستگی هلیکوباکتر پیلوری با پری فشارخون در ساکنین شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic susceptibility of microorganisms of urinary tract infection in adult outpatients in Bushehr port
حساسیت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های عفونت‌زای دستگاه ادراری در بیماران بزرگسال سرپایی در شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of endoscopic gastrostomy complications and the efficacy of single dose prophylactic antibiotic in 136 patients
بررسی عوارض گاستروستومی اندوسکوپیک و نقش دوز منفرد آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی در آن در 136 مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of brushing cytology in the diagnosis of Helicobacter pylori gastritis
بررسی ارزش تشخیصی براش سیتولوژی در تشخیص گاستریت ناشی از هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of using different concentrations of flaxseed oil instead of fish oil in the diet of rainbow trout for increasing n-3 fat in their tissue
اثر جایگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب 3n- در بافت مأکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histologic lesions and tissue tropism of H9N2 avian influenza virus in broiler chickens
بررسی جراحات و تروپیسم بافتی ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در ماکیان گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stereological study of heart volume in male rats after exposure to electromagnetic fields
مطالعه استریولوژیک تغییرات حجمی قلب ناشی از قرارگیری در میدان الکترومغناطیس درموش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The therapeutic effect of ingestion of shark cartilage (Carcharhinuss dussumieri) on the growth of Dimethylbenzanthracene induced mammary tumor in Sprague Dawley rat
اثرات درمانی غضروف کوسه چانه‌سفید خلیج‌فارس (Carcharhinus dussumieri)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2007-9)


A Study on historical-cultural architectural fabric of Bushehr Port an Urban, cultural and sanitary approach
آسیب‎شناسی بافت معماری تاریخی- فرهنگی بندر بوشهر از دیدگاه شهرسازی، فرهنگی و بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic and psychologic aspects of domestic violence against women
بررسی ابعاد جمعیت شناسی و روانشناختی خشونت خانگی علیه زنان در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the Knowledge, Attitude and Practices of dentists in Bushehr Province about HIV/AIDS
آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان استان بوشهر در خصوص بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reference range of serum homocysteine level for the northern Persian Gulf
دامنه مرجع برای سطح هموسیستئین سرم در منطقه شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of persistence and residue of diazinon and malathion in three rivers (Mond, Shahpour and Dalaky) of Bushehr Province 2004-2005
بررسی و تعیین مقدار بقایای حشره‎کش‎های دیازینون و مالاتیون در آب رودخانه‎های شاهپور، مند و دالکی (استان بوشهر) 84- 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of erectile dysfunction in Tehranian diabetic men
بررسی شیوع اختلال نعوظ در بیماران دیابتی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between adiponectin with blood lipids and body mass index in women with type 2 diabetes
بررسی ارتباط بین آدیپونکتین سرم با لیپپدهای خون و شاخص توده بدنی در زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of intramuscular single dose of ceftriaxon versus ten days amoxicillin for treatment of children with acute otitis media
مقایسه اثربخشی تزریق تک دوز عضلانی سفتریاکسون با تجویز ده روزه آموکسی سیلین خوراکی در درمان اُتیت مدیای حاد کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Buspirone on symptoms and quality of life in patients with functional dyspepsia
اثر بوسپیرون بر نشانه‌ها و کیفیت زندگی بیماران سوءهاضمه عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on bacterial contamination of fresh traditional cheeses with Salmonella spp. and Staphylococcus aureus in Jahrom, Fars Province
بررسی میزان آلودگی پنیرهای سنتی تازه با گونه‌های سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در شهرستان جهرم- استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Leptospirosis in haemorrhagic fever in domestic animals of the Helleh River area in 2004 by polymerase chain reaction (PCR) molecular technique
شناسایی لپتوسپیروز به روش مولکولی PCR در تب خونریزی دهنده دامی دلتای رود حله بندر بوشهر در سال 1382*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of antiangiogenesis proteins, isolated from shark cartilage, on chick chorioallantoic membrane
بررسی تاثیر ضد رگزایی پروتئین‌های استخراج شده از غضروف کوسه ماهی بر غشاء کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2007-2)


Assessment of serum homocysteine level and hyperhomocysteinaemia in the northern Persian Gulf
تعیین مقادیر سرمی هموسیستئین و هیپرهموسیستئینمی در شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a community-based healthy heart program on increasing healthy women's physical activity: a randomized controlled trial guided by Community-based Participatory Research (CBPR)
اثرات یک برنامه جامعه‎محور قلب سالم در افزایش فعالیت بدنی زنان: کارآزمایی شاهددار تصادفی با هدایت پژوهش مشارکتی جامعه‎محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on animal bite in children less than 16 years old in Bushehr 2001-2006
بررسی بروز موارد حیوان‌گزیدگی در کودکان زیر 16 سال بوشهر؛ 85-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical evaluation of dermatophytosis in patients referred to dermatologic department of Bu-Ali Sina Hospital in Qazvin in Iran 2004-2005
بررسی درماتوفیتوزیس در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا قزوین؛ 83-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical risk factors of febrile seizure in children in a university hospital in Bushehr port
عوامل خطر حملات تب و تشنج در کودکان بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Echocardiographic findings in children and adolescents with heart murmurs
یافته‎های اکوکاردیوگرافی در کودکان و نوجوانان با سوفل قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of risk factors for acute renal failure in surgery of abdominal aortic aneurysm
ارزیابی عوامل خطرساز بروز نارسایی حاد کلیه در جراحی آنوریسم آئورت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of brain perfusion SPECT abnormalities with anatomical imaging in mild traumatic brain injury
مقایسه یافته‎های پرفیوژن مغز به روش SPECT* با تصویر برداری‎های آناتومیک در بیماران با سابقه ترومای سر خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between fine needle aspiration and histopathology in palpable breast masses
بررسی ارتباط آسپیراسیون سوزنی نازک توده‎های قابل لمس پستان با هیستوپاتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chronic obstructive pulmonary disease in waterpipe smokers a population-based, controlled study
بیماری انسداد مزمن ریوی در افراد قلیانی؛ یک مطالعه جمعیتی شاهددار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of persistence and residue of deltamethrin and cyfluthrin on different surfaces at Iranshahr area in Sistan & Baluchistan province in Iran 2004-2005
ارزشیابی مقایسه‎ای پایداری حشره‎کش‎های دلتامترین و سیفلوترین روی سطوح مختلف در منطقه ایرانشهر - استان سیستان و بلوچستان؛ 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of esophageal distention on basal and stimulated gastric acid secretion in rats
اثر اتساع مری بر ترشح پایه و تحریک شده اسید معده در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2006-9)


Assessing the viewpoint of faculty members of medical record departments in Iran about the impact of Information Technology on health system 2004
بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت از دیدگاه اساتید مدارک پزشکی دانشگاه‎های علوم پزشکی کشور؛ 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of mental health disorders and its associated demographic factors in resettled Afghan refugees of Dalakee Refugee Camp in Bushehr Province 2005
شیوع اختلالات روانی و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در افاغنه ساکن اردوگاه دالکی استان بوشهر؛ 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of social behavioral disorders in male teenagers of Bushehr port 2005
اپیدمیولوژی اختلالات رفتار اجتماعی نوجوانان پسر 18-13 ساله بندر بوشهر؛ 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of obesity and wasting and their correlation with food intake in female junior school students in Zahedan, 2004
شیوع چاقی و لاغری و ارتباط آن با مواد غذایی دریافتی در دختران دانش‎آموز مدارس راهنمایی شهر زاهدان؛ 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The knowledge assessment of stroke in over age 25 years old habitants of Bushehr port 2005
بررسی میزان سطح آگاهی ساکنین بالای 25 سال شهر بوشهر در مورد سکته مغزی؛ 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological prevalence of brucellosis in livestock breeders of the central rural area of Bushehr province 2003-4
سرو اپیدمیولوژی بروسلوز در دامداران روستاهای بخش مرکزی استان بوشهر 83-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognosis assessment of The Injury Severity Score in traffic accidents
بررسی پیش‌آگهی بیماران ترومایی ناشی از حوادث وسایل نقلیه بوسیله سیستم امتیاز‌دهی شدت آسیب (ISS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes and survival of neonates with Hypoxic Ischemic Encephalopathy (HIE) in a university hospital in Bushehr port 1999-2006
بررسی عاقبت و بقای نوزادان مبتلا به هیپوکسیک- ایسکمیک انسفالوپاتی بستری شده در بیمارستان دانشگاهی حضرت علی اصغر (ع) بوشهر؛ 85-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between changes of C-reactive protein (CRP) level and size of infarct in stroke
تغییرات پروتئین فاز حاد C (CRP) با وسعت سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of polioviruses and non-polio enteroviruses by acute flaccid paralysis and environmental surveillances in Sistan and Balouchestan Province
شناسایی ویروس پولیو و انتروویروس غیرپولیویی با انجام پایش محیطی و موارد مشکوک به فلج شل حاد در استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and purification of toxic fractions from the venom of Mesobuthus eupeus
جداسازی و خالص‌سازی فراکسیون‌های سمی زهر عقرب مزوبوتوس اپیوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of antiviral activity of a green seaweed from the Persian Gulf, Caulerpa sertularioides on Herpes Simplex Virus Type 1
اثر عصاره جلبک سبز گونه Caulerpa sertularioides بر رشد و عفونت‎زائی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی در کشت سلولی *Vero
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2006-2)


Assessment of nutritional status in rural regions of Hamadan city/Iran, 2003
وضعیت تغذیه‎ای ساکنین روستاهای بخش مرکزی همدان - 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on the knowledge of environmental threats on health in students of elementary schools in Bushehr port
اثر آموزش "خطرات محیطی بر سلامت" بر میزان آگاهی دانش‎آموزان ابتدایی شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of injured patients attending emergency wards in Kerman/ Iran 2002-03
نیمرخ بیماران مصدوم مراجعه کننده به اورژانس‌های شهر کرمان؛ 82 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental fluorosis and urinary fluoride in 10-12 years old adolescents of Bushehr port
فلوئوروزیس دندانی و فلوراید ادرار در نوجوانان 12-10 ساله شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic and clinical characteristics of juvenile myoclonic epilepsy in Isfahan/Iran
خصوصیات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به صرع میوکلونیک جوانان در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of tympanic thermometry accuracy with rectal and axillar methods in children
مقایسه دقت اندازه‎گیری درجه حرارت بدن به روش تمپانیک با روش‎های اگزیلاری و رکتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lipid disorders in the first degree relatives with premature myocardial infarction in Bushehr port
اختلالات لیپیدی در وابستگان با سکته قلبی زودرس در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving adherence with deferoxamine regimen in thalassemia major using education
تأثیر آموزش بر بهبود تحمل رژیم آهن‌زدایی دفروکسامین زیر پوستی در بیماران تالاسمی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gonadal status following bone marrow transplantation with low dose busulfan-cyclophosphamide regimen
عملکرد محور جنسی بدنبال پیوند مغز استخوان با رژیم آماده‌سازی بوسولفان- سیکلوفسفاماید با دوز پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The excito –repellency effect of pyrethroid insecticide-treated bednets on An. stephensi under laboratory condition
بررسی خاصیت تحریکی دفعی توری‎های آغشته به سه نوع حشره‎کش پایروتروئید روی آنوفل استفنسی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ciprofloxacin on rat Sertoli cells
اثـرات سیپروفلوکساسین بر سلول‎های رده سـرتولی در موش صحـرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Helicobacter pylori DNA in gallstones using Multiplex PCR
تشخیص ژنوم هلیکوباکتر پیلوری در سنگ‎های کیسه صفرا با استفاده از روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2005-9)


Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in the women covered by health centers in Bushehr province in 2003
بررسی میزان حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بوشهر در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiological survey of Low back pain and its relationship with occupational and personal factors among nursing personnel at hospitals of Shahrood Faculty of Medical Sciences
بررسی اپیدمیولوژی کمردرد وارتباط آن با عوامل شغلی وشخصی درکادرپرستاری بیمارستانهای دانشگاهی شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The knowledge of cardiovascular risk factors in elementary school students in Bushehr Port The Persian Gulf Healthy Heart Project
سنجش آگاهی دانش آموزان ابتدایی پیرامون عوامل خطر ساز بیماری های قلبی - عروقی با پروژه قلب سالم خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of metabolic syndrome and Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus, and herpes simplex virus type 1 a population-based study
بررسی همبستگی سندرم متابولیک با عوامل عفونی (H. pylori, C. pneumonia, Hrepes Simplex Virus, Cytomegalovirus) بر اساس پروژه قلب سالم خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A sero-epidemiological survey on leptospirosis in the livestock breeders during the outbreak of haemorrhagic fever in domestic animals of the Helleh River area in 2004
بررسی سرواپیدمیولوژیک لپتوسپیروز در دامداران دلتای رودحله کره بند در اپیدمی تب خونریزی دهنده دامی سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of minor congenital anomalies and normal variations in neonates in Bushehr Port
بررسی شیوع ناهنجاریهای مادرزادی خفیف و واریاسیونهای طبیعی در نوزادان بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating autoimmunity markers (TPO Ab, Tg Ab and TM Ab) in hypothyroid patients of Bushehr province
بررسی مارکرهای خود ایمنی (آنتی پراکسیداز، آنتی میکروزمال و آنتی تیروگلوبولین) در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدیسم در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

QTc and QOTc intervals of neonatal electrocardiogram in prediction of hypocalcemia
کاربرد فواصل QT و QOT در نوار قلب نوزادان در تشخیص هیپوکلسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of strengthening exercises on the muscle strength of involved lower extremity and locomotor performance in chronic hemiparesis following stroke
تاثیر تمرین های تقویتی بر قدرت عضلات اندام تحتانی مبتلا و توانایی جابجایی در بیماران همی پارزی مزمن ناشی از سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The histopathological effects of superovulatory drugs GnRHα/PMSG/HCG on the endometrial tissues of rat
بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی داروهای محرک تخمک گذاری GnRHа/PMSG/HCG بر فرا ساختمان اپی تلیوم لومینال آندومتر رحم موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dietary fish oil and corn oil on blood biochemical factors in diabetic Rat
اثر رژیم خوراکی روغن ماهی و ذرت بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of Avicennia marina leaves extract on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa
اثر ضد باکتریایی عصاره حاصل از برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2005-2)


The concepts of Human Development and Human Development Index trend in Iran
مفاهیم توسعه انسانی و روند شاخص توسعه انسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the level of knowledge of Physicians in Bushehr Province about preparedness and response for Nuclear Emergency
بررسی سطح آگاهی پزشکان استان بوشهر درمورد آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health of high school students and its effective factors in Bushehr Province
بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه استان بوشهر و عوامل موثر بر آن در سال تحصیلی 83 -1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of recurrent abdominal pain and some relative factors among children beginning primary school in Bushehr port
بررسی شیوع شکم درد راجعه و عوامل موثر بر آن در کودکان در بدو ورود به دبستان در بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of metabolic syndrome and ischemic heart disease using resting electrocardiogram in the Northern Persian Gulf adults
همبستگی سندرم متابولیک با ایسکمی قلبی بر اساس نوار قلب در حالت استراحت در ساکنین شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between the effect of training performed by teachers and by health staff on the knowledge of high school students about AIDS in Bushehr/Iran
مقایسه تأثیر آموزش توسط معلمان با کادر بهداشتی برآگاهی دانش آموزان نسبت به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urinary tract infection in patients with spinal cord injury in Bushehr Province
عفونت ادراری در بیماران با ضایعات نخاعی در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacteriology of hospital-acquired infection and antibiotic resistance in a hospital university of Bushehr Port Fatemeh Zahra (s) in 2002-2003
باکتریولوژی عفونت های بیمارستانی و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) بندر بوشهر 3-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Chlamydia pneumoniae in community-acquired pneumonia in Bushehr Province
سرواپیدمیولوژی میکوپلاسما پنومونیه در بیماران پنومونی در استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic epidemiology of Down syndrome in Iran
اپیدمیولوژی ژنتیکی سندروم دان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrocardiographic changes in dog after injection of different doses of the venom of the scorpion Odonthobuthus
بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در سگ پس از تزریق دوزهای مختلف سم عقرب ادنتوبوتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination and separation of zymodemes of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar in the south of Iran
بررسی و تفکیک زایمودم های انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا دیسپار در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2004-9)


The level of knowledge about HIV/AIDS in high school students of Shiraz in 2004
بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز در مورد بیماری ایدز-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of effective factors in breast feeding continuity for infants less than 1 year old in urban area of Bushehr Province
تعیین علل تداوم یا قطع شیردهی به کودکان زیر یکسال در زنان شهرنشین استان بوشهر - 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual-Reproductive Health Belief Model of college students
مدل باورهای بهداشتی- باروری- جنسی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of osteoporosis in 20-69 years old women in Bushehr port
سنجش تراکم استخوانی در زنان 69-20 ساله بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of asymptomatic microscopic hematuria in primary school children of Bushehr port and Kharg Island
بررسی شیوع هماچوری میکروسکوپی بدون علامت در کودکان دبستانی شهر بوشهر و جزیره خارگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiologic survey on brain tumors in Kerman from 1997 to 2001
بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در کرمان طی سالهای 1376 تا 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The etiologies and early prognosis of non-traumatic loss of consciousness in Fatemeh Zahra Hospital of Bushehr Port
اتیولوژی کاهش سطح هوشیاری غیر تروماتیک در بیمارستان دانشگاهی فاطمه الزهرا (س) بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the efficacy of touch therapy in pain relieve after cesarean section
بررسی تأثیر لمس درمانی بر درد بعد از عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of local anesthetics in reducing post operative pain after appendectomy
اثر بی‌حس‌کننده‌های موضعی در کاهش درد پس از عمل برداشتن آپاندیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of topography of the cornea following deep anterior lamellar keratoplasty
نتایج توپوگرافیک قرنیه بعد از کراتوپلاستی لاملار عمقی قدامی در کراتوکونوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic damages in radiation workers of radiology centers in Bushehr port
آسیب های کروموزومی در پرتوکاران مراکز رادیولوژی بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inducing humoral immunoresponse against Herpes simple virus type-1 using the recombinant glycoprotein D virus in BALB/c mice
القاء پاسخ ایمنی هومورال علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک با به کار گیری گلیکوپروتئین نوترکیب D ویروس در موش های BALB/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2004-2)


A survey on work-related stressors in nursing and methods of their reduction A focus group discussion
شناخت عوامل تنش زای محیط کار و روش های کاهش استرس زاها در محیط کار پرستاری به شیوه بحث متمرکز گروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of factors influencing on non-exclusive breast feeding during the first six months of life in Bushehr Port using focus group discussion
ارزیابی عوامل مؤثر در شیردهی غیر انحصاری در شش ماه اول زندگی شیرخواران در بندر بوشهر به روش بحث متمرکز گروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anti-HTLV-I & anti-HTLV-II antibodies in Blood donors in Bushehr Province
شیوع آنتی بادی های ضد HTLV I/II در میان اهدا کنندگان خون استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of cardiovascular diseases in Bushehr Port on the basis of The WHO MONICA Project The Persian Gulf Healthy Heart Project
عوامل خطر ساز بیماری های قلبی – عروقی در بندر بوشهر بر اساس پروژه مونیکای سازمان جهانی بهداشت؛ پروژه قلب سالم خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Myocardial infarction event rate in Bushehr Port : WHO MONICA Project
تعیین میزان بروز سکته های قلبی دربندر بوشهر براساس پروژه مونیکای سازمان جهانی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological pulmonary branch stenosis in newborns: 2D-echocardiographic and Doppler characteristics and 4 months follow up
تنگی شاخه های سرخرگ ششی فیزیولوژیک در نوزادان؛ خصوصیات اکوکاردیوگرافی دوبعدی و داپلر رنگی با پیگیری 4 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of clinical findings in diagnosis of streptococcal pharyngitis
نقش یافته های بالینی در تشخیص گلو درد استرپتوکوکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karyotypic studies of 100 mental retarded school children in Bushehr/Iran
مطالعه کاریوتیپی یکصد دانش آموز استثنایی (دارای بهره هوشی کمتر) در بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A stereological study on glomerular number following acute renal failure induced glycerol in male rat
بررسی استریولوژیکی تعداد گلومرول ها در نارسائی حاد کلیه ناشی از تجویز گلیسرول در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lectin histochemical study of Gal/ GalNac in esophagitis and carcinoma of esophagus
مطالعه لکتین هیستو شیمی دی ساکارید گالاکتوز / N– استیل گالاکتوز آمین در ازوفاژیت و کارسینومای مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid detection of Staphylococcus aureus and genus Staphylococcus by Fluorescent In Situ Hybridization (FISH)
تشخیص سریع استافیلوکوکوس اورئوس و جنس استافیلوکوک با روش هیبریدیزاسیون در موضع توسط پروب های فلوئورسنت (FISH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and purification of a novel anticancer 60 K daltons protein from the Persian Gulf sea hare, Aplysia Dactylomela
شناسائی ، استخراج و تخلیص پروتئین 60 کیلو دالتونی ماده بنفش رنگ ترشحه از خرگوش دریایی خلیج فارس *Aplysia dactylomela با اثرات ضدسرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2003-9)


Blood ordering and utilization in hospitals of Bushehr province
ارزیابی مصرف خون در بیمارستان های استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative analysis of parents, teachers and students’ beliefs about education of reproductive health to students using focus group discussion
بررسی دیدگاههای والدین، معلمین و دانش آموزان پیرامون آموزش مفاهیم بهداشت باروری به دانش آموزان به شیوه بحث گروهی متمرکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutrient consumption pattern of male soccer players in Shiraz/Iran
الگوی مصرف مواد مغذی درفوتبالیست های مرد شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The normal range of serum calcium and phosphorus in 20-69 years population of Bushehr Port
تعیین سطح نرمال سرمی کلسیم و فسفر در جمعیت 69- 20 ساله بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of ibuprofen, naproxen and mefenamic acid for relief of pain from primary dysmenorrheal
مقایسه تاثیر ایبو بروفن، ناپروکسن سدیم و مفنامیک اسید در بهبود درد و علائم دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sonography in the diagnosis of acute appendicitis
ارزش تشخیص سونوگرافی در آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of clonidine as preanesthetic medication in children
تاثیر کلونیدین به عنوان پیش داروی قبل از بیهوشی بر وضعیت آرامبخشی و ریکاوری اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of candida vaginitis: comparison of single and sequential dose of fluconazole
مقایسه تأثیر تک دوز فلوکونازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی راجعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of scorpion fauna in Abomosa, Great & Small Tonbs and Hengam Islands of the Persian Gulf
شناسایی گونه های عقرب در جزایر خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ، کوچک و هنگام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extra-muscular branching and distribution of obturator nerve
بررسی ریشه ها و نحوه توزیع عصب اوبتوراتور در خارج از عضلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of bilateral reversible inactivation of Accumbens Nucleus on acquisition and consolidation of memory in rats
اثر حذف برگشت پذیر دو طرفه‌ هسته‌ اکومبنس‌ بر اکتساب و تثبیت یادگیری در موش‌ بزرگ آزمایشگاهی ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nucleic acid-based immunization with herpes simplex virus type-1 genes specifying glycoproteins gB-1 and gD-1
ارزیابی واکسن DNA ترکیبی‌ حاوی ژن گلیکوپروتئین‌های نوترکیب B-1 و D-1 ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles