Journal archive for Google Scholar Robot!

ISMJ

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوبVolume 17, Number 3 (2014-8)


Medical Management in Stonefish Envenomation in Bushehr Port
شیوه های درمانی در برخورد با بیماران آسیب دیده با سنگ ماهی (فریاله ماهی) در بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Tobacco Smoking in Bushehr Province: Comparison of Two Phases of the Persian Gulf Healthy Heart Study
شیوع مصرف سیگار و قلیان در استان بوشهر، مقایسه دو فاز مطالعه قلب سالم خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

infectious diseases during Hajj
بیماری‌های شایع عفونی در حج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurotoxic Syndromes in Marine Poisonings a Review
سندروم‌های نوروتوکسیک در مسمومیت‌های دریایی؛ یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of radiographic film repeats rate and its causes in radiology centers of Zahedan University of medical sciences
بررسی فراوانی و علل تکرار تصاویر پرتونگاری در مراکز پرتونگاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of abnormal findings in lumbar MRI in patients With non traumatic and non surgical low back pain referred to Imam-Khomeini Hospital
بررسی فراوانی یافته‌های غیرطبیعی دیسک بین مهره‌ای در MRI کمری بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge regarding prevention of infective endocarditis among dentists in Bushehr Province-1390
آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر از پیشگیری از اندوکاردیت عفونی- سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Gastro Intestinal Failure and mortality rate of ICU admitted patients in Valiasr hospital of Arak city in 2011.
بررسی ارتباط بین درجه‌بندی نارسایی گوارشی و مرگ ومیر بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ولی‌عصر اراک در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Seafood Allergy in Student Living in Bushehr and Borazjan
بررسی فراوانی حساسیت به غذاهای دریایی در دانش‌آموزان شهر بوشهر و برازجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does treatment of gastro-esophageal reflux disease with omeprazole decrease allergic rhinitis symptoms?
آیا درمان رفلاکس معدی- مروی با امپرازول در بیمارانی که رینیت آلرژیک دارند، سبب کاهش علایم رینیت می‌گردد؟(دارای امتیاز بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dexamethasone and Severe Hydration on Post-Operative Nausea and Vomiting in tonsillectomy
مقایسه اثر هیدراتاسیون شدید و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of the Molecular diagnosis of Cryptococcus neoformans using Internal Control (IC)
بهینه نمودن تشخیص مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس با استفاده از کنترل داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of probiotic preparation in preventing antibiotic associated diarrhea and colitis: a Clinical trial
نقش پروبیوتیک‌ها در پیشگیری از کولیت و اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical quality assessment of Shiraz plain’s groundwater as a drinking water resource using Geographical Information System (GIS)
بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioaccumulation of Some Metallic Elements in Eddible Textrue of Shrimp Penaeus semisulcatus Collected from Persian Gulf
تجمع زیستی برخی از عناصر فلزی در پوست و بافت خوراکی میگوی ببری سبز صید شده از آب‌های سواحل خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of cooking utensils role of the bacterial contamination in the hospital kitchen
ارزیابی ریسک ایجاد آلودگی باکتریایی مواد غذایی بیمارستانی توسط ادوات طبخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of molecular methods in epidemiological typing of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
مقایسه روش‌های مولکولی در تیپ‌بندی اپیدمیولوژیک سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Efficacy of Ciprofioxacin -Doxycycline with Rifampin – Doxycycline Regimens inrelapse of Brucellosis
مقایسه‌ی اثر بخشی رژیم سیپروفلوکساسین و داکسی‌سیکلین با رژیم ریفامپین و داکسی‌سیکلین در عود تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Mutagenicity of Methanolic Exteract of Borage Flower (Echium amuenum) Using Ames Bioassay
بررسی اثر جهش‌زایی عصاره‌ی متانولی گیاه گل گاوزبان (Echium amuenum) با تست ایمز (Ames bioassay)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Polyethylen - Vazeline guaze and melolin on healing of graft donor sites in rat
مقایسه پانسمان با پوشش پلاستیک (پلی اتیلن)، گاز وازلین و ملولین در میزان بهبودی محل دهنده پیوند پوست در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating effect of a new sterile gauze containing Bentonite and Halloysite minerals on blood coagulation and wound healing in male rats
بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی‌های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Disk Diffusionand
مقایسه دو روش دیسک دیفیوژن و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) در شناسایی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Enterobacter sakazakii in neonatal sepsis by PCR on 16S ribosomal RNA
شناسایی انتروباکتر ساکازاکی در نوزادان مبتلا به سپسیس با استفاده از PCR بر روی ژن 16S ribosomal RNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of conservation in carD sequence’s gene and its application in rapid detection of Mycobacterium tuberculosis
ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MLL-AF4 fusion transcripts in Acute Lymphocytic Leukemia patientsin Children hospital of Tabriz
بررسی حضور رونوشت‌های ژن جوششی MLL-AF4 در بیماران لوسمی لنفوئیدی حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of overexpression of miR-29b1 on induction of apoptosis in leukemic HL60 cell line
بررسی تأثیر افزایش بیان miR-29b1 بر القای آپوپتوز در سلول‌های لوسمی رده سلولی HL60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles