Journal archive for Google Scholar Robot!

ISMJ

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوبVolume 17, Number 4 (2014-10)


Stereological study of the effect of noise stress on the fetus mouse kidney
اثر آلودگی صوتی بر روی کلیه جنین موش سوری (یک بررسی استریولوژیکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sea, the Future Pharmacy
دریا، داروخانه‌ آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stem cells in review
مروری بر سلول‌های بنیادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Persian Gulf blackfin stonefish crude venom on the haematological factors and serum enzymes levels of laboratory rat
اثر زهر خام ماهی فریاله خال سیاه خلیج فارس (Pseudosynanceia melanostigma) بر روی عوامل هماتولوژیک و سطح سرمی آنزیم‌های موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antimicrobial effect of novel Quaternary Ammonium Compounds on bacteria and fungi
بررسی اثر ضد میکروبی ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی جدید روی باکتری‌ها و قارچ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between effectiveness of three types of music on memory activity and sustained attention in schizophrenic patients
مقایسه تأثیر سه نوع موسیقی بر عملکرد حافظه و نگهداری توجه در بیماران اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cadmium and chromium bioconcentration factors between scaled and scale less fish species: common carp and sutchi (striped) catfish
مقایسه ضریب انباشتگی زیستی فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهیان فلس‌دار کپور معمولی و بدون فلس گربه‌ماهی راه‌راه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of association between high background radiation exposure with trace element concentrations’ (Copper, Zinc, Iron and Magnesium) of hot springs workers blood in Mahalat
بررسی ارتباط پرتوگیری زمینه‌ای بالا با غلظت عناصر کم مقدار (مس، روی، آهن و منیزیم) در خون کارکنان چشمه‌های آب گرم محلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Urinary Tract Infection and Associated Risk Factors in Pregnant Women
شیوع عفونت ادراری و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the association between Epstein-Barr virus (EBV) infection and Multiple sclerosis (MS) disease
بررسی ارتباط بین عفونت ویروس اپشتن بار با بیماری اسکلروز متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of chronic complications of sulfur mustard on the oral soft tissues Zahedan veterans
بررسی شیوع عوارض مزمن گاز خردل بر بافت نرم دهانی در جانبازان شیمیایی شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Profile of antimicrobial susceptibility isolated microorganisms from hospitalized patients in PICU ward and detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and ESBL-producing bacteria by phenotypic methods
الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های جدا شده از بیماران بستری در بخشPICU و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و باکتری‌های مولد ESBL با استفاده از روش‌های فنوتیپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of fatty acid composition of halophyte plant (Suaeda vermiculata) collected from the shorelines of Persian Gulf region (Bushehr Province).
تعیین میزان روغن و درصد اسیدهای چرب موجود در گیاه شور زیست vermiculata Suaeda جمع‌آوری شده از سواحل خلیج‌فارس (بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency of Food and Aeroallergens in Patients with Eczema and Urticaria in Province of Bushehr: Based on Skin Prick Test Reactivity
بررسی فراوانی آلرژن‌های غذایی و استنشاقی در افراد مبتلا به اگزما و کهیر در استان بوشهر: بر اساس واکنش‌پذیری تست آلرژی پوستی پریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination antimicrobial resistance profile of Acinetobacter strains isolated from hospitalized patients in Different Part of Taleghani Hospital (Ahvaz, Iran)
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological Study of Toxic Effects of Solder Fumes on Thickness of Germinal Epithelium in Seminiferous Tubule in Rat
مطالعه هیستولوژیک اثرات سمی آلاینده‌های لحیم‌کاری بر ضخامت پوشش ژرمینال در لوله‌های منی ساز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular typing of Mycobacterium tuberculosis strains isolated from patients in Markazi Province
تایپینگ ملکولی سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Helicobacter pylori infection with lipid profiles: The Persian Gulf Healthy Heart Study
بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با پروفایل چربی: مطالعه قلب سالم خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotype and allelic frequencies of CYP2E1*5B polymorphism in the southwest population of Iran
تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی پلی‌مورفیسم B5*1E2CYP در جمعیت عمومی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of two aerobic training protocols on Vaspin, Chemerin and lipid profile in women with type 2 diabetes
بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stereological study of Hippocampus & Role of D2 receptors on learning & memory
بررسی استریولوژیک هیپوکامپ و نقش گیرنده‌های دوپامین در یادگیری و حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of pathogenic Leptospira spp. By polymerase chain reaction reaction (PCR) targeting ligB gene
شناسایی مولکولی لپتوسپیراهای بیماری‌زا به‌روش واکنش زنجیره پلیمراز بر مبنای ژن ligB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of G>A change in splicing site of intron 6 of XRCC4 gene in patients with differentiated thyroid cancer (DTC)
بررسی تغییر G>A در محل پیرایش اینترون 6 ژنXRCC4 در بیماران مبتلا به سرطان تیرویید تمایز یافته ((DTC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of IL-18 cytokine mRNA in gastric mucosa tissue of patients with H. pylori infection in Chahar Mahal and Bakhtiari
بررسی بیان mRNA سایتوکاین IL-18 در بافت مخاط معده‌‌ی بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of intrahippocampus injection of progesterone on passive avoidance learning and memory in adult male rats
اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression, Purfication and endotoxin removal of Brucella melitensis DnaK and Omp31 proteins
بیان و تخلیص دو پروتئین نوترکیب DnaK و Omp31 بروسلا ملی تنسیس و جداسازی اندوتوکسین همراه آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation of hematopoietic lineage cells from embryonic like cells
تولید سلول‌های رده هماتوپوئتیک انسانی از سلول‌های شبه جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles